Memurun isnat ve iftiradan korunması mahkeme kararları 

657 sayılı Kanunun 25'inci maddesine göre; Devlet memurları hakkındaki ihbar ve şikayetler, garaz (TDK'ye göre "KİN" anlamına gelir) veya mücerret (TDK'ye göre "SOYUT" anlamına gelir) hakaret için, uydurma bir suç isnadı (TDK'ye göre "KARACILIK-İFTİRA" anlamına gelir) suretiyle yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda bu isnat sabit olmadığı takdirde, merkezde bu memurun en büyük amiri, illerde valiler, isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından isterler."

Konuya ilişkin olarak Danıştay tarafından çeşitli tarihlerde verilmiş olan iki kararı yazımızda yayımlıyoruz 

Memuriyetten önceki avukatlığın 657 sayılı Kanunun 36/C-3maddesi kapsamında değerlendirilmesi Memuriyetten önceki avukatlığın 657 sayılı Kanunun 36/C-3maddesi kapsamında değerlendirilmesi

Danıştay İkinci Daire bir kararında (E. 2004/2624-K. 2004/1641-T. 20.12.2004); Gazetelerde davacının ismi belirtilerek yapılan haberlerin asılsız isnatlar olduğunun Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerince düzenlenen soruşturma raporu ile sabit olduğu göz önüne alındığında davalı idarenin anılan gazeteler hakkında suç duyurusunda bulunmayarak hizmet kusuru işlediği, bir kamu görevlisinin asılsız olduğu sabit olan ve toplumun husumetini çekecek nitelikte gerçek dışı isnatlara karşı korunmadığı bellidir. Bu nedenle de davacının duyduğu elem ve üzüntüden dolayı oluşan manevi zararının karşılanması gerekir."

Danıştay Beşinci Daire bir kararında (E. 1988/1262-K. 1988/1785-T. 01.06.1988); Kurumlara görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleri ile memurlara kurum içinde aynı ya da başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atama yetkisi tanınmıştır. İleri sürülen iddialarla ilgili olarak idari ve cezai yönden yapılan soruşturmalar sonucunda, davacının üzerine atılı suçlamaların sabit olmadığına karar verildiğine ve bu sonuca göre davacının 657 sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince Devlet tarafından isnat ve iftiralara karşı korunmaya alınmasının gerekmesine karşın, sübut görülmeyen bu iddialara dayanarak adı geçenin görev yerinin değiştirilmesinde yasaya, kamu yararı ve hizmet gereklerine uyarlık bulunmamaktadır."