Memuriyetten önceki avukatlığın 657 sayılı Kanunun 36/C-3maddesi kapsamında değerlendirilmesi Memuriyetten önceki avukatlığın 657 sayılı Kanunun 36/C-3maddesi kapsamında değerlendirilmesi

Mecburi hizmet süresini tamamlamadan emekli olan kişiden bedeli tahsil edilir mi?

3. sınıf emniyet müdürü olarak görev yapmakta iken emekli olan bir personel, 2001 ilâ 2003 yılları arasında yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilmesi sebebiyle yurt dışı eğitim dönüşü mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan memuriyetten ayrıldığından bahisle eksik kalan 320 günlük mecburi hizmet süresi karşılığında 17.807,08 ABD doları tutarın istenilmesine ilişkin işlemin iptali talebiyle dava açmıştır.

Davayı inceleyen ilk derece mahkemesi; ilgilinin yurtdışında eğitimde geçirmiş olduğu sürenin 729 gün ve mecburi hizmet süresinin 1458 gün olduğunu, yurtiçinde göreve başladıktan sonra emekli olana kadar 1138 gün çalıştığını, bu sebeple mecburi hizmet yükümlülüğünü 320 gün eksik yerine getirdiği sabit olduğunu belirterek kişinin 2001-2003 yılları arasında yurtdışında almış olduğu eğitim nedeniyle yapması gereken mecburi hizmetini tamamlamadığından bahisle, eksik mecburi hizmetine karşılık olarak adına 17.807,08 ABD doları borç çıkarılmasına ilişkin davalı idare işleminde hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetmiştir.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2018/4160 E. , 2021/6704 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/4160
Karar No : 2021/6704

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ...
VEKİLİ : Av. ....
KARŞI TARAF (DAVALI) : ...Müdürlüğü
VEKİLİ : Hukuk Müşaviri ...

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: 3. sınıf emniyet müdürü olarak görev yapmakta iken emekli olan davacı tarafından, 2001 ilâ 2003 yılları arasında yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilmesi sebebiyle yurt dışı eğitim dönüşü mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan memuriyetten ayrıldığından bahisle eksik kalan 320 günlük mecburi hizmet süresi karşılığında 17.807,08 ABD doları tutarın davacıdan istenilmesine ilişkin işlemin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .... İdare Mahkemesince; Danıştay Onbirinci Dairesinin ... tarih ve E:..., K:.... sayılı usule ilişkin bozma kararına uyularak; davacının yurtdışında eğitimde geçirmiş olduğu sürenin 729 gün ve mecburi hizmet süresinin 1458 gün olduğu, yurtiçinde göreve başladıktan sonra emekli olana kadar 1138 gün çalıştığı, bu sebeple mecburi hizmet yükümlülüğünü 320 gün eksik yerine getirdiği sabit olduğundan, davacının 2001-2003 yılları arasında yurtdışında almış olduğu eğitim nedeniyle yapması gereken mecburi hizmetini tamamlamadığından bahisle, eksik mecburi hizmetine karşılık olarak adına 17.807,08 ABD doları borç çıkarılmasına ilişkin davalı idare işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Dava konusu işlemin, emekli olduğu tarihten 7 yıl 8 ay sonra tesis edilmesi nedeniyle idari istikrar ilkesine aykırı olduğu, talep edilen borcun zaman aşımına uğradığı, memuriyet statüsü emekli olmakla son bulduğundan, mecburi hizmetini yerine getirmediğinin ileri sürülemeyeceği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.


DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : ...
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki ... İdare Mahkemesinin .... tarih ve E:..., K:... sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.