Kamuda çalışan yabancı uyruklular aile yardımı alabilir mi?

kamuda üniversitede çalışan yabancı uyruklu akademisyenler aile yardımı eş yardımı alabilir mi?

Kamuda çalışan yabancı uyruklular aile yardımı alabilir mi?

kamuda üniversitede çalışan yabancı uyruklu akademisyenler aile yardımı eş yardımı alabilir mi?

Kamuda çalışan yabancı uyruklular aile yardımı alabilir mi?

Kamuda çalışan yabancı uyruklular aile yardımı alabilir mi?

kamuda üniversitede çalışan yabancı uyruklu akademisyenler aile yardımı eş yardımı alabilir mi?

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

İlgi: 13/9/2013 tarihli ve 90030706/612.99/19617 sayılı yazınız.

İlgi yazınızla,

Üniversitenizde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli statüde yabancı uyruklu öğretim elemanı istihdam edildiği ve söz konusu personel ile 78 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 14 üncü maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulunca vize edilen tip sözleşmenin imzalandığı, ancak anılan sözleşmenin 3 üncü maddesinde ilgiliye sözleşmenin ilgili maddelerinde belirtilenler dışında herhangi bir ödeme yapılamayacağı hükmünün bulunması nedeniyle söz konusu yabancı uyruklu personele aile yardımı ödeneği ödenip ödenmeyeceği hususunda tereddüt hasıl olduğu ifade edilerek Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 8 inci maddesinin "Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatlan ile döner sermaye işletmelerinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden aile yardımı ödeneğinden veya başka bir ad altında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi bir ödemeden yararlanamayanlara, Devlet memurlarına verilen aile yardımı ödeneği, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir." hükmü, kamu idare, kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak istihdam edilen her personelin aile yardımı ödeneğinden yararlandırılmasına imkan sağlamıştır.

Bakanlığımızca yayımlanan 2/3/2011 tarihli ve 2550 sayılı Genelgenin 1 inci maddesinin (a) fıkrasında "Anılan maddeye göre, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde;

-        657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ile ek geçici 16 ncı maddesi,

-        5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi,

-        5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36 ncı maddesi,

-        399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname,

-        ilgili mevzuatında yer alan hükümler,

uyarınca, sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak istihdam edilenlerden aile yardımı ödeneğinden veya başka bir ad altında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi bir ödemeden yararlanamayan sözleşmeli personele, Devlet memurlarına ödenmekte olan aile yardımı ödeneği aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenecektir." açıklaması yapılmıştır.

Bilindiği üzere, normlar hiyerarşisinde kanunlar ile kanun hükmünde kararnameler, Bakanlar Kurulu kararları ve bu kararlar uyarınca çıkarılan diğer düzenlemelerin üstünde bulunmakta olup, kapsama dahil sözleşmeli personele sözleşme ücreti haricinde başka bir ödeme yapılmasına imkan sağlayacak yasal düzenleme yapılması halinde tip sözleşme örneğinde aksine bir düzenleme yapılmış olsa dahi söz konusu ödemelerin yapılması gerekmektedir.

Bu çerçevede, 2547 sayılı Kanun uyarınca Üniversitenizde istihdam edilen yabancı uyruklu sözleşmeli öğretim elemanına aile yardımı ödeneğinin 2550 sayılı Genelgede yapılan açıklamalar çerçevesinde verilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.                  

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2024, 08:51
YORUM EKLE