Memur ve hizmetli olmayanlara geçici görev yolluğu ödenir mi?

Kamu kurum ve kuruluşlarınca bazı durumlarda memur ve hizmetli kadrosunda olmayan ancak kamu kurum ve kuruluşlarının iş ve işlemleri nedeniyle bazı görevliler farklı yerlerde geçici görevle görevlendirilmektedir. Kamu kurumlarınca memur ve hizmetli kapsamında olmamakla birlikte kamu kurumunca görevlendirilmiş kişiye geçici görev yolluğu ödemesi yapılıp yapılamayacağı tereddüt konusu olmaktadır. Daha önceki yıllarda Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce verilmiş olan bir görüşte "kurumların görev alanına giren hizmetleri genel olarak kadrolarına dahil memur ve hizmetlilere yaptırmaları esas olmakla birlikte ihtiyaç duyulması halinde, memur ve hizmetli olmamakla birlikte kendi uzmanlık alanları ile ilgili olmak üzere, fikir ve mütalâalarından, veya ihtisaslarından faydalanılan söz konusu kişilere de harcırah Ödenebilme imkanı bulunmaktadır." şeklinde görüş verilmiştir.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı :77112040-[523.2020]-15^

Konu:Memur ve hizmetli olmayanların harcırahı

2024 yılı Yurt Dışı yollukları belli oldu 2024 yılı Yurt Dışı yollukları belli oldu

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINA

İlgi:        18.03.2015 tarihli ve 51647338.045/1188 sayılı yazınız.

İlgi yazınızda, Bakanlığınız tarafından hizmet alımı yoluyla temin edilen özel firma elemanlarının (temizlik, güvenlik, şoför, akademisyen, mühendis, VHKİ gibi) sözleşmeleri gereği hizmetin yapıldığı birimlerde çalıştırılmakla birlikte, hizmet gereği bazı durumlarda memuriyet mahalli dışına geçici olarak görevlendirildikleri, söz konusu elemanların memuriyet mahalli dışına geçici olarak görevlendirilmeleri halinde, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8 inci maddesine göre geçici görev yolluğunun ödenip ödenmeyeceği ile sözleşmelerine bu yönde bir hüküm konulup konulmayacağı hususlarında tereddüde düşüldüğü belirtilerek Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanununun “Memur veya hizmetli olmayanların harcırahı” başlıklı 8 inci maddesinde;

“Memur veya hizmetli olmadıkları halde bu Kanuna tabi kurumlarca geçici bir görev ile görevlendirilenlere verilecek yol masrafı ve gündelik, bunların bilgi seviyeleri ve faaliyet sahaları ile mahalli şartlar dikkate alınarak 4 ncü dereceye kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve gündeliğe kıyasen ilgili kurumca takdir olunur.

Ancak, ilgili Bakanlığın teklifi ve Maliye Bakanlığının olumlu görüşü üzerine, bu gibi kimselerden icabedenlere 4 ncü dereceden daha yüksek memurlara ödenebilecek yol masrafı ve gündelik verilebilir.

Sözleşmeli olarak çalıştırılıp da sözleşmelerinde verilecek harcırah belirtilmiş olan kimseler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.

hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, anılan maddenin gerekçesinde ise; “Bu madde memur veya hizmetli sıfatını haiz olmadıkları halde kurumlarca her hangi bir muvakkat vazife ile görevlendirilecek kimselere ne suretle harcırah verileceği hükmünü ihtiva eylemekteydi. Filhakika resmî bir vazifesi olmayan birçok şahıslara herhangi bir mevzuda fikir ve mütalâalarından veya ihtisaslarından faydalanılmak üzere kurumlarca zaman zaman ihtiyaç duyulmaktadır. (Meselâ : Dış ticaret rejimi hakkmdaki mütalâaları alınmak üzere celbolunan ticaret erbabı ile Sağlık Şûrasına iştirak eden serbest doktorlar gibi) bu gibi kimselere verilecek yevmiye ve icabı hale göre yol masrafının bunların İçtimaî durumları, bilgi seviyeleri ve meslekleri ile vazife görülen yerin mahallî şartları ile yakından alâkadar olması bakımından muayyen bir miktarla tahdidi doğru olamıyacağından azami bir haddi aşmamak üzere ilgili dairenin takdirine bırakılması muvafık görülmüştür. Ancak bazı istisnai haller göz önünde bulundurularak Maliye Vekaletinin tasvibi ile daha fazla harcırah verilebilmesi imkanları da maddede ayrıca derpiş olunmuştur.”

hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıda belirtilen mevzuat hükmünden de anlaşılacağı üzere, kurumların görev alanına giren hizmetleri genel olarak kadrolarına dahil memur ve hizmetlilere yaptırmaları esas olmakla birlikte ihtiyaç duyulması halinde, memur ve hizmetli olmamakla birlikte kendi uzmanlık alanları ile ilgili olmak üzere, fikir ve mütalâalarından, veya ihtisaslarından faydalanılan söz konusu kişilere de harcırah Ödenebilme imkanı bulunmaktadır.

Buna göre kurumunuzun görev alanı ile ilgili olmak üzere, fikir, mütalaa veya ihtisaslarından faydalanılan ve memur ve hizmetli kapsamında bulunmayanlara söz konusu Kanunun 8 inci maddesi kapsamında harcırah ödenmesi mümkün bulunmakla birlikte bu kapsamda bulunmayanlara ise harcırah ödenmesine imkan bulunmamaktadır.

Editör: TE Bilisim