İdarenin çelişkili kararı sebebiyle doğum izninin bitim tarihinden 15 ay sonra göreve başlayan memur görevden çekilmiş sayılır mı?

İdarenin çelişkili kararı sebebiyle doğum izninin bitim tarihinden 15 ay sonra göreve başlayan memur görevden çekilmiş sayılır mı?

İdarenin çelişkili kararı sebebiyle doğum izninin bitim tarihinden 15 ay sonra göreve başlayan memur görevden çekilmiş sayılır mı?

İdarenin çelişkili kararı sebebiyle doğum izninin bitim tarihinden 15 ay sonra göreve başlayan memur görevden çekilmiş sayılır mı?

İdarenin çelişkili kararı sebebiyle doğum izninin bitim tarihinden 15 ay sonra göreve başlayan memur görevden çekilmiş sayılır mı?

İdarenin çelişkili kararı sebebiyle doğum izninin bitim tarihinden 15 ay sonra göreve başlayan memur görevden çekilmiş sayılır mı?

24/12/2011 tarihinde doğum yaparak yasal doğum iznine ayrılan ve doğum izni sonrası 26/03/2012 tarihinde görevine başlayan davacının, 27/03/2012 tarihinden itibaren almış olduğu toplamda 88 gün muhtelif tarihli sağlık raporlarının idare tarafından kabul edilmiş olması ve 42 gün yıllık izin kullanma isteminin de idare tarafından dilekçenin altına yazılan ''14/08/12 başlama'' şeklindeki derkenar not ile kabul edildiğinin anlaşılmış olması karşısında, davacının idare tarafından kabul edilen hastalık raporları ve yıllık izin talepleri nedeni ile göreve başlayacağı tarih konusunda tereddüte düştüğü, bu sebeple ücretsiz iznini görevden ayrıldığı 14/08/2012 tarihinden itibaren 24 ay kullanarak 15/08/2015 tarihinde göreve başladığı, idarenin de davacının göreve başlayacağı tarih konusunda aynı tereddütü yaşadığı, bu sebeple 23/03/2014 tarihinde göreve başlamayan davacıya herhangi bir uyarı ve bildirim yapmadığı, göreve gelmediğine ilişkin herhangi bir tutanak düzenlemediği, davacının göreve başladıktan yaklaşık 2,5 ay sonra memuriyetten çekilmiş sayılmasına karar verdiğinin görüldüğü, davacının göreve zamanında başlamamasının, idarenin birbiri ile çelişen işlem ve kararları nedeniyle göreve başlayacağı tarih konusunda hataya düşmesinden kaynaklandığı, davacının "memuriyetten çekilmiş sayılmasına" ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında.

"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2019/5055
Karar No : 2020/4616

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Bakanlığı
VEKİLİ : Av. …
KARŞI TARAF (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem:...............Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde ......................................... olarak görev yapan davacı tarafından, memuriyetten çekilmiş sayılmasına ilişkin Adalet Bakanlığı'nın … tarih ve … sayılı işleminin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: İdare mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 06/02/2019 tarihli ve E:2017/2422 , K:2019/748 sayılı bozma kararına uyularak; 24/12/2011 tarihinde doğum yaparak yasal doğum iznine ayrılan ve doğum izni sonrası 26/03/2012 tarihinde görevine başlayan davacının, 27/03/2012 tarihinden itibaren almış olduğu toplamda 88 gün muhtelif tarihli sağlık raporlarının idare tarafından kabul edilmiş olması ve 42 gün yıllık izin kullanma isteminin de idare tarafından dilekçenin altına yazılan ''14/08/12 başlama'' şeklindeki derkenar not ile kabul edildiğinin anlaşılmış olması karşısında, davacının idare tarafından kabul edilen hastalık raporları ve yıllık izin talepleri nedeni ile göreve başlayacağı tarih konusunda tereddüte düştüğü, bu sebeple ücretsiz iznini görevden ayrıldığı 14/08/2012 tarihinden itibaren 24 ay kullanarak 15/08/2015 tarihinde göreve başladığı, idarenin de davacının göreve başlayacağı tarih konusunda aynı tereddütü yaşadığı, bu sebeple 23/03/2014 tarihinde göreve başlamayan davacıya herhangi bir uyarı ve bildirim yapmadığı, göreve gelmediğine ilişkin herhangi bir tutanak düzenlemediği, davacının göreve başladıktan yaklaşık 2,5 ay sonra memuriyetten çekilmiş sayılmasına karar verdiğinin görüldüğü, davacının göreve zamanında başlamamasının, idarenin birbiri ile çelişen işlem ve kararları nedeniyle göreve başlayacağı tarih konusunda hataya düşmesinden kaynaklandığı, davacının "memuriyetten çekilmiş sayılmasına" ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, aylıksız izin süresinin bitiminde görevine dönmeyen davacının eyleminin karşılığı olarak memuriyetten çekilmiş sayılmasına karar verilmesine ilişkin işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığından, mahkeme kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, mahkeme kararının usul ve yasaya uygun olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50/4. maddesinde, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 23/12/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 

YORUM EKLE