Memurlar yarı çalışma hakkını dava ile alıyor

memurlar doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkından nasıl faydalanabilirler

Memurlar yarı çalışma hakkını dava ile alıyor

memurlar doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkından nasıl faydalanabilirler

Memurlar yarı çalışma hakkını dava ile alıyor

Memurlar yarı çalışma hakkını dava ile alıyor 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen "Doğum Sonrası Yarım Zamanlı Çalışma" başlıklı ek 43 üncü madde  ile memurlara doğumdan sonra yarı zamanlı çalışma hakkı tanınmış ancak yapılan düzenlemede usul ve esasların Cumhurbaşkanlığınca yapılacak düzenlemede belirleneceği kararlaştırılmıştır.Kanun maddesinde yer alan yarı zamanlı çalışma hakkından faydalanmak isteyen memurların  bu talepleri  657 sayılı Kanun’un Ek 43 üncü maddesinde, yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esas ile bu haktan yararlanamayacak memurları; hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte ve ayrı ayrı belirlemeye Cumhurbaşkanının yetkili olduğu hüküm altına alınmış olup, devlet memurlarının söz konusu haktan yararlanmasının, mevzuat düzenlemesi yapıldıktan sonra mümkün olabileceği  gerekçesi ile kabul edilmemektedir.Bu şekilde yarı zamanlı çalışma hakkından faydalanmak isteyen memurların idarelerden bu izni alamamaları sebebiyle memurlar bu izni dava yolu ile kullanabilmektedirler.

Emniyet Genel Müdürlüğüne yapılan bir başvuruda, 657 sayılı Kanun’un Ek 43 üncü maddesine dayanarak yarı zamanlı çalışma talep edilmesi ve talebin idare tarafından reddedilmesi üzerine idare mahkemesinde açılan dava üzerine verilen Kararda;  “İlgili Kanun hükmünde yarı zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bu haktan yararlanamayacak memurları; hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu ve bu kapsamda Bakanlar Kurulunca alınmış bir karar bulunmadığı gerekçesiyle yapılan başvuru reddedilmiş ise de, memur olarak görev yapmakta olan davacının kendisine kanunen tanınan bu hakkı kullanmasının önünde yasal bir engel bulunmadığı, kanunen aranan koşulların sağlandığı, haktan yararlandırılma hususunda Bakanlar Kurulu tarafından henüz bir düzenleme yapılmamış olmasının açıkça kanunla tanınmış hakkın kullanılmasına engel olamayacağı, söz konusu düzenlemenin ne zaman yapılacağı hususunda herhangi bir sürenin de belirlenmediği göz önünde bulundurulduğunda hakkın belirlilik ilkesine aykırı olarak kısıtlanarak yarım zamanlı çalışma istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiş ve yapılan istinaf başvurusu üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi tarafından verilen E:2017/2963, K:2018/3814 Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.sayılı Karar ile ‘istinaf istemine konu idare mahkemesi kararı usul ve hukuka uygun olup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından istinaf başvurusunun reddine’ karar verilmiştir. .

Benzer şekilde Aydın Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü bünyesinde veri hazırlama ve kontrol memuru olarak görev yapan davacı tarafından; 657 sayılı Kanun’un Ek 43 üncü maddesi uyarınca 0-6 yaş çocuğu olduğu gerekçesiyle yarı zamanlı çalışma hakkından yararlandırılması istemiyle yapılan 28/10/2020 tarihli başvurunun reddine ilişkin idari işlemin; hukuka ve mevzuata aykırı olduğu, 02/11/2018 tarihinde doğum yaptığı ileri sürülerek iptal ve yürütmenin durdurulması talebiyle Aydın 2. İdare Mahkemesine E:2020/1066 kayden açılan davada; “Davacının 02/11/2018 tarihinde doğan çocuğunun hayatta olduğu ve yukarıda yer verilen ek 43. maddede düzenlenen yarım gün çalışma hakkının kullanılabilmesi için gerekli koşulların oluştuğu görüldüğünden, çocuğun ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başını geçmemek üzere davacının çalışma süresinin yarısı kadar çalıştırılması talebinin, bu hususta Bakanlar Kurulunca alınan bir karar olmadığı gerekçesiyle reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan; davacının çocuğunun yaşı ve korona virüs salgını göz önüne alındığında dava konusu işlemin uygulanması halinde davacının çalışma saatlerinde çocuğunun bakımını başka bir kişiye yaptırmak zorunda kalacak olması nedeniyle telafisi güç veya imkânsız zararlar doğabileceği açık olduğundan yürütmenin durdurulması gerekmektedir.” yönünde karar verilmiş ve davacının yarı zamanlı çalışma talebinin reddedilmesine yönelik idari işlemin yürütmesinin durdurulmasına hükmedilmiştir. 

YORUM EKLE