Nüfus cüzdanında soğuk damga olmaması sınavın geçersiz sayılmasına gerekçe olur mu?

Nüfus cüzdanında soğuk damga olmaması sınavın geçersiz sayılmasına gerekçe olur mu?

Nüfus cüzdanında soğuk damga olmaması sınavın geçersiz sayılmasına gerekçe olur mu?

Nüfus cüzdanında soğuk damga olmaması sınavın geçersiz sayılmasına gerekçe olur mu?

Nüfus cüzdanında soğuk damga olmaması sınavın geçersiz sayılmasına gerekçe olur mu?

Nüfus cüzdanında soğuk damga olmaması sınavın geçersiz sayılmasına gerekçe olur mu?

İlgilinin şahsına ya da kimlik bilgilerine ilişkin herhangi bir tereddüt olmadığı ve davalı idarece bu durumun aksi ispatlanmadığı halde yalnızca nüfus cüzdanında soğuk damga bulunmadığından sınavının geçersiz sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2018/879 E. , 2020/4063 K.


"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/879
Karar No : 2020/4063

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Başkanlığı …
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarihli ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: 05 Temmuz 2014 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme (Lisans) Sınavına katılan davacının, cumartesi sabah oturumunda geçerli bir kimlik belgesi olmaksızın sınava girdiğinden bahisle sınavının geçersiz sayılmasına ilişkin … tarihli ve … sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulu kararının iptaline karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: İdare mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 04/11/2015 tarihli ve E: 2015/2826, K: 2015/5692 sayılı bozma kararına uyularak; davacının şahsına ya da kimlik bilgilerine ilişkin herhangi bir tereddüt olmadığı ve davalı idarece bu durumun aksi ispatlanmadığı halde yalnızca nüfus cüzdanında soğuk damga bulunmadığından davacının sınavının geçersiz sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, davacının ibraz ettiği kimlik belgesinde soğuk damga bulunmadığının salon görevlileri tarafından tutanak altına alındığı, davacının geçerli bir kimlik belgesi olmadan sınava girdiğinin sabit olduğu, bu sebeple sınavının geçersiz sayılmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50/4. maddesinde, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarihli ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 08/12/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE