Belediye meclis toplantısının sosyal medyadan yayınlanması kişisel veri ihlali sayılmadı

KVKK, bir belediyenin meclis toplantısı videosunun sosyal medya hesabından paylaşılması suretiyle kişisel verilerinin ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvuruyu reddetti . KVKK kararında ilgili kişinin eski meclis üyesi olduğu ve konuya ilişkin olarak kamuoyunun bilgilendirilmesinde kamu ilgi ve yararının mevcut olduğu, öte yandan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesinin altıncı fıkrasında “Toplantılar, meclisin kararıyla sesli ve görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir.” hükmüne, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11’inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında ise “Meclis toplantıları halka açıktır. Meclis başkanı veya üyelerden herhangi birinin gerekçeli teklifi üzerine kapalı oturum yapılmasına karar verilebilir. (...)” hükmüne yer verildiği dikkate alındığında söz konusu veri işleme faaliyetinin Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (ç) bendinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması” hükmü kapsamında olduğunu belirterek yapılan başvuruyu reddetmiştir.

“Bir belediyenin meclis toplantısı videosunun sosyal medya hesabından paylaşılması suretiyle ilgili kişinin kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak işlenmesi” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 16/02/2023 tarih ve 2023/224 sayılı Karar Özeti

Karar Tarihi:16/02/2023

Karar No:2023/224

Konu Özeti:Bir belediyenin sosyal medya hesabından meclis toplantısı videosunun paylaşılması suretiyle kişisel verilerinin paylaşılması

İlgili kişinin Kuruma intikal eden şikâyetinde özetle; bir ilçe belediyesinin sosyal medya hesabından paylaşılan olağan meclis toplantısı videosunda, kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak işlendiği, bahse konu toplantıda belediye başkanı tarafından ilgili kişinin özel hayatına, kişisel verilerine ve bazı dava dosyaları ile ilgili adli işlemlere ilişkin bilgileri içeren bir konuşma gerçekleştirildiği ve bu konuşmanın belediyenin sosyal medya hesabından kamuoyu ile paylaşıldığı, bu çerçevede kişisel verilerinin ihlal edilmesine ilişkin olarak Belediyeye başvuruda bulunulduğu, ancak Belediye tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında herhangi bir hak ihlaline rastlanmadığı şeklinde cevap verildiği ifade edilerek gereğinin yapılması talep edilmiştir.

Konuya ilişkin başlatılan inceleme çerçevesinde veri sorumlusundan savunması istenilmiş olup alınan cevabi yazıda özetle; 

İlgili kişinin önceki yıllarda Belediye meclis üyesi olarak görev yaptığı, meclis üyeliği görevi çerçevesinde ilgili kişinin kişisel verilerinin yerel seçimleri müteakiben İlçe Seçim Kurulu tarafından Belediyeye iletilen asil ve yedek meclis üyelerinin isim listesi çerçevesinde işlenmeye başlandığı,

İlçe Seçim Kurulundan gelen verilerin yanı sıra mevzuat gereği belediye meclis üyesinin göreve başlayabilmesi için başta kimlik veri kategorisinde yer alan isim, soyisim ve T.C. kimlik numarası (kimlik fotokopisi) ile iletişim, özlük (mal bildirim formu), mesleki deneyim (meslek bilgileri), finans (banka hesap bilgileri), görsel ve işitsel kayıt (fotoğraf, imza ve paraf örneği, mazbata fotokopisi, belediye başkan ve meclis üyeleri bilgi formu) kategorilerinde yer alan verilerin ilgili kişinin kendisinden temin edildiği,

İlgili kişi hakkında Belediye Başkanı tarafından meclis toplantısında zikredilen dava dosyalarının Belediye Başkanının görevleri ile doğrudan ilgili olduğu ve hukuki çerçevede işlendiği, … Cumhuriyet Başsavcılığı Avukat, Noter ve Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Belediyeye gönderilen soruşturma dosyasından haberdar olunduğu ve Başsavcılığa gerekli bilgilerin ve soruşturma dosyası çerçevesinde şikayetçi sıfatıyla katılma talebinin iletildiği, 

… Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosundan taraflarına iletilen yazı ile Belediyeden çeşitli bilgi ve belge taleplerinde bulunulduğu, Belediye Zabıta Müdürlüğünce hazırlanan yazı ile Başsavcılığa talepleri doğrultusunda bilgi ve belgelerin gönderildiği, soruşturmanın akabinde asliye ceza mahkemesinin dosyası ile dava açıldığı ve görülmekte olan davaya Belediye adına katılma talebinde bulunulduğu,

Belediye Başkanının meclis konuşmalarında değindiği; belediye meclis üyesinin belediye ile doğrudan veya dolaylı olarak iş ilişkisine giremeyeceğine yönelik beyanlarının dayanağının ve hukuki gerekçeleri ile dava dosyaları hakkında bilgilerin yukarıda belirtilen resmi süreçler dahilinde gerçekleştiği, bu çerçevede ilgili kişinin hukuki işlem kategorisinde yer alan verilerinin hukuka uygun olarak işlendiği,

Toplantı sırasında Belediye Başkanı tarafından zikredilen cümlelerde mümkün olduğunca belli bir kişiyi işaret etmemek için özen gösterildiği, Başkan tarafından isim belirtilmeden zikredilen cümlelerin, ilgili kişinin kişilik hakları ile özel hayatının gizliliğini korumaya yönelik olduğu,

Şikâyete konu meclis toplantısının çevrim içi ortamlardaki paylaşımının, Kurul tarafından yürütülen inceleme sona erene kadar, iyi niyetin bir göstergesi olarak geçici olarak kaldırıldığı, 

Kuruma sunulan aydınlatma metninde de görüleceği üzere Belediye meclis toplantılarında ses ve görüntü kaydının alındığı, bu verilerin ulusal ve yerel yayın organlarında yayımlandığına dair bilgi verildiği ve bu konuda bilgilendirmenin belediye meclis salonu girişinde herkese duyurulduğu,

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesinin altıncı fıkrasının ikinci cümlesinde “Toplantılar, meclisin kararıyla sesli ve görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir.” hükmünün yer aldığı, bu hüküm doğrultusunda Belediyesi Meclisinin Kararı ile meclis toplantılarının kayıt altına alınmasına karar verildiği,

09/10/2005 tarihli ve 25961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11’inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında “Meclis toplantıları halka açıktır. Meclis başkanı veya üyelerden herhangi birinin gerekçeli teklifi üzerine kapalı oturum yapılmasına karar verilebilir. (...)” hükmüne yer verildiği, hükümden de anlaşılacağı üzere meclis toplantılarının şeffaflık ve katılımcılık ilkeleri gereği halka açık olduğu ve bu doğrultuda, meclis kararı ile toplantıda alınan kayıtların ulusal ve yerel kanallarda yayımlanmasının hukuka uygun olduğu, zira şikâyete konu meclis toplantısının kapalı oturum olarak yapılmasını gerektirecek herhangi bir meclis kararının da bulunmadığı,

Belediyenin meclis toplantısını kayıt altına alması ve çeşitli araçlarla halk ile paylaşmasının bir hukuki yükümlülük gereği olduğu ve katılımcıların bu konuda açık rızasına ihtiyaç duyulmadığının düşünüldüğü,

Belediye maddi duran varlık amortisman ayrılması Belediye maddi duran varlık amortisman ayrılması

Belediye Başkanlığının kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluş olduğu ve tüm iş ve işlemlerinde Anayasa ve kanunlara uygunluk ile kamu yararını en önde tuttuğu, Belediyenin sadece meclis görüşmelerini değil, yine şeffaflık ilkesi ve kamu yarının bir gereği olarak ihaleleri de kayıt altına alarak halkla paylaştığı,

ifade edilmiştir. 

Konuya ilişkin yapılan değerlendirme neticesinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 16/02/2023 tarih ve 2023/224 sayılı Kararı ile;

6698 sayılı Kanun’da, kişisel verinin “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi”, ilgili kişinin “kişisel verisi işlenen gerçek kişi”, kişisel verilerin işlenmesinin ise “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak tanımlandığı,

Kişisel verilerin işlenmesinin Kanun kapsamında belirli işleme şartlarına bağlandığı, buna göre Kanun’un “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 5’inci maddesinin;
(1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.
(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
hükmünü haiz olduğu,

Bu çerçevede, Belediye Meclis Toplantısında ilgili kişinin adına yer verilmesi ve öncesinde sıklıkla “eski meclis üyesi arkadaşımız” ifadesi ile anılması dolayısıyla ilgili kişiyi belirlenebilir kılan nitelikte bir bilgi paylaşımının söz konusu olduğu, bu anlamda meclis toplantısının kaydedilmesi işlemi ile birlikte Belediye Başkanlığı tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulduğunun anlaşıldığı,

Bahse konu Olağan Meclis Toplantısı videosu kaydı incelendiğinde; Belediye Başkanı tarafından ilgili kişinin dahil olduğu ve Belediyenin de müdahil olduğu dava sürecine ve dava dosyasında yer alan evraklara dair bilgiler verildiğinin tespit edildiği, aynı zamanda Belediye Başkanının yaptığı konuşma boyunca ilgili kişinin adı ve soyadının anılmadığı, sürekli olarak “eski meclis üyesi arkadaşımız” olarak bahse konu olduğu ve video kaydının bir yerinde “isim vermeyelim” uyarısında bulunulduğunun tespit edildiği, ek olarak yalnızca video kaydının bir yerinde Belediye Başkanının ilgili kişinin soyadına yer vermeksizin adını andığının tespit edildiği,

İlgili kişinin Belediye Başkanı tarafından ifade edilen dava sürecine ilişkin ifadelerinin gerçek dışı olduğu yönünde bir iddiasının bulunmadığı esas alındığında ve veri sorumlusu tarafından Kuruma iletilen evraklardan da dava sürecine ilişkin ifadelerin gerçeği yansıttığı kanaatine varıldığı,

İlgili kişinin önceden meclis üyeliği yaptığı ve ilgili kişinin bilgilerinin meclis toplantısında gündem olmasının meclis üyelerinin belediye ile doğrudan veya dolaylı şekilde iş ilişkisine giremeyeceği kuralının ihlal edildiği iddiası ile mahkeme süreci kapsamında gündeme geldiği dikkate alındığında kamuoyunun konuya ilişkin bilgilendirilmesinde ilgi ve yararının mevcut olduğunun anlaşıldığı,

Diğer taraftan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesinin altıncı fıkrasında “Toplantılar, meclisin kararıyla sesli ve görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir.” hükmü doğrultusunda Belediyesi Meclisinin Kararı ile meclis toplantılarının kayıt altına alınmasına karar verildiği,

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında “Meclis toplantıları halka açıktır. Meclis başkanı veya üyelerden herhangi birinin gerekçeli teklifi üzerine kapalı oturum yapılmasına karar verilebilir. (...)” hükmüne yer verildiği, bununla beraber şikâyete konu meclis toplantısının kapalı oturum olarak yapılması yönünde herhangi bir meclis kararının da mevcut olmadığının anlaşıldığı,

Bu çerçevede belediye başkanı tarafından ilgili kişinin dava sürecine ilişkin bilgilerinin paylaşılması ve ardından adının anılması şekilde gerçekleşen somut olay yukarıda yer verilen hukuki gerekçeler kapsamında değerlendirildiğinde; Belediye Meclisi Toplantısında ilgili kişinin kişisel verilerinin yer aldığı ilgili video kaydının sosyal medya platformu üzerinde yayımlanması yönündeki veri işleme faaliyetinin Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (ç) bendinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması” hükmü kapsamında olduğu

değerlendirmelerinden hareketle;

İlgili kişinin Belediyesi Meclis Toplantısında kişisel verilerinin Kanun’a aykırı olarak paylaşıldığı ve ilgili video kaydının sosyal medya platformu üzerinde yayımlandığı iddiasıyla Kurula intikal eden şikâyetinin incelenmesi neticesinde; ilgili kişinin eski meclis üyesi olduğu ve konuya ilişkin olarak kamuoyunun bilgilendirilmesinde kamu ilgi ve yararının mevcut olduğu, öte yandan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesinin altıncı fıkrasında “Toplantılar, meclisin kararıyla sesli ve görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir.” hükmüne, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11’inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında ise “Meclis toplantıları halka açıktır. Meclis başkanı veya üyelerden herhangi birinin gerekçeli teklifi üzerine kapalı oturum yapılmasına karar verilebilir. (...)” hükmüne yer verildiği dikkate alındığında söz konusu veri işleme faaliyetinin Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (ç) bendinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması” hükmü kapsamında olduğu değerlendirildiğinden Belediye Başkanlığı hakkında Kanun kapsamında yapılacak bir işlem bulunmadığına  

karar verilmiştir.