Belediyede daire başkanı olarak görev yapanların memur kadrosuna atanmasına ilişkin 2 karar

Belediyede daire başkanı olarak görev yapanların memur kadrosuna atanmasına ilişkin 2 karar

Belediyede daire başkanı olarak görev yapanların memur kadrosuna atanmasına ilişkin 2 karar

Belediyede daire başkanı olarak görev yapanların memur kadrosuna atanmasına ilişkin 2 karar

Belediyede daire başkanı olarak görev yapanların memur kadrosuna atanmasına ilişkin 2 karar

Belediyelerde daire başkanı olarak görev yapanların memur kadrosuna atanmasına ilişkin 2 karar

Danıştay 2. Dairesi, belediyelede daire başkanı olarak görev yapan personelin görevden alınarak memur kadrosuna atanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davaları reddeden ilk derece mahkeme kararlarını onadı. 

Danıştay 2. Daire Başkanlığı         2021/14886 E.  ,  2021/2194 K."İçtihat Metni"

T.C.

D A N I Ş T A Y

İKİNCİ DAİRE

Esas No : 2021/14886

Karar No : 2021/2194TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ...

VEKİLİ : Av. ...

KARŞI TARAF (DAVALI) : ... İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

VEKİLİ : Av. ...İSTEMİN KONUSU : ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen ... günlü, E: ..., K: ... sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem : Dava; ... İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde Bilgi İşlem Dairesi Başkanı olarak görev yapan davacı tarafından, bu görevinin alınmasına dair 25/06/2019 günlü, 87 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile memur kadrosuna atanmasına dair ... günlü, ... sayılı işlemin iptali ile mahrum kalınan özlük ve parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : ... İdare Mahkemesinin ... gün ve E: ..., K: ... sayılı kararıyla; daire başkanlığı kadrosunun da üst düzey kadro olduğunun kabulüyle, üst düzey kamu yöneticilerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının geleceğe dönük planlarını ve politikalarını saptayan, bu plan ve politikalardaki hedefleri gerçekleştirmek için gerekli kaynakları ve bu kaynakların kullanım yerlerini belirleyen ya da bu kişilerin emir ve direktifleri yönünde uygulamayı yapan veya onlara yardımcı olan kişiler oldukları; ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda atama yapma ve görevden alma konusunda idareye tanınan takdir yetkisinin bu tür kadrolar için daha geniş olduğunun kabulü, bu görevlerden başka görevlere atanmaya ilişkin işlemlerin kazanılmış hakları veya genel olarak hukuk güvenliği ilkesini ihlal eden bir yönü bulunmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, terfi, görevde yükselme ve unvan değişikliği gibi kariyer ve liyakat değerlendirmesi yapılmaksızın tamamen idarenin takdir yetkisi kapsamında daire başkanlığı görevine getirilen davacının, bu görevinden alınarak 6. dereceli memur kadrosuna müktesebi olan 7.derecenin 2.kademesi aylıkla atanması yolunda tesis edilen dava konusu işlemlerde idarenin takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gerekleri dışında subjektif (öznel) nedenlerle kullandığına dair dava dosyasında herhangi bir bilgi ve belgenin bulunmadığı ve davacının kadro derecesine uygun olarak memur kadrosuna atandığı hususu da dikkate alındığında dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin temyize konu kararıyla; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu belirtilerek, istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından; takdir yetkisi kapsamında, somut sebep gösterilmeden tesis edilen dava konusu işlemin sebep, konu ve maksat unsurları bakımından hukuka aykırı olduğu ileri sürülmektedir.KARŞI TARAFIN CEVABI : Cevap verilmemiştir.DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : ...

DÜŞÜNCESİ :Temyiz isteminin reddi ile Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

Bölge İdare Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen ... günlü, E: ..., K:... sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7035 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara ve bir örneğinin de belirtilen İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın, kararı veren ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 17/06/2021 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.


 

Danıştay 2. Daire Başkanlığı         2021/14393 E.  ,  2021/1888 K."İçtihat Metni"

T.C.

D A N I Ş T A Y

İKİNCİ DAİRE

Esas No : 2021/14393

Karar No : 2021/1888TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …KARŞI TARAF (DAVALI) : … Büyükşehir Belediye Başkanlığı

VEKİLİ : Av. …İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem : Dava; … Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda Kaynak Geliştirme ve İştirakler … olarak görev yapan davacının, Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı emrine memur olarak atanmasına ilişkin … tarihli işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : … İdare Mahkemesi'nin … günlü, E:…, K:… sayılı temyize konu kararıyla; daire başkanlığı kadrosunun üst düzey kadro olduğu, üst düzey kamu yöneticilerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının geleceğe dönük planlarını ve politikalarını saptayan, bu plan ve politikalardaki hedefleri gerçekleştirmek için gerekli kaynakları ve bu kaynakların kullanım yerlerini belirleyen ya da bu kişilerin emir ve direktifleri yönünde uygulamayı yapan veya onlara yardımcı olan kişiler oldukları, ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nda atama yapma ve görevden alma konusunda idarelere tanınan takdir yetkisinin bu tür kadrolar için daha geniş olduğunun kabul edilmesinin, bu görevlerden başka görevlere atanmaya ilişkin işlemlerin kazanılmış hakları veya genel olarak hukuk güvenliği ilkesini ihlal eden bir yönü bulunmadığı gibi belediye başkanlarının görevlerini kamu görevlisi olarak yürütmesine karşın görevlerinin seçim süresi ile sınırlı bulunduğu, yürütülen görevin devamı için seçimlerde tekrar başarılı olunmasının zorunlu olduğu, seçilmiş kamu personeli olan belediye başkanlarının, atama suretiyle görev yapan kamu personelinin görevlerinin gereği gibi ve başarılı bir biçimde yürütülememesi halinde doğacak müeyyidelerin yanında bir de seçilememek suretiyle bu görevinin sona ermesi sonucuyla karşılaşacağından, görev yapacağı personeli seçme ve atama hakkı ile yetkide paralellik ilkesi gereğince görevden alma hakkı da bulunduğunun kabulü gerektiği hususları birlikte değerlendirildiğinde; davalı idare bünyesinde Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı görevini yürüten davacının, bu görevinden alınarak önceden uhdesinde bulunan memur kadrosuna uygun olarak Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı emrine memur olarak atanması yolunda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka, kamu yararına ve hizmet gereklerine aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi Kararının Özeti : … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu kararın usul ve hukuka uygun olduğu ve kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığı belirtilerek davacının istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, 2015 yılından beri daire başkanlığı görevini en üst performansla yerine getirmekte iken hiç bir somut gerekçe gösterilmeden 5. derece memur olarak görevlendirilmesinin ilgili mevzuata ve yargı kararlarına uygun olmadığı; davalı idarece, somut, nesnel ve hukuken kabul edilebilir hiçbir neden bulunmaksızın dava konusu işlemin tesis edildiği, anılan işlem ile kazanılmış haklarının yok sayıldığı, ekonomik anlamda kayba uğradığı ve özlük haklarının elinden alındığı, işlemin hukuka ve kamu yararına aykırı olduğu ileri sürülerek Bölge İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.KARŞI TARAFIN CEVABI : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.TÜRK MİLLETİ ADINAKarar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

Bölge İdare Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesi'nce verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7035 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara ve bir örneğinin de belirtilen İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın, kararı veren … İdare Mahkemesine gönderilmesine, 02/06/2021 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE