Analık izni yurt dışında geçirilebilir mi?

doğum izni analık izni alan memur yurt dışında çıkabilir mi?

Analık izni yurt dışında geçirilebilir mi?

doğum izni analık izni alan memur yurt dışında çıkabilir mi?

Analık izni yurt dışında geçirilebilir mi?

Analık izni yurt dışında geçirilebilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Mazeret izinlerini düzenleyen 104 üncü maddesinin (A) bendinde “Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır.” ifadesi yer almaktadır.

Söz konusu (A) bendi uyarınca doğum yapan kadın memura doğum öncesi 8 ve doğum sonrası da 8 hafta olmak üzere 16 altı hafta analık izni verilmesi gerekmektedir.

Hamilelik çoğul gebelik olması halinde doğum öncesi analık iznine 2 hafta ilave edilmektedir.

Doğum izinleri ve mazeret izinlerinde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Devlet Personel Başkanlığınca Kamu Personel Genel Tebliği Seri No:6 13/04/2016 tarihli ve 29683 sayılı Resmi gazete de yayımlanmış bulunmaktadır.

            Söz konusu tebliğde analık izninin kullanımı ayrıntılı olarak izah edilmiştir.

657 sayılı Kanun ve söz konusu tebliğ’de analık izninin yurt dışında kullanılmasını kısıtlayan bir hüküm yer almamaktadır.

Bu çerçevede; kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışına çıkışlarda aranılan kurumsal düzenlemeleri olması halinde söz konusu hükümlere uyulmak suretiyle analık izninin yurt dışında geçirilmesine engel bir husus bulunmadığı düşünülmektedir.

YORUM EKLE