Muhasebat Genel Müdürlüğü  görevleri nelerdir ?

hazine ve maliye bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü  görevleri nelerdir ?

Muhasebat Genel Müdürlüğü  görevleri nelerdir ?

Hazine ve Maliye bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü  görevleri nelerdir ?

Muhasebat Genel Müdürlüğü 

MADDE 221 – (1) Muhasebat Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:[52]

a) Devlet hesaplarının kayıtlarını tutmak, uygulamaları izlemek, dönem sonuçlarını çıkarmak, değerlendirmek ve yayımlamak,

b) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin ve bunlara bağlı döner sermayeli işletmelerin, Devlet sermayesi ile kurulmuş işletmelerin ve fonların muhasebe sistemlerini, gerektiğinde ilgili idarelerle birlikte belirlemek, bu konudaki mevzuat düzenlemeleri ile ilgili hazırlıkları yapmak,

c) Genel bütçe kapsamındaki idareler ve ilgili mevzuatında öngörülen döner sermayeli işletmeler ile fonlarda; gelirlerin toplanması, giderlerin ödenmesi, değer ve emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerini yapmak üzere saymanlıklar kurmak ve kaldırmak, vezneler açmak ve kapamak, sayman mutemetleri görevlendirmek veya görevlendirmeye izin vermek, bu işlemleri yetkisiz bir şekilde yapanlar veya yaptıranlar hakkında kanuni takibatta bulunulmasını sağlamak.

ç) Genel bütçe kapsamındaki idareler ve özel bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işletmelerin sermaye kaynaklarına, bütçe ve harcama ilkelerine, mali yönetim ve denetimlerine ilişkin esasları düzenlemek, bunların gayri safi hasılatı üzerinden genel bütçeye aktarılacak miktarın tespitine esas oranları belirlemek ve uygulamaya yön vermek, bu işletmelerin vergi mükellefiyet ve sorumluluğu ile diğer kanuni kesintilere ilişkin yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirip getirmediklerini incelemek ve denetlemek, nakit varlıkları, gelir ve giderleri ile dönem karları üzerinde tasarrufta bulunmak, yeni kurulacak döner sermayeli işletmelerin kurulmasına izin vermek, tahsis edilecek sermayeyi belirlemek.

d) Saymanlık hizmetlerine ve Devlet muhasebesine ilişkin olarak doğacak tereddütleri gidermek,

e) Genel bütçe kapsamındaki idarelerin hesaplarına ilişkin Sayıştay ilamları hakkında gerektiğinde kanun yollarına başvurmak,

f) Devlet muhasebesinin geliştirilmesi, etkin ve verimli bir şekilde uygulanması yönünde araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak,

g) Saymanlıkların ve kurumların hesap ve işlemlerini merkezde ve gereken yerlerde incelemek ve denetlemek,

ğ) Merkezi yönetim kesin hesap kanunu teklifinin hazırlık işlemlerini yürütmek,

h) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine bağlı döner sermayeli işletmelerin hesaplarını almak, incelemek, yıl sonlarında sermayelerine eklenecek tutarları belirlemek ve bunların muhasebe kayıtlarına geçirilmesini sağlamak, gerektiğinde fonların ve özel bütçeli kuruluşların hesaplarını almak,

ı) Kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetin gereği olarak kullanılan malzeme, ilk ve hammadde, demirbaş, araç ve gereçlerin muhasebeleştirilmesi ve idaresine ait konularda düzenlemeler yapmak, bu konuda doğacak tereddütleri gidermek,

i) Teşkilat ve görev alanına giren konularda hazine ve maliye uzmanlarına, yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde teftiş, denetim, soruşturma ve inceleme işleri yaptırmak,

j) (Değişik:RG-7/8/2019-30855-CK-43/5 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, çocuk bakımevi, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerden elde edilecek gelirlerin muhasebesine ilişkin esas ve usulleri tespit etmek ve buna ilişkin diğer her türlü düzelemeyi yapmak,

k) (Değişik:RG-7/8/2019-30855-CK-43/5 md.) Kamu idarelerine ilişkin gelir, gider, ödeme, tahsilat, muhasebe, raporlama ve mali istatistik işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine yönelik süreç ve birlikte işlerlik standartlarını belirlemek; gerekli bilişim sistem veya sistemlerinin geliştirilmesini ve işletilmesini sağlamak; bu çerçevede oluşan veri, elektronik belge, rapor ve diğer içerikleri Sayıştayın erişimine sunmak,

l) (Mülga:RG-7/8/2019-30855-CK-43/5 md.)

m) (Mülga:RG-7/8/2019-30855-CK-43/5 md.)

n) (Mülga:RG-7/8/2019-30855-CK-43/5 md.)

o) (Mülga:RG-7/8/2019-30855-CK-43/5 md.)

ö) (Mülga:RG-7/8/2019-30855-CK-43/5 md.)

p) (Mülga:RG-7/8/2019-30855-CK-43/5 md.)

r) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Genel bütçe kapsamındaki idareler nezdindeki merkez saymanlıkları, askeri ve mülki tüm nakit saymanlıkları, genel bütçe kapsamındaki idarelerin saymanlıkları, kadroları Bakanlıkta olan döner sermaye saymanlıkları bu Genel Müdürlüğe bağlıdır.

(3) Merkez Saymanlık Müdürlükleri, Genel Müdürlüğe doğrudan bağlı olup mevzuatla saymanlara verilen görevler ile Bakan tarafından verilen diğer işleri yapmakla görevlidirler.

YORUM EKLE