Sözleşmeli personele seyyar görev tazminatı ödenir mi?

Sözleşmeli personele seyyar görev tazminatı ödenir mi?

Sözleşmeli personele seyyar görev tazminatı ödenir mi?

Sözleşmeli personele seyyar görev tazminatı ödenir mi?

Sözleşmeli personele seyyar görev tazminatı ödenir mi?

Soru: "Kurumumuzda görevli personele seyyar görev tazminatı ödemesi yapıyoruz. Ödemeye hem memur kadrosundakileri hem de sözleşmeli personeli dahil ediyoruz. Başka ildeki kurumlarda ise sözleşmeli personele seyyar görev tazminatı ödenmediği bilgisini aldım. Sözleşmeli personele seyyar görev tazminat ödemeli miyim?"

Cevap: "6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun “Seyyar olarak vazife gören memur ve hizmetliler” başlıklı 49’uncu maddesinde, seyyar görev tazminatı ödemesinin kimlere ve hangi esaslara göre yapılacağı düzenlenmiştir.

Buna göre, asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi içinde fiilen gezici olarak görev yapan memur ve hizmetlilere gündelik ve yol masrafı ödenmeyeceği, görev unvanları ile iş ve çalışma özellikleri uygun görülenlere Hazine ve Maliye Bakanlığınca vize edilen cetvellere dayanılarak fiilen gezici görev yaptıkları günler için almakta oldukları aylık/kadro derecelerine göre müstahak oldukları yurtiçi gündeliklerinin üçte birinin günlük tazminat olarak verileceği hükme bağlanmıştır.

6245 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinde, personel kanunlarına göre aylık alan kimseler “memur”, yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel, kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlar, kurumlarda çalıştırılan tarım ve orman işçileri ile iş kanunlarına göre işçi sayılan kimseler “hizmetli” olarak tanımlanmıştır.

Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre, istihdam edilecek olan sözleşmeli personele yapılacak ödemeler, 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile düzenlenmiştir.

Buna göre, bu personele sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamayacak, görev yeri dışında geçici olarak görevlendirilenlere geçici görev yolluğu ödenebilecektir. Dolayısıyla, seyyar görev tazminatı, memur ve işçilerden belirli unvanlar için vize edilecek cetvellerde yer alanlara ödenebilecek olup, Esaslar’da öngörülmediğinden sözleşmeli personele ödenmesi mümkün görülmemektedir.

Sonuç olarak, mevzuatta belirlenen kapsama dahil olmadığından sözleşmeli personele seyyar görev tazminatı ödenmesi uygulamasına son vermeniz gerektiği kanaatini taşımaktayız.

YORUM EKLE