5 yıllık hizmeti olan memurun aylıksız izin hakkı 

Kamuda memur olarak çalışanların 5 yıllık hizmet sürelerini tamamlamaları halinde memurun  aylıksız izin alma hakları vardır. Memurun istekde bulunması amirin ise uygun bulması halinde memurların aylıksız izin kullanmaları mümkündür.

108 inci maddenin (E) bendinde: " E) Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz."

Bu fıkra uyarınca izin verilebilmesi için;

1- 5 hizmet yılının tamamlanması,

2- İstek olması, gerekmektedir.

Memurlar yarı çalışma hakkını dava ile alıyor Memurlar yarı çalışma hakkını dava ile alıyor

Bu izin; Memuriyetleri süresince 12 aya kadar verilebilmektedir.

Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan edilen bölgelere veya kalkınmada öncelikli yörelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atananlar bu hükümden faydalanamazlar.

1-Bu fıkra uyarınca verilen aylıksız izinde idarenin takdir hakkı var mıdır?

657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin (E) bendinde "aylıksız izin verilebilir." denilmesi sebebiyle idarenin takdir hakkı bulunmaktadır.

2-Memur bu fıkra hükmü uyarınca iznin alınması için SEBEP belirtilmesi gerekli midir?

Memurun bu fıkra hükmü uyarınca izin talebinde sebep belirtilmesi gerekli değildir.

3-Memur 12 ay izin almak zorunda mıdır?

Memur 12 aylık süreyi aşamaz fakat bu sürenin altında 5 ay 10 ay gibi izin alması mümkündür.

4-Memur 12 ay izini 1 defada kullanmak zorunda mıdır?

Memur 12 aylık süreyi aşmamak üzere iki defa da izin kullanılabilir

"Aylıksız İzin"  almak isteyen memur için örnek izin dilekçesi 

                                                                                                      ..............Başkanlığına/Müdürlüğüne 

Müdürlüğünde/ Başkanlığında …..……………. olarak görev yapmaktayım ve yıllık izinde esas alınan süreler itibariyle beş hizmet yılımı tamamlamış bulunmaktayım. 657 sayılı Kanun’un 108. maddesi (E) fıkrası uyarınca …/…/…. tarihi itibariyle …… süre ile aylıksız izine ayrılmak istiyorum.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

…. /…. / 20….

   

   Adı Soyadı

           İmza

                                                                                                 

Adres/İletişim: