Memur izinlerini yurtdışında geçirmek için izin alması gerekir mi?

Kamu kurumlarında çalışan memurlar haftasonu izni yıllık izin, ulusal ve dini bayramlar gibi günlerdeki izinlerini yurt dışında geçirmek isterlerse kurumlarından ayrıca bir izin alıp almaması hususu ile alakalı olarak mülga DPB tarafından verilen görüş yazısında iznini yurt dışında geçirmek isteyen memurun ayrıca bir onay izin almasına gerek olmadığı, ancak kurumların iç işleyişi açısından süreklilik arz eden görevlerde bulunanlar açısından kurumlarınca ayrı bir değerlendirmenin yapılabileceği yönünde görüş vermiştir.

Memurun ölüm izin hakkında merak edilenler Memurun ölüm izin hakkında merak edilenler

ÖZET: Devlet memurunun yıllık iznini ve hafta sonu izni ile diğer izinlerini yurt dışında geçirmek istemesi halinde kurum amiri onayı alınıp alınmayacağı hk. (09.05.2013-6643) Bilindiği üzere, Devlet memurlarının, ikamet ettikleri il hudutlarını tatillerde ancak yetkili amirin izniyle terk edebileceklerine ilişkin düzenlemenin yer aldığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun “İkamet Mecburiyeti” başlıklı ek 20 nci maddesi, 25/02/2011 tarihli ve 27857 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı Kanunun 177 nci maddesinin (g) bendi ile yürürlükten kaldırılmış olup, bu düzenleme sonrası Devlet memurlarının izinlerini ikamet edilen yer dışında geçirmek istemesi halinde herhangi bir onaya gerek bulunmadığı değerlendirilmekte olup, bahse konu izinlerin yurt dışında geçirilmesi durumunda ayrıca bir onay alınacağına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu bağlamda, izinlerin yurt dışında geçirilmesi için ayrıca bir onaya gerek bulunmadığı ancak, kamu kurum ve kuruluşlarının kendi iç mevzuatları gereğince hizmetlerin aksamaması ve sürekliliğin sağlanması açısından personele istenildiğinde ulaşılabilmesine imkan sağlayacak şekilde iznin geçirileceği yere ilişkin bilgiler ile iletişim bilgilerinin izin talebinde bulunulurken belirtilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.