Memuriyetten önceki avukatlığın 657 sayılı Kanunun 36/C-3maddesi kapsamında değerlendirilmesi

KDK, Serbest Avukatlıkta geçirilen sürelerin 657 sayılı Kanunun 36/C-3maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebiyle yapılan başvuru hakkında tavisye kararı verdi.

Memur, masaüstü bilgisayar alabilmek için KDK'ya başvurdu Memur, masaüstü bilgisayar alabilmek için KDK'ya başvurdu

Söz konusu Karar'da; 657 sayılı Kanunun 36/C-3 üncü maddesinde, memuriyete girmeden önce veya memurluktan ayrılarak avukatlıkla geçirilen sürelerin 3/4 ünün memuriyette geçmiş sayılarak intibaklarında değerlendirilmesi için “Avukatlık Hizmetleri Sınıfına” girme şartının öngörüldüğü, sigortalılığına esas alınan avukatlık süresine ilişkin bir düzenleme bulunmadığı, bu haliyle 657 sayılı Kanunun 36/C-3 maddesi ile 1136 sayılı Kanunun 195 inci maddesinden farklı olarak Avukatlık Hizmetleri Sınıfında göreve başlayanlara yönelik lehe bir düzenleme getirildiği, öte yandan başvuranın BAĞ-KUR sigortalılığına ait mezkûr Kanun’un Geçici 76 ve 83 üncü maddeleri kapsamında durdurulan süresinin her zaman ihya etme hakkının bulunduğu, ayrıca 5510 sayılı Kanun uyarınca durdurulan sürelere ilişkin İdarenin, başvuranın memuriyete girmeden fiilen avukatlık yaptığına yönelik tereddüdünün bulunması durumunda bunun baro kaydı, vb. belgelerle giderilebileceği değerlendirildiğinden, başvuranın, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/b maddesine tabi BAĞ-KUR sigortalılığına ait durdurulan sürelerinin 3/4 ü memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde intibakında değerlendirilmemesine yönelik İdari işlemin hukuka uygun olmadığı belirtildi.

T.C.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

(OMBUDSMANLIK)

SAYI       :              2024/5304-S.24.8369

BAŞVURU NO : 2024/1922 KARAR TARİHİ : 16/05/2024

TAVSİYE KARARI

BAŞVURAN

BAŞVURUYA KONU İDARE : BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

BAŞVURUNUN KONUSU :

BAŞVURU TARİHİ       : 05/02/2024

I.  BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ

1. Başvuran, Kurumumuza yaptığı başvurusunda; Bursa Teknik Üniversitesi Hukuk Müşavirliği Avukatlık Kadrosuna 19.10.2023 tarihinde atanarak 03.11.2023 tarihinde görevine başladığını, Kamu görevinden önce 22.09.2008-19.11.2008 tarihlerinde (59 gün) avukat yanında sigortalı avukat, 19.06.2009-08.05.2019 tarihlerinde ise (9 yıl 10 ay 19 gün) vergi dairesine kayıtlı olarak fiilen serbest avukat olarak çalıştığını, buna göre toplam 10 yıl 18 gün fiili avukatlık hizmetinin bulunduğunu, 03.11.2023 tarihinde Bursa Teknik Üniversitesi Hukuk Müşavirliğine vermiş olduğu dilekçesiyle; “Devlet Memurları Kanunu’nun; 36-C-3 maddesi hükmü gereğince memuriyete girmeden önce fiilen avukatlıkta geçirdiği toplam 10 yıl 18 günlük sürenin 3/4'nün avukatlık memuriyetine intibak ettirilerek, ilk aylığından itibaren derece, kademe, gösterge ve ek göstergelerin, kazanılmış hak aylığı, görev aylığı, emekli müktesep hakları ile yıllık izin haklarında dikkate alınmasını ” talep etiğini, ancak, 07.12.2023 tarihli atama onayı işlemiyle fiilen serbest avukatlıkta geçirdiği 9 yıl 10 ay 19 gün süre yerine 8 yıl 3 ay 12 günlük prim ödenen sigortalılık süresinin dikkate alınarak geriye kalan 1 yıl 7 ay 7 günlük sürenin sigorta primi ödenmediği varsayımıyla intibakının yapılmadığını,

Oysa, fiilen çalışılan serbest avukatlık hizmetlerinin memuriyete intibakında, prim ödenen sigortalılık süresinin değil fiilen çalışmayı gösteren vergi dairesi kaydını esas alması gerektiği, Danıştay içtihatları ile Hakimler ve Savcılar Kurulunca da bunun böyle kabul edildiğini, aksinin kabul edilmesi durumunda, baroya kayıtlı olup da avukatlıktan başka bir iş yaparak sigorta primi ödeyen kişinin fiilen avukatlık yapmasa da sigorta primi ödediğinden bahisle memuriyete intibakında mali ve sosyal haklarını alabileceği, fiilen avukatlık yapan kişinin ise prim yapılandırmaları kapsamında sigorta primi ödenmediği için mali ve sosyal haklarını elde edemeyeceğini, belirterek, Devlet Memurları Kanunu’nun; 36/C-3 maddesi uyarınca memuriyete girmeden önce fiilen serbest avukatlıkta geçirdiği ve vergi dairesi kayıtlarıyla tespit edilen 9 yıl 10 ay 19 günlük sürenin 3/4'nün avukatlık memuriyetine intibak ettirilmesini, 15.11.2023 tarihinden itibaren derece, kademe ve ek gösterge, kazanılmış hak aylığı, görev aylığı, emekli müktesep hakları ile yıllık izin haklarında dikkate alınmasını talep etmektedir.

II.            İDARENİN BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI

2.  Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığının 06.03.2024 tarihli ve ..........sayılı yazısında; Serbest avukatlıkta fiilen çalışıldığının ispatı için vergi mükellefiyet kaydına ilişkin belgeler ile birlikte sigortalılık kaydının bulunması gerektiğinin değerlendirildiği bu sebeple söz konusu sürelerde fiilen çalışıldığının tespiti amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından sigortalı sürelerinin bildirilmesi istendiği, Başkanlıkça gönderilen belgelerin incelenmesi neticesinde, adı geçenin başvuru dilekçesinde belirtmiş olduğu hizmetlerinden sigortalı olarak geçtiği bildirilen sürelerin 657 sayılı Kanunun 36/C-3 maddesine istinaden ilgilinin kazanılmış hak aylığında değerlendirdiği, ancak başvuranın 5510 sayılı Kanunun 4/b maddesine tabi BAĞ-KUR sigortalılığına ait mezkûr Kanunun Geçici 76'ncı maddesi kapsamında 01.10.2017-31.05.2018 tarihleri arasında 240 gün, Geçici 83'üncü maddesi kapsamında 01.06.2018-08.05.2019 tarihleri arasında 338 gün durdurulan süresinin bulunduğu görüldüğünden, durdurulan sürelerin sigortalılık süresi olarak değerlendirilmediği,

Ayrıca, 01.10.2017-08.05.2019 tarihleri arasında Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına göre durdurulan süre olarak geçen ancak vergi dairesi kayıtlarına göre avukatlık faaliyetleri kapsamında vergi mükellefiyet kaydı bulunan sürelerin ilgilinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından görüş talep edildiği, gelecek cevaba göre işlem tesis edileceği, ifade edilmiştir.

3. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı bila tarihli ve 19385 sayılı yazısında; Meslek kanunları personel kanunlarına göre özel kanun niteliği taşıdığından, adı geçen hakkında 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 195 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde işlem yapılması gerektiği açıklamalarına yer verilmiştir.

III. İLGİLİ MEVZUAT

4.  2709 sayılı T.C. Anayasasının “Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı” başlıklı 74 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında; “Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler.”

5.6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun “Kurumun Görevi” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında; “Kurum, idarenin işleyişiyle ilgili şikayet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir.”

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36 ncı maddesinin C bendinin 3 üncü fıkrasında;

“Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin memuriyete girmeden önce veya memurluktan ayrılarak (...) avukatlıkla geçirdikleri sürelerin 3/4 ü memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.”(r

7.  1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun “Emekliliğe tabi görevden önceki avukatlığın kıdeme sayılması” başlıklı 195 inci maddesinde (Yeniden düzenleme: 26/2/1970 - 1238/1 md.); “Bu kanun gereğince topluluk sigortasına girmiş olup sigortalılığı devam eden bir avukat emekliliğe tabi bir göreve veya hizmete atandığı yahut seçildiğinde, sigortalılığına esas alınan avukatlık süresinin dörtte üçü (r kıdemine eklenerek intibakı yapılır ve görev veya hizmet aylığı ile emeklilik keseneğine esas aylığı yükseltilir.” (Bu arada yer alan “üçte ikisi ” ibaresi 2/5/2001 tarih ve 4667 sayılı Kanunun 93 üncü maddesiyle “dörtte üçü” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir)

8. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun; Geçici 76 ncı maddesinde;

“Köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı hâlde, 31/5/2018 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların, bu tarihten önceki sürelere ilişkin prim borçlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödememeleri veya ilgili Kanunları uyarınca yapılandırmamaları halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulur. Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları takip edilmeyerek bunlara Kurum alacakları arasında yer verilmez. Sigortalılıkları durdurulanlardan bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları 1/6/2018 tarihi itibarıyla yeniden başlatılır.

Ancak, daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi hâlinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihinde 80 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanarak ihya edilir. Hesaplanan borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Tebliğ edilen borç tutarının bu süre içinde tamamen ödenmemesi hâlinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir. İhya edilerek kazanılan hizmet süreleri borcun ödendiği tarihten itibaren geçerli sayılır.

Birinci fıkraya göre sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler hakkında 1/1/2012 tarihinden bu maddenin yürürlük tarihine kadar durdurulan süreler için genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz. .”

Geçici 83 üncü maddesinde; “Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı hâlde, 31/10/2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların, bu tarihten önceki sürelere ilişkin prim borçlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödememeleri veya ilgili Kanunları uyarınca yapılandırmamaları halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulur. Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları takip edilmeyerek bunlara Kurum alacakları arasında yer verilmez. Sigortalılıkları durdurulanlardan bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları 1/11/2020 tarihi itibarıyla yeniden başlatılır.

Ancak, daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi hâlinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihinde 80 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanarak ihya edilir. Hesaplanan borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Tebliğ edilen borç tutarının bu süre içinde tamamen ödenmemesi hâlinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir. İhya edilerek kazanılan hizmet süreleri borcun ödendiği tarihten itibaren geçerli sayılır.

Birinci fıkraya göre sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler hakkında 1/1/2012 tarihinden bu maddenin yürürlük tarihine kadar durdurulan süreler için genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz. ... "düzenlemelerine yer verilmiştir.

IV.  KAMU DENETÇİSİ SADETTİN KALKAN’IN KAMU BAŞDENETÇİSİ’NE ÖNERİSİ

9.   Kamu Denetçisi tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde hazırlanan “Tavsiye Karar Önerisi” Kamu Başdenetçisi’ne sunulmuştur.

V.   DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE

A. Hukuka, Hakkaniyete ve İnsan Haklarına Uygunluk Yönünden Değerlendirme

10.Başvuran özetle, Devlet Memurları Kanunu’nun; 36/C-3 maddesi uyarınca memuriyete girmeden önce fiilen serbest avukatlıkta geçirdiği ve vergi dairesi kayıtlarıyla tespit edilen 9 yıl 10 ay 19 günlük sürenin 3/4'nün avukatlık memuriyetine intibak ettirilmesini, 15.11.2023 tarihinden itibaren derece, kademe, ek gösterge, kazanılmış hak aylığı, görev aylığı, emekli müktesep hakları ile yıllık izin haklarında dikkate alınmasını talep etmektedir.

11. Başvuru konusuyla ilgili mevzuat hükümleri incelendiğinde, avukatlıkta geçen hizmet sürelerinin değerlendirilmesine yönelik, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinin "Ortak Hükümler" başlıklı C/3 fıkrası ile 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun “Emekliliğe tabi görevden önceki avukatlığın kıdeme sayılması” başlıklı “195 inci maddesinde düzenleme yapıldığı, 657 sayılı Kanuna göre Avukatlık Hizmetleri Sınıfına girenlerin memuriyete girmeden önce veya memurluktan ayrılarak avukatlıkla geçirdikleri sürelerin 3/4 ünün memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılın bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirileceği, 1136 sayılı Avukatlık Kanunun 195 inci maddesinde de; topluluk sigortasına girmiş olup sigortalılığı devam eden bir avukatın emekliliğe tabi bir göreve veya hizmete atanması veya seçilmesi durumunda sigortalılığına esas alınan avukatlık süresinin dörtte üçünün kıdemine eklenerek intibakının yapılarak görev veya hizmet aylığı ile emeklilik keseneğine esas aylığının yükseltileceği hükümlerine yer verildiği, bu haliyle 657 sayılı Kanun’un 36/C-3 üncü maddesinde avukatlıkta geçen sürelerin 3/4 ünün intibakta değerlendirileceği yolundaki hükümden yararlanmak için avukatlık hizmetleri sınıfında görev yapmak zorunlu olmasına karşın, Avukatlık Kanunu’nun 195 inci maddesi ile belli bir sınıfta bulunma koşulu getirilmeksizin, emekliliğe tabi bir göreve atanan bir avukatın, sigortalılığa esas alınan avukatlık süresinin 3/4 ünün intibakında değerlendirileceğinin öngörüldüğü anlaşılmıştır. (bknz. Danıştay 5. Dairesinin 28.11.1996 tarihli 1994/4966 Esas, 1996/3708 Sayılı Kararı)

12.Diğer yandan, gerek 5510 sayılı Kanuna 2018 yılında eklenen Geçici 76 gerekse 2021 yılında eklenen Geçici 83 üncü maddeleri ile, önceki pirim borçlarının ödenmesi ve yapılandırılmasına yönelik düzenlemeler yapılarak, önceki dönem pirim borçlarının ödenmemesi veya ilgili Kanunları uyarınca yapılandırılmamaları halinde sigortalılığının durdurulacağı, durdurulan sürelerin sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyeceği, bu sürelere ilişkin Kurum alacaklarının takip edilmeyerek bunlara Kurum alacakları arasında yer verilmeyeceği, sigortalılıkları durdurulanlardan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıklarının ise düzenlemede yer verilen tarih itibarıyla yeniden başlatılacağı, ancak, daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi hâlinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamının talep tarihine göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanarak ihya edilebileceği, hesaplanan borç tutarının tamamının, borcun tebliğ tarihinden itibaren Kanunda belirtilen süre içinde ödenmesi durumunda, bu sürelerin sigortalılık süresi olarak değerlendirileceği, tebliğ edilen borç tutarının bu süre içinde tamamen ödenmemesi hâlinde ise bu sürelerin sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyeceği, ihya edilerek kazanılan hizmet sürelerinin ise borcun ödendiği tarihten itibaren geçerli sayılacağı hükmüne yer verilmiştir.

13. Somut olayda, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünde avukat olarak görev yapan başvuranın, 657 sayılı Kanun’un 36 ncı maddesinin C bendinin 3 üncü fıkrası uyarınca, 22.09.2008- 19.11.2008 tarihleri arasında özel işyerinde avukat olarak geçen 1 ay 28 gün ila 19.06.2009-30.09.2017 tarihleri arasında serbest avukatlıkta geçen 8 yıl 3 ay 12 gün sigortalı hizmetlerinin % olan 6 yıl 4 ay 1 gün hizmetinin memuriyette geçmiş sayıldığı ancak Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce gönderilen “Sigortalılık Cetvellinin” incelenmesinde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/b maddesine tabi BAĞ-KUR sigortalılığına ait mezkûr Kanun’un Geçici 76 ncı maddesi kapsamında 01.10.2017-31.05.2018 tarihleri arasında 240 gün, Geçici 83 üncü maddesi kapsamında 01.06.2018-08.05.2019 tarihleri arasında 338 gün durdurulan süresinin bulunduğu görüldüğünden İdarece durdurulan bu sürelerin başvuranın intibakında değerlendirilmediği anlaşılmıştır.

14. Bu çerçevede dosya kapsamındaki bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatın birlikte değerlendirilmesinde; 657 sayılı Kanunun 36/C-3 üncü maddesinde, memuriyete girmeden önce veya memurluktan ayrılarak avukatlıkla geçirilen sürelerin 3/4 ünün memuriyette geçmiş sayılarak intibaklarında değerlendirilmesi için “Avukatlık Hizmetleri Sınıfına” girme şartının öngörüldüğü, sigortalılığına esas alınan avukatlık süresine ilişkin bir düzenleme bulunmadığı, bu haliyle 657 sayılı Kanunun 36/C-3 maddesi ile 1136 sayılı Kanunun 195 inci maddesinden farklı olarak Avukatlık Hizmetleri Sınıfında göreve başlayanlara yönelik lehe bir düzenleme getirildiği, öte yandan başvuranın BAĞ-KUR sigortalılığına ait mezkûr Kanun’un Geçici 76 ve 83 üncü maddeleri kapsamında durdurulan süresinin her zaman ihya etme hakkının bulunduğu, ayrıca 5510 sayılı Kanun uyarınca durdurulan sürelere ilişkin İdarenin, başvuranın memuriyete girmeden fiilen avukatlık yaptığına yönelik tereddüdünün bulunması durumunda bunun baro kaydı, vb. belgelerle giderilebileceği değerlendirildiğinden, başvuranın, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/b maddesine tabi BAĞ-KUR sigortalılığına ait durdurulan sürelerinin 3/4 ü memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde intibakında değerlendirilmemesine yönelik İdari işlemin hukuka uygun olmadığı anlaşılmıştır.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

15. Sonuç olarak, yukarıda yer verilen bilgi ve belgeler çerçevesinde Kurumumuzca yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; bu sürelere ait başvuran tarafından her ne kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna sigorta primi ödenmemiş ise de BAĞ-KUR sigortalılığına ait durdurulan süreleri de kapsar şekilde Hukuk Danışmanlığı ve Temsil Faaliyetleri (Avukatlık faaliyetleri) kapsamında vergi mükellefiyeti de devam eden başvuranın, 01.10.2017-31.05.2018 tarihleri arasında 240 gün, Geçici 83 üncü maddesi kapsamında 01.06.2018-08.05.2019 tarihleri arasında 338 gün durdurulan sürelerinin 657 sayılı Kanunun 36/C-3 maddesi uyarınca intibakında değerlendirilmemesine ilişkin idari işlemin hukuka uygun olmadığı anlaşıldığından, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde intibakında değerlendirilmesine yönelik gerekli işlemlerin tesis edilmesi amacıyla idareye tavsiyede bulunulması gerektiği sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.

B. İyi Yönetim İlkeleri Yönünden Değerlendirme

16. 28/03/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde iyi yönetim ilkelerine yer verilmiş olup; İdarece başvuranın, 03/11/2023 dilekçesine cevap verilmediği görüldüğünden, “kararın geciktirilmeksizin bildirilmesi” ilkesine uygun hareket edilmediği tespit edilmiş olup, idareden bundan böyle bu ilkeye de uyması beklenmektedir.

VI. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

17. 6328 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, bu Tavsiye Kararının idareye tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde idare tarafından herhangi bir eylem ya da işlem tesis edilmezse (varsa) dava açma süresinden kalan süre işlemeye devam edecek olup Bursa İdare Mahkemelerinde yargı yolu açıktır.

VII. KARAR

Yukarıda açıklanan gerekçe ve dosya kapsamına göre BAŞVURUNUN KABULÜNE,

İdare tarafından değerlendirmeye alınmayan başvuranın Serbest Avukatlıkta geçen süresinin, kazanılmış hak aylığı derece ve kademesine ait intibakı ile izin sürelerinde değerlendirilmesine yönelik, BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE TAVSİYEDE BULUNULMASINA,

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından bu karar üzerine tesis edilecek işlemin otuz gün içinde Kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna,

Kararın Başvurana ve gereği için BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE tebliğine, Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisince karar verildi.

Şeref MALKOÇ

Kamu Başdenetçisi

Editör: Mustafa Rüzgar