Zam ve Tazminatlarda Ödeme Yapılmayacak Haller

Memurlara maaşları içinde ödenen zam tazminatlar aşağıda yer alan durumlarda ödenmez.

1.Kararnameye ekli I sayılı Cetvelde ve bu Kararın 4. maddesinin birinci fıkranın (b) bendinde yer alan zamlar ile II ve III sayılı Cetvellerde yer alan tazminatlar;

  • Her statüdeki sözleşmeli personele (6.2.1997 tarihli ve 97/9021 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı saklı kalmak üzere),
  • Yurtdışına sürekli görevle atananlara (kendilerine yurtdışı aylığı ödendiği sürece),
  • 657 sayılı Kanun ile bu Kanunun ek geçici 9. maddesi kapsamına girmeyenlere (Hâkim ve Savcı adayları dâhil),ödenmez.

2.

Doktorların intibak işlemleri Doktorların intibak işlemleri
  • Asli görevleri yanında kendilerine 657 sayılı Kanun'un 88. maddesine göre “ikinci görev” verilenlere ikinci göreve ilişkin özel hizmet tazminatı,
  • İlköğretim müfettiş ve müfettiş yardımcılarına, okul ve kurumlarda genel idare hizmetleri sınıfındaki kadrolara atanan yöneticilere, kreş ve gündüz bakımevlerinde görev yapanlara eğitim öğretim tazminatı,
  • Kurul Başkanı kadrosunda bulunanlara denetim tazminatı,
  • Mesleklerini serbest olarak icra etmek üzere muayenehane veya laboratuar açanlara; özel hastane, muayenehane, poliklinik, laboratuar, okul, öğrenci etüt merkezi ve kurs gibi yerlerde çalışanlara; 4857 sayılı İş Kanununa göre işyeri hekimi olarak görev yapanlara, iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamları, ödenmez.

3.   

III sayılı Cetvel kapsamında düzenlenen tazminatlardan yararlananlara (II sayılı Cetvelin (E) bölümünün 7. sırası, III sayılı Cetvelin (E) Bölümü, (B) Bölümünün (d) bendi ile (F) Bölümünün 2. sırasından faydalananlar hariç), ayrıca özel hizmet tazminatı verilmez.