Ebelik mezunu personel hemşirelik yaptığı gerekçesiyle hemşirelik kadrosuna tayin talebinde bulunabilir mi?

Ebelik mezunu personel hemşirelik yaptığı gerekçesiyle hemşirelik kadrosuna tayin talebinde bulunabilir mi?

Ebelik mezunu personel hemşirelik yaptığı gerekçesiyle hemşirelik kadrosuna tayin talebinde bulunabilir mi?

Ebelik mezunu personel hemşirelik yaptığı gerekçesiyle hemşirelik kadrosuna tayin talebinde bulunabilir mi?

Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde hemşire olarak görev yapmış ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu'nun Geçici 3. maddesi uyarınca davacıya … günlü, … sayılı işlemle hemşirelik yetkisi verilmiş ise de; Karadeniz Teknik Üniversitesi Giresun Sağlık Yüksek Okulu 4 yıllık Ebelik bölümü mezunu olması nedeniyle hemşire kadrosuna atanma şartlarını taşımadığı açık olan davacının, 23/11/2015 günlü başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı hakkında.

Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2020/2473 E. , 2021/1849 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/2473
Karar No : 2021/1849

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : … adına …-Sen

VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVALI) : … Bakanlığı

VEKİLLERİ : Hukuk Müşaviri …
Hukuk Müşaviri …

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E:…, K:… sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava Konusu İstem : Dava; ... Üniversitesi … Araştırma ve Eğitim Hastanesinde hemşire olarak görev yapan davacının, asker olan eşinin Şırnak ilinde görev yapması nedeniyle Şırnak iline atanma isteminin reddine ilişkin … günlü, … sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : Danıştay İkinci Dairesinin 20/02/2020 günlü, E:2016/14391, K:2020/1027 sayılı bozma kararına uyularak verilen ... İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 47.maddesinde; "Ebeler (Değişik: 2/1/2014-6514/22 md.) Türkiye’de üniversitelerin ebelik ile ilgili lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullarından mezun olan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilenler ile öğrenimlerini yurt dışında ebelik ile ilgili bir okulda tamamlayarak denklikleri onaylanan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilenlere ebe unvanı verilir..." düzenlemesinin yer aldığı, 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu'nun 1.maddesinde; "(Değişik: 25/4/2007-5634/1 md.) Türkiye’de üniversitelerin hemşirelik ile ilgili lisans eğitimi veren fakülte ve yüksek okullarından mezun olan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilenler ile öğrenimlerini yurt dışında hemşirelik ile ilgili, Devlet tarafından tanınan bir okulda tamamlayarak denklikleri onaylanan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilenlere Hemşire unvanı verilir." düzenlemesi, Geçici 3.maddesinde; " (Ek: 4/7/2012-6354/ 23 md.) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, ebelik diplomasına sahip olduğu halde en az üç yıldan beri yataklı tedavi kurumları ile ağız ve diş sağlığı merkezlerinde fiilen hemşirelik görevi yaptığını resmi belge ile belgelendiren ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde talepte bulunanlar, hemşirelik yetkisiyle görevlerine devam eder." hükmünün bulunduğu, yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; "hemşirelik" ve "ebelik" mesleklerinin iki ayrı sağlık mesleği olarak adlandırıldığı, mesleğe alınmaları ile görev tanımlarının farklı olduğunun görüldüğü, dava dosyasının incelenmesinden, Karadeniz Teknik Üniversitesi Giresun Sağlık Meslek Yüksekokulu Ebelik Bölümünden mezun olduktan sonra ... Üniversitesi ... Araştırma ve Eğitim Hastanesinde hemşire olarak görev yapmaya başlayan davacının, asker olan eşinin Şırnak ilinde görev yapması nedeniyle aile birliğinin sağlanması amacıyla Şırnak ilinde uygun bir kadroda görev yapmak istediğine ilişkin 23/11/2015 tarihli müracaatının, davacının hemşire kadrosunda çalışmasına rağmen ebelik diplomasına sahip olması nedeniyle reddedildiği, bu işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı, bu durumda, davacı her ne kadar 20/08/2008 tarihinden itibaren hemşire kadro ve unvanıyla ... Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde hemşire olarak görev yapmış ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu'nun Geçici 3. maddesi uyarınca davacıya … günlü, … sayılı işlemle hemşirelik yetkisi verilmiş ise de; Karadeniz Teknik Üniversitesi Giresun Sağlık Yüksek Okulu 4 yıllık Ebelik bölümü mezunu olması nedeniyle hemşire kadrosuna atanma şartlarını taşımadığı açık olan davacının, 23/11/2015 günlü başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından; astsubay olan Şırnak iline atamasının yapıldığı, aile bütünlüğünün bozulduğu, ... Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ebelik kadrosu bulunmadığı, kendisine hemşirelik yetkisinin verildiği, dava konusu işlemin Anayasanın sosyal devlet ve eşitlik ilkelerine aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkün olup, 50. maddesinin dördüncü fıkrasında ise Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin, bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükme bağlanmıştır.
... İdare Mahkemesinin temyize konu kararı; Danıştay İkinci Dairesinin 20/02/2020 günlü, E:2016/14391, K:2020/1027 sayılı bozma kararında belirtilen gerekçeler göz önüne alınarak verilmiş bir karar olduğundan, usul ve hukuka uygun bulunmakta ve bozulmasını gerektirecek bir hukuka aykırılık taşımamaktadır.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,
2. ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E:…, K:… sayılı kararın ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştay'da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 31/05/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

YORUM EKLE