Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin sağlık raporlarına itiraz  

MADDE 39-

(1) Raporlara; raporu alan kişi, raporu alan kişinin velisi veya vasisi, raporu isteyen kurum tarafından itiraz edilebilir. İlgililer itiraz dilekçesi ve sağlık raporunun tasdikli bir örneği ile birlikte, itiraza konu sağlık kurulu raporunu tanzim eden sağlık hizmet sunucusunun bulunduğu ya da adına rapor düzenlenen kişinin ikametgâhının bulunduğu ilin il sağlık müdürlüğüne başvurur. İl sağlık müdürlüğü gerektiğinde il dışı hakem hastane görevlendirilmesini doğrudan yapabilir. Bu durumda görevlendirme yapılan hakem hastanenin bağlı bulunduğu il sağlık müdürlüğüne bilgi verilir.

(2) Yükümlülerin “Askerliğe elverişli değildir.” personel ve öğrencilerin (adaylar hariç) “… görev yapamaz.” ve “Öğrenciliğe devam edemez” kararı bulunan sağlık kurulu raporlarına SMY’ nin 3’üncü bölümünde belirtilen onay/inceleme makamlarınca işlem yapılmadan itiraz edilemez.

(3) Askerlik yükümlülüğüne tabi olanlar hakkında verilen “Askerliğe Elverişlidir”, “Ertesi Yıla Bırakma”, “Sevk Tehiri” ve “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı raporlara yapılacak itirazlar askerlik şubelerine, “İstirahat” veya “Hava Değişimi” kararlı raporlara yapılacak itirazlar ise ilgili sağlık kuruluşuna sevki yapan askerlik şubesi ise askerlik şubesine, birlik komutanlığı/kurum amirliği ise birlik komutanlığı/kurum amirliğine yapılır. Doğrudan il sağlık müdürlüklerine yapılan itirazlara herhangi bir işlem yapılmaz.

(4)  İl sağlık müdürlüğünce, sağlık raporu alacak kişi Yönerge eki Ek-12 Hakem Hastane Listesinde yer alan askeri sağlık raporu vermeye yetkili aynı veya üst roldeki en yakın sağlık hizmet sunucusuna gönderilir. Ancak güvenlik nedeniyle kurumların talepleri dikkate alınır. Bu durumda sağlık raporu alacak kişi aynı veya üst rolde olmak koşulu ile en yakın hastane dışında herhangi bir hakem hastaneye gönderilir. İtiraz edilen sağlık raporu ile itiraz üzerine verilen sağlık raporundaki kararlar aynı yönde ise sağlık raporu kesinleşir.

(5) İlk sağlık kurulu raporu ile itiraz sonrasında tayin edilen hakem hastanece düzenlenen ikinci sağlık raporu arasında çelişki olması halinde, kişi ilk rapor için itirazda bulunulan ilin il sağlık müdürlüğü tarafından Bölge Hakem Hastaneler Listesi’nde (Ek- 13) yer alan ilgili branş/branşların bulunduğu askeri sağlık raporu vermeye yetkili en yakın hastanelerden birine sevk edilir. Bölge hakem hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesindir. İl sağlık müdürlüğü tarafından Bölge Hakem Hastaneler Listesi’nden hakem hastane belirlenirken ikinci raporu düzenleyen hastaneye göre itiraza konu kararın verildiği branş/branşların var ise eğitim kliniği düzeyinde olması tercih sebebidir.  

(6) İtiraza konu sağlık kurulu raporunu ilk düzenleyen hastane aynı zamanda Yönerge eki Ek- 12 Hakem Hastane Listesinde yer alıyor ise kişi listede yer alan aynı veya üst roldeki diğer en yakın hastaneye sevk edilir. Rapor bölge hakem Hastanelerinden biri tarafından düzenlenmiş ise kişi diğer en yakın bölge hakem hastanelerinden birine sevk edilir. İtiraz edilen sağlık raporu  Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar ile itiraz üzerine verilen sağlık raporundaki kararlar aynı yönde ise sağlık raporu kesinleşir. Sağlık raporları arasında çelişki olması halinde, en yakın farklı bir bölge hakem hastaneye, sağlık kurulu raporu tanzim edilmesi amacıyla yine il sağlık müdürlüğü kanalıyla kişi gönderilir. Bölge hakem hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesindir.

Denetimde makul güvence nedir Denetimde makul güvence nedir

(7) Askerlik yükümlülüğüne tabi olanlar hakkında aile hekimleri veya tek tabipler tarafından verilen “Askerliğe Elverişlidir” veya “10 güne kadar (dâhil)  “istirahat” kararlı raporlara itiraz halinde, sağlık kuruluşuna sevki yapan askerlik şubeleri veya birlik komutanlıkları/kurum amirliklerince, yükümlüler sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere en yakın “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarına sevk edilir. (8) Sevk edildikleri hastane sağlık kurullarınca haklarında verilen “Askerliğe Elverişlidir” “Ertesi Yıla Bırakma”, “Sevk Tehiri”, “Askerliğe Elverişli Değildir” ve “10 günden fazla süreli “İstirahat/Hava Değişimi” raporlarına yükümlülerin itirazları veya rapor kararlarındaki tanı ve karar uyumsuzluğu nedeniyle kontrol muayenesi başlatılmasının gerekmesi halinde; askerlik şubeleri veya birlik komutanlıkları/kurum amirliklerince yükümlülerin dilekçeleri alınarak, itiraz edilen/tanı ve karar uyumsuzluğu bulunan rapor/raporların tıpkıçekimleri ile birlikte hakem muayenesi için sevk edileceği hastanenin bildirilmesi itiraz edilen raporu (tanı ve karar uyumsuzluğu nedeniyle kontrol muayenesi başlatılması gereken raporlarda ise son raporu) tanzim eden hastanenin bulunduğu yerdeki il sağlık müdürlüğünden talep eder.  İl sağlık müdürlüklerince belirlenen hakem hastane talepte bulunan makama bildirilir ve hakem hastaneye kişinin sevki talebi yapan makamlarca yerine getirilir.