Belediye personeli diğer kurumlara geçici görevle gidebilir mi?

Belediye personeli diğer kurumlara geçici görevle gidebilir mi?

Belediye personeli diğer kurumlara geçici görevle gidebilir mi?

Belediye personeli diğer kurumlara geçici görevle gidebilir mi?

mezkûr Yönetmelik hükümleri uyarınca altı aya kadar yapılacak geçici görevlendirmede görevlendirilmesi düşünülen personelin muvafakatine gerek olmaksızın, kesintili ya da kesintisiz olarak altı ayı geçen geçici görevlendirmelerde ilgili personelin muvafakati alınarak ve maddelerde yer verilen hükümlere uyulması şartıyla il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birlikleri dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına görevlendirilebileceği mütalaa edilmektedir

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü Sayı: E-53773008-622.02-8838877              

Konu: Görüş (Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğine  Göre Diğer Kamu Kurumlarına 6 Ay Geçici Görevlendirme)

……………  BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İlgi: …………. tarihli ve ………………… sayılı yazınız.

21/02/2024 Başkanlığınızda mimar kadrosunda görev yapmakta olan personelin başka bir kamu kurumuna Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği kapsamında görevlendirme yapılıp yapılamayacağı hususunda uygulamaya yönelik görüş talep edilen ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinin "Amaç ve kapsam" başlıklı 1 inci maddesinde, "... (4) (Ek:RG-29/2/2020-31054-CK-2180/1 md.) (Danıştay Sekizinci Dairesinin 23/9/2020 tarihli ve E.:2020/2303 sayılı Kararı ile Yürütmesi Durdurulan ibare: Yükseköğretim kurumları,) il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar bu Yönetmelik kapsamında geçici görevlendirme yapamaz." hükmü, "Geçici görevlendirme şekilleri" başlıklı 4 üncü maddesinde, "(1) Geçici görevlendirmeler; a) Kurumların emrine, b) Kurumların kadro veya pozisyonlarına, olmak üzere iki şekilde yapılabilir." hükmü, "Kurumların emrine geçici görevlendirme" başlıklı 5 inci maddesinde, "(1) Kurumların emrine yapılacak geçici görevlendirmelerde aşağıda yer alan şartlara uyulur: a) Kurum emrine geçici görevlendirmede, görevlendirmenin yapılacağı kurumda yürütülecek göreve ilişkin kadro ya da pozisyon bulunması şartı aranmaz. b) Bu maddeye göre geçici görevlendirilen personel kurumlarından aylıklı/ücretli izinli sayılır, mali ve sosyal hak ve yardımlarını kurumlarından almaya devam eder." hükmü, "Kadro veya pozisyona geçici görevlendirme" başlıklı 6 ncı maddesinde, "(1) Kurumların kadro veya pozisyonuna yapılacak geçici görevlendirmelerde aşağıda yer alan şartlara uyulur: a) Bu madde kapsamında geçici görevlendirilecek personelin ilgili mevzuat uyarınca kadro veya pozisyona asaleten atanmada aranan, asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dâhil, tüm şartları bir arada taşıması gerekir. Görevlendirmeyi yapan kurum, personelin bu şartları sağlayıp sağlamadığının kontrolünden sorumludur. b) Bu madde kapsamında görevlendirilen personel, geçici görevlendirildikleri süre boyunca kurumlarından aylıksız/ücretsiz izinli sayılır. Bunların Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkileri kendi kurumlarındaki statüleri dikkate alınarak devam ettirilir. Bu madde kapsamında görevlendirilen personel, geçici görevlendirildikleri kadro veya pozisyon için öngörülen mali ve sosyal hak ve yardımlardan emsali personel gibi faydalandırılır. c) (Ek:RG-29/2/2020-31054-CK-2180/2 md.) Bu madde kapsamında geçici görevlendirme yapılabilmesi için görevlendirmenin yapılacağı kadro veya pozisyonun statüsü ile geçici görevlendirilecek personelin statüsünün aynı olması şarttır. Ancak 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesine göre sözleşmeli personel ve ek 28 inci maddesine göre iş 1 mevzuatına tabi personel istihdam eden kurumlar farklı statülerdeki personeli de görevlendirebilir." hükmü, "Geçici görevlendirme usulü" başlıklı 7 nci maddesinde, "(1) Geçici görevlendirmeyi yapmak isteyen kurum tarafından doldurulan form, öngörülen geçici görevlendirme başlangıç tarihinden en az bir ay önce muvafakat işlemlerinin tamamlanması için personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kuruma gönderilir. Geçici görevlendirme, personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurum tarafından verilecek muvafakat ile tekemmül eder. (2) Tekemmül eden geçici görevlendirmeye ilişkin form, geçici görevlendirme yapılan kuruma gönderilir ve ilgili personele görevlendirme başlangıç tarihinden en az 5 gün önce tebliğ edilir. Formun bir örneği ilgili personelin özlük dosyasında saklanır. (3) Bu maddede düzenlenen usule uygun olmak kaydıyla geçici görevlendirme süresi uzatılabilir." hükmü, "Ortak hükümler" başlıklı 8 inci maddesinde, "(1) Geçici görevlendirmeye ilişkin onay işlemleri, bakanlıklarda bakan, diğer kurumlarda en üst yöneticilerin onayıyla tekemmül eder. Bakan veya en üst yönetici onay yetkisini alt makamlara devredebilir. (2) Geçici görevlendirme en fazla bir yıl olarak yapılabilir ve her defasında bir yılı geçmemek üzere uzatılabilir. (3) Kesintili ya da kesintisiz olarak bu Yönetmelik kapsamında toplamda altı ayı geçen geçici görevlendirmelerde personelin muvafakatinin alınması şarttır..." hükmü, "Göreve başlama süreleri" başlıklı 9 uncu maddesinde, "(1) Aynı veya farklı yere geçici görevlendirilen personel, formda belirtilen geçici görevlendirme başlangıç tarihinde, geçici görevlendirildiği kurumda göreve başlar. (2) Aynı veya farklı yere geçici görevlendirilen personel, geçici görevlendirme süresi bittiğinde, formda belirtilen geçici görevlendirme bitiş tarihini takip eden ilk iş günü, kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurumda göreve başlar. (3) Geçici görevlendirme herhangi bir nedenle bitiş tarihinden önce sona erdirilmiş ise personel bu durumun kendisine tebliğ tarihini takip eden ilk iş günü kadro veya pozisyonun bulunduğu kurumda göreve başlar. (4) Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlamayanlar hakkında, görevlendirildiği kurumca yapılacak bildirim üzerine, personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurum tarafından kadro veya pozisyonun tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mezkûr Yönetmelik hükümleri uyarınca altı aya kadar yapılacak geçici görevlendirmede görevlendirilmesi düşünülen personelin muvafakatine gerek olmaksızın, kesintili ya da kesintisiz olarak altı ayı geçen geçici görevlendirmelerde ilgili personelin muvafakati alınarak ve maddelerde yer verilen hükümlere uyulması şartıyla il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birlikleri dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına görevlendirilebileceği mütalaa edilmektedir.

Bilgilerini rica derim. ………….. Bakan a. Yerel Yönetimler Genel Müdürü 

YORUM EKLE