Memur refakat izni kaç gün, hangi yakınlar için izin alınabilir?

Memurların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin hastalanmaları durumunda refakat izni kullanma hakları vardır.Refekat iznine ilişkin merak edilen refakat izninin kaç gün olduğu, kimler için refakat izni alınabileceği, refakat izni alma şartları, refakat izni raporununda neler olması gerektiği gibi hususları mevzuat hükümleri çerçevesinde açıklayalım.

İçindekiler 

  1. Memur refakat izni kaç gün, 

  2. Memur hangi yakınları için refakat izni alabilir

  3. Memur refakat izni almak için nasıl rapor almalı

  4. Memur refakat izninde ücret maaş alabilir mi?

  5. Memurun refakat ettiği yakını iyileşirse ne olur?

  6. Kaza geçiren yakın için memur refakat izni alabilir mi?

  7. Memur farklı yakınları içinde refakat izni alabilir mi?

  8. Memur refakat izni bitiminde işe başlamaz ise ne yapılır?

1.Memur refakat izni kaç gün, 

Gün içi hastaneye giden memur kurumuna belge vermek zorunda mı? Gün içi hastaneye giden memur kurumuna belge vermek zorunda mı?

Memurlara kanunda sayılan yakınlarının kanun maddesinde sayılan durumların meydana gelmesi halinde 3 ay, gerektiğinde bir 3 ay daha olmak üzere toplamda 6 olmak üzere refakat izni alabilir.

2.Memur hangi yakınları için refakat izni alabilir

Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden biri için refakat izni alabilirler.

3.Memur refakat izni almak için nasıl rapor almalı

Memurun refakat izni alabilmesi için kurumuna vereceği sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır

4.Memur refakat izninde ücret maaş alabilir mi?

Gerekli şartları sağlayarak refakat izni alan memurun refakat izni esnasında özlük ve aylık hakları ödenir. Ancak fiili çalışmaya bağlı fazla mesai nöbet ücreti v.b ödemeler yapılmaz.

5.Memurun refakat ettiği yakını iyileşirse ne olur?

Memurun refakat ettiği yakını iyileşmezsi ve sağlık raporunda belirtilen durumun ortadan kalması halinde memurun görevinin başına dönmesi gerekmektedir.

6.Kaza geçiren yakın için memur refakat izni alabilir mi?

Memurun bakmakla yükümlü olduğu kişinin kaza geçirmesi durumunda da refakat izni kullanılabilir.

7.Memur farklı yakınları içinde refakat izni alabilir mi?

Memur kanunda sayılan yakınları haricindeki yakınları için refakat izni alamazlar.Sadece kanunda sayılan yakınları için refakat izni alabilir.

8.Memur refakat izni bitiminde işe başlamaz ise ne yapılır?

Memur refakat izninin bitiminde veya refakat iznini gerektirir durumun ortadan kalması durumunda göreve başlamak zorundadır.Göreve başlamaz ise göreve gelmeme fiilinden dolayı memura ceza verilir.

Memur refakat iznine ilişkin mevzuat hükümleri 

  • 657 sayılı Devlet Memurları kanunu 105 maddesi
  • Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği 10 madde.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinin son fıkrasında; "Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır." hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin altıncı fıkrasına istinaden hazırlanarak 22/8/2011 tarihli ve 2011/2226 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen ve 29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Refakat iznine ilişkin esaslar" başlıklı 10 uncu maddesinde

"1) Memurlara 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrası uyarınca izin verilebilmesi için memurun; a) Bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin, b) Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin, ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi zorunludur.

(2) Birinci fıkra çerçevesinde düzenlenecek ve refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır. Gerekli görülmesi hâlinde üç aylık süre aynı koşullarda bir katına kadar uzatılır.

(3) Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz.

(4) Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez.

(5) İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması hâlinde memur iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. Bu durumda veya izin süresinin bitiminde, göreve başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

(6) Refakat izni kullanılırken memurun aylık ve özlük hakları korunur." hükmü yer almaktadır

Editör: Ümit Altınsoy