Belediye şirketi yöneticileri 4483 sayılı yasaya tabi mi?


Belediyeye ait  şirkette yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısı olarak görev yapan kişilerin,  ihalesiz olarak ve yüksek bedelle araç aldıkları için  Kamu İhale Kanununa aykırı işlem yaptıkları belirtilerek haklarında 4483 sayılı yasaya göre soruşturma izni verilmiştir. Kişiler soruşturma izni verilmesine ilişkin iptali açtıkları davayı temyizen inceleyen Danıştay Birinci Dairesi, belediye şirketi yöneticilerine bu görevlerinden dolayı isnat edilen eylemlerin genel hükümler uyarınca soruşturulacağı yönünde karar verdi.

T.C.

DANIŞTAY

Yağma suçundan ceza alan memurun cezası adli sicil belgesi isteme yetkisinden dolayı iptal edildi Yağma suçundan ceza alan memurun cezası adli sicil belgesi isteme yetkisinden dolayı iptal edildi

Birinci Daire

Esas No : 2018/2017

Karar No : 2018/1909

Gereği Görüşülüp Düşünüldü:

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun l’inci maddesinde, Kanunun amacının memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili mercileri belirtmek ve düzenlemek olduğu hükme bağlanmış, 2’nci maddesinin birinci fıkrasında ise, Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin g^nel idare esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa eden memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebgbiyle işledikleri suçların bu Kanun kapsamında olduğu hüküm altına alınmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, Belediyeye ait ... A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanları ... ve ... ile Yönetim Kurulu Üyeleri ... ve ...'nün ihalesiz olarak ve yüksek bedelle ... A.Ş.'ne 18 adet araç almak suretiyle 4734 sayılı kanuna aykırı hareket ettikleri belirtilerek haklarında soruşturma izni verilmiş ise de, Belediyeye ait ... A.Ş.'nin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulan ve yönetilen ticari bir şirket olduğu, ilgililerin özel hukuk hükümlerine tabi bu Şirketteki görevlerinin kamu görevi olmadığı, ilgililere isnat edilen eylemin de Belediyedeki Başkanlık ve Meclis Üyeliği görevlerinden kaynaklanmadığı, Şirketin ticari faaliyetlerinden kaynaklandığı, 4483 sayılı Kanun kapsamında kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevin ifasından kaynaklanmayan bu eylemin genel hükümlere göre soruşturulması gerektiği anlaşıldığından, itirazların kabulüyle İçişleri Bakanının 17.4.2018 tarih ve Kont.Bşk.2018/71 sayılı kararının; belirtilen eylemden ..., ... ve ... hakkında soruşturma izni verilmesine ilişkin kısmının kaldırılmasına,

Dosyanın, belirtilen eylemden hakkında soruşturma izni verilmekle birlikte bu dosyada itirazı bulunmayan ... ile söz konusu eylem nedeniyle haklarında genel hükümlere göre işlem yapılması gereken ..., ..., ... ve ... yönünden gereği yapılmak üzere karar ekli olarak ............. Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın birer örneğinin İçişleri Bakanlığı ile itiraz edenlere gönderilmesine 8.11.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Editör: TE Bilisim