Emekliliği hakettiği halde çalışana sosyal denge tazminatı ödenir mi?

Belediyede bilgisayar işletmeni kadrosunda görev yapan bir personele emekllilik hakkını ele ettiği halde çalışmaya devam ettiği için sosyal denge tazminatı ödenmemiştir.

Sosyal denge ödemesinden faydalanamayan personel söz konusu işlemin dayanağı olan sosyal denge sözleşmesinin ilgili maddesinin iptali ile yoksun kaldığı parasal hakların yasal faiziyle ödenmesi için dava açmıştır.

İdare Mahkemesi; toplu sözleşme hükmünün iptali ile yoksun kalınan parasal hakların başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar vermiştir.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı         2021/4050 E.  ,  2022/2651 K.

"İçtihat Metni"

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2021/4050

Karar No : 2022/2651

TEMYİZ EDEN (DAVALI): … Belediye Başkanlığı

VEKİLİ: Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI): …

VEKİLİ: Av. …

İSTEMİN KONUSU: … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: ...................................................Belediye Başkanlığında bilgisayar işletmeni kadrosunda görev yapan davacı tarafından; emeklilik hakkını elde ettiği halde, çalışmaya devam etmesi nedeniyle, sosyal denge tazminatından yararlandırılmadığından bahisle, davalı idare ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası arasında imzalanan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinin 14. maddesinin (F) fıkrasının iptal edilerek sosyal denge tazminatından yararlandırılması talebiyle yapılan başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kalınan parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 15. maddesiyle, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinde istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebilmesinin kurala bağlandığı; sosyal denge tazminatının ödenebilecek aylık tutarının, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'na göre yapılan toplu sözleşmede belirlenen tavan tutarı geçmemek üzere ilgili belediye ve il özel idaresi ile ilgili belediye ve il özel idaresinde en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası arasında anılan Kanun'da öngörülen hükümler çerçevesinde yapılabilecek sözleşmeyle belirlenmesinin öngörüldüğü; dava konusu edilen Sosyal Denge Sözleşmesinin 14. maddesinin (F) fıkrasında yer alan "(E) bendinde belirtilen konumlarda bulunup da öngörülen koşullar dahilinde emeklilik hakkını kullanmayanlara SDS Tazminatı verilmez. Ancak "A" bendinde sayılanlara ve yaptıkları görev ve başarıları nedeniyle görevlerinde devam etmelerinde idarece fayda görülenlere, ilgili amirin teklifi ve bir üst amirin onayı ile SDS Tazminatlarının ödenmesine devam edilebilir." şeklindeki düzenlemenin … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla iptal edildiği ve bu karara karşı yapılan istinaf başvurusunun da … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla reddedildiği anlaşıldığından, Sözleşmenin 14. maddesinin (F) fıkrasının iptali istemi yönünden karar verilmesine yer olmadığına; dava konusu Sözleşme maddesinin yargı kararıyla iptal edilmesi nedeniyle, davacıya sosyal denge tazminatı ödenmemesinin hukuki dayanağının ortadan kalktığı sonucuna ulaşıldığından, sosyal denge tazminatından yararlandırılması talebiyle yapılan başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kalınan parasal hakların başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davalı idare tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Usule ilişkin olarak, ortada idari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülebilir bir işlem bulunmadığı, davanın süresinde açılmadığı; esas yönünden, Sözleşmeyle emeklilik hakkını kazananlara, alamadıkları tazminatlara karşılık olarak topluca sosyal denge tazminatı alma imkanının getirildiği, bu nedenle dava konusu Sözleşme maddesiyle, mükerrer ödemeye yol açılmamasını teminen, emeklilik hakkını elde ettiği halde çalışmaya devam edenlere, sosyal denge tazminatı ödenmemesinin öngörüldüğü belirtilerek, Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ: …

DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

Temsil ağırlama giderlerinden yazarkasa fişi ile ödeme yapılır mı? Temsil ağırlama giderlerinden yazarkasa fişi ile ödeme yapılır mı?

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Yukarıda özetlenen gerekçeyle, Sözleşmenin 14. maddesinin (F) fıkrasının iptali istemi yönünden karar verilmesine yer olmadığına, sosyal denge tazminatı ödenmesi talebiyle yapılan başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kalınan parasal hakların başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 17/05/2022 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.