Yeni delil elde edilmesi üzerine tekrar yapılan soruşturmanın mükerrerlik teşkil etmeyeceği hakkında.

Bir üniveriste tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü aracılığı ile  malzeme alınmıştır. Bu alımda muayene ve kabul komisyonu üyesi olarak görevlendirilen personel hakkında malzemenin tedarikçisi ve taşeronu olan firmanın zararına neden oldukları iddiasıyla soruşturma açılmıştır. Muayene kabul komisyonu üyeleri hakkında yaptırılan soruşturma sonucunda ilgililer hakkında men-i muhakeme kararı verilmiştir. 

Müştekinin şikayeti üzerine aynı konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca da soruşturma açtırılmış ve bilirkişi raporu tanzim ettirilmiştir. İdarenin vermiş olduğu men-i muhakeme kararında ise Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlatılan bilirkişi raporu dikkate alınmamıştır. 

Cumhuriyet Başsavcılığı, konu hakkında idareye yazı yazarak idare tarafından yapılan soruşturmada Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlattırılan bilirkişi raporunun dikkate alınmadan karar verildiği bildirilmiştir. Bunun üzerine, idare tarafından bilirkişi raporundaki bilgiler de dikkate alınarak yeniden soruşturma yapılmıştır. İlgililer hakkında yapılan ikinci soruşturma sonucunda da men-i muhakeme kararı verilmiştir.

İlgili personel hakkında verilen men-i muhakeme kararına taraflarca itiraz edilmemesine karşın yasa gereğince Danıştay tarafından kendiliğinden incelemeye tabi tutulmuştur.

Danıştay Birinci Dairesi,  yeni delil olarak ileri sürülen ve önceki soruşturmada incelenmeyen bilirkişi raporunun, önceki soruşturmada ulaşılan kanaati ve sonucu değiştirmeye muktedir bir belge olduğunu, bu sebeple yeniden yapılan bu soruşturmanın mükerrerlik teşkil etmeyeceğini belirterek, şüphelilerin sorumluluklarının irdelenmesi gerektiği  yönünde karar vermiştir. 

DANIŞTAY

Birinci Daire

Esas No : 2018/702

Savcı tarafından verilen disiplin cezasına karşı nereye itiraz edilmeli? Savcı tarafından verilen disiplin cezasına karşı nereye itiraz edilmeli?

Karar No : 2018/949

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

Dosyanın incelenmesinden, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü aracılığı ile .......... Üniversitesince alınan malzemenin teslimine ve muayenesine ilişkin gerçeğe aykırı muayene ve kabul formu düzenleyerek bu malzemenin tedarikçisi ... Ticaret ve San. Ltd. Şti.'nin taşeronu olan şikayetçi ...'ya ait ... Ofis Sistemleri isimli firmanın zararına neden olunduğu yolundaki şikayet üzerine Rektörlükçe yaptırılan soruşturma sonucunda İl İdare Kurulunun 25.2.2016 tarih ve 2016/1 sayılı kararıyla şüphelilerin men-i muhakemelerine karar verildiği, bu kararın Yasa gereği incelenerek Dairemizin 13.12.2016 tarih ve E:2016/1548, K:2016/2143 sayılı kararıyla onandığı belirlenmiştir.

Şikayetçinin söz konusu iddiaları üzerine .......... Cumhuriyet Başsavcılığının 2013/16507 ve 2015/13886 sayılı dosyalarındaki soruşturmalara başlanıldığı, Başsavcılığın 23.8.2015 tarih ve Soruşturma No:2015/13886 sayılı kararıyla, .......... Üniversitesinde görevli şüpheliler hakkında 4483 sayılı Kanun gereğince işlem yapılması için şikayet evrakının .......... Valiliğine gönderildiği, .......... Valiliğinin şikayet evrakını .......... Üniversitesi Rektörlüğüne iletmesi üzerine Rektörlükçe şikayetçi iddialarının soruşturulması için şüpheliler hakkında soruşturma emri verildiği, konu hakkında yapılan soruşturma sonucunda da .......... Valiliği İl İdare Kurulunun 25.2.2016 tarih ve 2016/1 sayılı kararıyla şüphelilerin men-i muhakemelerine karar verildiği, anılan kararın Yasa gereği ve itirazen incelenerek Dairemizin 13.12.2016 tarih ve E-.2016/1548, K:2016/2143 sayılı kararıyla onandığı görülmüştür.

Ancak bu gelişmeler yaşanırken aynı iddialarla ilgili olarak .......... Cumhuriyet Başsavcılığının 2013/16507 sayılı dosyasındaki soruşturmanın devam ettiği, Başsavcılığın 11.1.2016 tarih ve Soruşturma No:2(Jİ3/16507 sayılı talimatıyla .......... Cumhuriyet Başsavcılığından, şikayetçi iddialarını aydınlatacak bilirkişi raporu temin edilmesinin istenildiği, .......... Cumhuriyet Başsavcılığınca da 9.3.2016 tarihli bilirkişi raporunun temin edildiği, .......... Cumhuriyet Başsavcılığınca bu bilirkişi raporu değerlendirilmek suretiyle şüpheliler hakkında soruşturma yapılması talebiyle görevsizlik kararı verilerek evrakın .......... Üniversitesi Rektörlüğüne gönderildiği, bunun üzerine Rektörlükçe yaptırılan soruşturma sonucunda İl İdare Kurulunun 7.9.2017 tarih ve 2017/1 sayılı kararıyla şüphelilerin men-i muhakemelerine karar verildiği görülmüştür.

.......... Cumhuriyet Başsavcılığının 23.8.2015 tarih ve Soruşturma No:2015/13886 sayılı yazısı uyarınca Rektörlükçe yaptırılan soruşturmada 9.3.2016 tarihli bilirkişi raporunun bulunmadığı, fezlekenin mevcut deliller göz önüne alınarak hazırlandığı, İl İdare Kurulunun 25.2.2016 tarih ve 2016/1 sayılı kararıyla şüphelilerin men-i muhakemelerine karar verildiği, Dairemizin 13.12.2016 tarih ve E:2016/1548, K:2016/2143 sayılı kararıyla da bu II İdare Kurulu kararının onandığı, buna karşın, yeni delil olarak ileri sürülen ve önceki soruşturmada incelenmeyen bilirkişi raporunun önceki soruşturmada ulaşılan kanaati ve sonucu değiştirmeye muktedir bir belge olduğu, bu sebeple yeniden yapılan bu soruşturmanın mükerrerlik içermediği anlaşılmıştır.

Bu bağlamda, söz konusu bilirkişi raporu değerlendirilerek yeniden yapılan bu dosyadaki soruşturma sonucunda İl İdare Kurulunun 7.9.2017 tarih ve 2017/1 sayılı kararıyla şüphelilerin men-i muhakemelerine karar verilmiş ise de, anılan bilirkişi raporunda, şüphelilerin 11.11.2012 tarihli malzeme teslim ve tesellüm tutanağını gerçeğe aykırı bir şekilde düzenleyerek 7.992,21 TL kamu zararına neden oldukları yolunda tespitte bulunulduğu, dolayısıyla atılı suçla ilgili yapılacak bir yargılamada şüphelilerin sorumluluklarının irdelenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenle atılı suçla ilgili mevcut delillerin, şüpheliler ..., ..., ... ve ... hakkında kamu davası açılması gerektiği hususunda yeterli şüphe oluşturduğu anlaşıldığından, ..........Valiliği İl İdare Kurulunun 7.9.2017 tarih ve 2017/1 sayılı men-i muhakeme kararının bozulmasına, atılı suç nedeniyle adı geçenlerin lüzum-u muhakemelerine, şüphelilerin eylemlerine uyan Türk Ceza Kanununun 257’nci maddesi gereğince yargılanmasına, yargılamanın .......... Asliye Ceza Mahkemesinde yapılmasına, ..., ..., ... ve ... hakkında gereği yapılmak üzere dosyanı^ karar ekli olarak .......... Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın birer örneğinin .......... Valiliği ile .......... Üniversitesi Rektörlüğüne gönderilmesine 31.5.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Editör: TE Bilisim