İhale komisyonu üyelerinin sorumluluğu hakkında önemli karar

İhale komisyonu üyelerinin sorumluluğu hakkında önemli karar

İhale komisyonu üyelerinin sorumluluğu hakkında önemli karar

İhale komisyonu üyelerinin sorumluluğu hakkında önemli karar

İhale komisyonu üyelerinin sorumluluğu hakkında önemli karar

İhale komisyonu üyelerinin sorumluluğu hakkında önemli karar

İdarenin yaptığı bir ihalede ihale komisyonu üyesi olarak görev yapan ilgilinin, ihalenin, ihale ilanında ve şartnamesinde yer alan koşulları sağlamayan ve yeterlilik kriterlerini karşılamayan istekli üzerinde bırakılmasına ilişkin ihale sürecinde, rekabet oluşmadığı halde ihalenin tek geçerli teklif sahibi firmaya, teklifi diğer isteklilerden yaklaşık %30 daha fazla ve yaklaşık maliyetin sadece %0,6 altında olmasına rağmen verilmesinde kusurlu davrandığı ancak ihale kararını iptal etmesi yetkisinin ilgili yasal düzenlemeler doğrultusunda ihale yetkilisine tanınmış olduğu durumda davacının kişilerin yarar ya da zararını hedef tutan davranışlarda bulunduğunun hukuken kabul edilebilir, somut, objektif bilgi ve belgelerle, şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya konulamadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2019/7841 E. , 2020/4598 K.


"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2019/7841
Karar No : 2020/4598

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Valiliği
VEKİLİ : Av. …
KARŞI TARAF (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: … Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde ambar memuru olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-(ı) maddesi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılması gerekmekte ise de, olumlu sicilleri nedeniyle bir alt ceza olan 1/8 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin … Valiliği İl Disiplin Kurulunun … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının iptali ile yoksun kaldığı parasal haklarının ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: İdare mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 27/02/2019 tarihli ve E:2015/2181, K:2019/1435 sayılı bozma kararına uyularak … İKN'li "Hastane Otelciliği Hizmet Alımı" ihalesinde ihale komisyonu üyesi olarak görev yapan davacının, ihalenin, ihale ilanında ve şartnamesinde yer alan koşulları sağlamayan ve yeterlilik kriterlerini karşılamayan istekli üzerinde bırakılmasına ilişkin ihale sürecinde, rekabet oluşmadığı halde ihalenin tek geçerli teklif sahibi firmaya, teklifi diğer isteklilerden yaklaşık %30 daha fazla ve yaklaşık maliyetin sadece %0,6 altında olmasına rağmen verilmesinde kusurlu davrandığı ancak ihale kararını iptal etmesi yetkisinin ilgili yasal düzenlemeler doğrultusunda ihale yetkilisine tanınmış olduğu durumda davacının kişilerin yarar ya da zararını hedef tutan davranışlarda bulunduğunun hukuken kabul edilebilir, somut, objektif bilgi ve belgelerle, şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya konulamadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığından, Anayasanın 125. maddesi gereğince yoksun kaldığı parasal hakların ödenmesi isteminin kabulü ile işlem nedeniyle davacının maaşından yapılan kesintinin davanın açıldığı 26.03.2014 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacıya ödenmesine karar verilmiştir.


TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, ihale komisyonu üyesi olan davacının görevlerini yerine getirmeyerek, soruşturma raporunda belirtilen zararların oluşumunda sorumlu olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, mahkeme kararının usul ve yasaya uygun olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.
DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50/4. maddesinde, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali ile yoksun kaldığı parasal hakların ödenmesi isteminin kabulü ile işlem nedeniyle davacının maaşından yapılan kesintinin davanın açıldığı 26.03.2014 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacıya ödenmesi yolundaki ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 23/12/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

YORUM EKLE