2024 Yılı Temmuz Ayı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde 1/7/2024 tarihinden itibaren sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların sözleşmelerinin düzenlenmesinde, sözleşme ücretlerinin tespitinde ve ödenmesinde esas alınacak hususları belirledi.

Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları konulu Genelgesi (Sıra No:7) aşağıda yer almaktadır.

GENELGE
(Sıra No:7)

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü

Sayı : 27998389-010.06.02-3248825                                                                        O5/7/2024

Konu :  Mahalli İdare Sözleşmeli Personel

Ücret Tavanları

GENELGE
(Sıra No:7)

3/9/2023 tarihli ve 32298 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 31/8/2023 tarihli ve 2023/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının İkinci Kısım Birinci Bölümünün 4 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Bakanlığımız Genelgesi ile 1/7/2024-31/12/2024 döneminde geçerli olmak üzere;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,907796), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (14,208727), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,287892) olarak belirlenmiştir.

Bu itibarla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde 1/7/2024 tarihinden itibaren sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların sözleşmelerinin düzenlenmesinde, sözleşme ücretlerinin tespitinde ve ödenmesinde aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

1-5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları gereğince düzenlenecek sözleşme örnekleri ilgisine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığına gönderilecektir.

2-  5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel için 1/7/2024 tarihinden itibaren geçerli olan aylık net ücret tavanları, yukarıda belirtilen katsayı rakamları dikkate alınmak suretiyle unvanlar itibarıyla hesaplanmış ve ekli (1) sayılı CetvePde gösterilmiştir.

Buna göre;

a)Belediyeler ve il özel idareleri ile mahalli idare birliklerinin meclisleri veya büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarının yönetim kurulları, anılan madde çerçevesinde 1/7/2024 tarihinden sonra sözleşmeli personel olarak ilk defa istihdam etmeye başlayacakları kişiler için söz konusu CetvePde gösterilen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla net ücret tespitine yetkilidir.

b)Belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri ile büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarında, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında tam zamanlı veya aynı maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde kısmi zamanlı olarak istihdam edilmekte olan sözleşmeli personelin 1/7/2024 tarihinden sonraki net aylık sözleşme ücretlerinin hesabında ise, görev yaptıkları unvanda Devlet memuru olarak çalışanların aylıklarında 2024 yılının ikinci altı ayı için gerçekleşen aylık artış oranının dikkate alınması gerekmektedir. Bu durumdaki sözleşmeli personele, 1/7/2024 tarihinden geçerli olmak üzere, (1) sayılı CetvePde gösterilen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla, Haziran ayındaki sözleşme ücretinin %19,31 oranında artırılması suretiyle bulunacak tutar üzerinden net aylık sözleşme ücreti ödenecektir.

c) (1) sayılı CetveTde gösterilen tutarlar 22/12/2021 tarihli ve 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen vergi istisnası dikkate alınmak suretiyle hesaplandığından, ilgili personel için belirlenen net sözleşme ücretlerine anılan Kanun ile getirilen istisna tutarının ayrıca ilave edilmesine imkan bulunmamaktadır.

ç) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlere, sözleşmelerinin 31/12/2024 tarihine kadar geçerli olduğu dikkate alınarak 15/12/2024-31/12/2024 tarihleri arasındaki 17 günlük süre için; 15/12/2024 tarihi itibarıyla geçerli olan aylık net sözleşme ücretinin 17/31 ’i ve bu Genelgenin üçüncü maddesinde belirtilen ek ödemenin 17/31’i tutarında ödeme yapılacaktır.

3-5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre ek ödeme verilmesine ilişkin uygulama, 3/9/2023 tarihli ve 32298 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2024 ve 2025 Yıllarını Kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Dördüncü Bölümünün 2 nci maddesinde farklı bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. Bu çerçevede, ilgili personel hakkında uygulanması gereken ek ödeme oranları ile bu oranların karşılığı olan ek ödeme tutarı tavanları ekli (2) Sayılı CetveTde gösterilmiştir. Ekli (2) Sayılı Cetvel’de unvanları yer alan personelden anılan Hakem Kurulu Kararı ile Toplu Sözleşmenin ilgili bölümlerinde ek ödeme oranlarına ilave puan eklenmesi öngörülenlerin anılan Cetveldeki ek ödemeleri söz konusu puanlar ilave edilerek ödenecektir. Öte yandan, söz konusu sözleşmeli personelin ek ödeme uygulamasından yararlandırılmasında, 3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar”da belirtilen usul ve esaslar ile birlikte aşağıdaki hususlara uyulacaktır.

a)    İlgili personel için, ayrıca bir meclis kararı veya yönetim kurulu kararı alınmaksızın ve 1/7/2024 tarihinden geçerli olmak üzere; 2024 yılma ilişkin sözleşmesinde belirtilen kadro unvanı ile sınırlı olmak kaydıyla sözleşmeli personelin aynı mahalli idarede geçen hizmet süresi hesaplanmak suretiyle ve hesaplanan hizmet sürelerine karşılık olarak bu Genelgeye ekli (2) sayılı CetveTde denk gelen ek ödeme oranı üzerinden ek ödeme hesabı yapılacaktır.

b)    5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde kısmi zamanlı olarak çalıştırılan sözleşmeli personel ek ödeme uygulamasından yararlandırılmayacaktır.

c)Ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmayacaktır.

Atanma şartlarını taşımayan personele ödenen ücret kamu zararı olur mu? Atanma şartlarını taşımayan personele ödenen ücret kamu zararı olur mu?

ç) Ek ödeme tutarı, mevcut sözleşme örneğinin ücret maddesinden sonra gelmek üzere yeni bir madde olarak sözleşmede gösterilecektir.

d)   Ek ödeme tutarı, maaş bordrosunda sözleşme ücreti ile birleştirilmeksizin ayrı bir sütun halinde ayrıca gösterilecektir.

4-    375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye, 30/3/2023 tarihli ve 7447 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile eklenen ek 39 uncu madde ile anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre ek ödeme yapılan uzman tabip ve uzman diş tabibi kadro veya pozisyonlarında bulunanlara en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %370’i, tabip ve diş tabibi kadro veya pozisyonlarında bulunanlara ise %185’i tutarında ilave ödeme yapılacağı hüküm altına alınmış olup söz konusu unvanlarda 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca tam zamanlı olarak istihdam edilen sözleşmeli personelin de anılan ek 39 uncu maddede yer verilen usul ve esaslar çerçevesinde ilave ödemeden yararlandırılması gerekmektedir. Bu ödeme, fiilen görev yapılan süreyle orantılı olmak üzere her takvim ayı için hesaplanacak olup yılda 30 günü geçmeyen izin süreleri için fiilen görev yapma şartı aranmayacaktır. İlave ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmayacak ve maaş bordrosunda sözleşme ücreti ile birleştirilmeksizin ayrı bir sütun halinde ayrıca gösterilecektir.

5-    375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye, 14/7/2023 tarihli ve 7456 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle eklenen ek 40 ıııcı madde ile kapsamdaki personele (15.965) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılacağı; ilave ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında personelin aylık ve ücretlere ilişkin tabi olduğu hükümlerin uygulanacağı, bu ödemenin, ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan veya mali ve sosyal haklarının tespitine esas alman aylık, ücret, zam, tazminat, ödenek, döner sennaye ödemesi, ikramiye ve diğer herhangi bir ödeme unsurunun ya da ücret tavanının hesabında dikkate alınmayacağı ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmayacağı hüküm altına alınmıştır. 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde istihdam edilen tam zamanlı sözleşmeli personelin de anılan ek 40 inci maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ilave ödemeden yararlandırılması gerekmekte olup söz konusu ilave ödeme maaş bordrosunda sözleşme ücreti ile birleştirilmeksizin ayrı bir sütun halinde ayrıca gösterilecektir.

6- 2024 yılında çalıştırılmış olanlardan 2025 yılında da çalıştırılmaya devam olunacaklar hakkında 31/12/2024 tarihi itibarıyla işten çıkış işlemi yapılmayacak, bunların 2025 yılma ilişkin aylık net ücretleri Ocak/2025’te belirlenecek ve kendileri ile 1/1/2025 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 2025 yılı Ocak ayında sözleşme düzenlenecektir.

7- 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına ilişkin uygulamaların ilgili meclis veya yönetim kurulu kararı ile verilen iznin amacına uygun olarak yürütülüp ytirütülmediğinin tespiti için, tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına yönelik olarak alınacak meclis veya yönetim kurulu kararlarında her bir kadro unvanı için kaç adet tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına izin verildiği de açıkça karara bağlanacaktır.

8- Anılan Hakem Kurulu Kararının İkinci Kısım Birinci Bölümünün 8 inci maddesinde, sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerin, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlandırılması hükme bağlandığından, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde mahalli idarelerde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin anılan Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 31/12/2024 tarihine kadar yiyecek yardımından yararlandırılması gerekmektedir.

9-   Anılan Hakem Kurulu Kararının İkinci Kısım Birinci Bölümünün 30 uncu maddesinde, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin “E- Teknik Hizmetler” bölümünün 6 ncı sırasında ek özel hizmet tazminatı ödenmesi öngörülen yerlerde fiilen çalışan ve anılan 30 uncu maddede sayılan unvanlarda istihdam edilen sözleşmeli personelden ilgili mevzuatı veya sözleşmesi uyarınca benzeri mahiyette ödeme yapılmayanlara ilave ücret ödeneceği hükme bağlandığından; söz konusu 30 uncu maddede sayılan unvanlarda 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istihdam edilen tam zamanlı sözleşmeli personelin de anılan 30 uncu maddede yer verilen usul ve esaslar çerçevesinde ilave ücret ödemesinden yararlandırılması gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Mehmet ŞİMŞEK

Hazine ve Maliye Bakanı

Ek:

(1) Sayılı Sözleşme Ücret Tavanları Cetveli (1 sayfa)

(2) Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli (1 sayfa)

(1) SAYILI CETVEL

1/7/2024 - 31/12/2024 DÖNEMİNDE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE, 5393 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ

PERSONELİN UNVAN BAZINDA ÜCRET TAVANLARI (TL)

UNVAN

SINIF

DERECE

657 SAYILI KANUNA GÖRE NET AYLIK TUTARI

KISMİ ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL NET ÜCRET TAVANI

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL NET ÜCRET TAVANI

Avukat

AH

1/1

26.025,81

13.012,91

32.532,26

Çocuk Eğiticisi (Yükseköğrenim Mezunu)

GİH

3/1

18.503,70

23.129,63

Çocuk Eğiticisi (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

GİH

3/1

18.276,99

22.846,24

Çocuk Eğitimcisi (Yükseköğrenim Mezunu)

GİH

1/1

19.132,55

23.915,69

Çocuk Rehberi ve Gözetimcisi (Yükseköğrenim Mezunu)

GİH

1/1

19.132,55

23.915,69

Eğitmen (Yükseköğrenim Mezunu)

GİH

3/1

18.503,70

23.129,63

Eğitmen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

GİH

3/1

18.276,99

22.846,24

Hukuk Müşaviri

GİH

1/1

31.619,13

39.523.91

Kameraman (Yükseköğrenim Mezunu)

GİH

4/1

18.197,66

22.747,08

Kameraman (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

GİH

4/1

18.084,31

22.605,39

Mütercim

GİH

1/1

19.703,33

24.629.16

Tercüman (Yükseköğrenim Mezunu)

GİH

3/1

18.646,54

23.308,18

Antropolog

SH

1/1

22.861,75

28.577,19

Bakteriyolog

SH

1/1

22.758,43

28.448,04

Biyolog

SH

1/1

23.211,82

29.014,78

Çocuk Gelişimcisi (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

22.758,43

28.448,04

Diş Protez Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

SH

3/1

19.931,95

24.914,94

Diş Tabibi

SH

1/1

25.365,19

31.706,49

Diyetisyen (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

22.758,43

28.448,04

Ebe (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

22.758,43

28.448.04

Ebe (Lise ve Dengi Okul Mezunu)

SH

3/1

19.931,95

24.914,94

Eczacı

SH

1/1

24.395,87

30.494,84

Fizikoterapist (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

22.758,43

28.448,04

Fizyoterapist

SH

1/1

22.758,43

28.448,04

Hemşire (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

22.758,43

28.448,04

Hemşire (Lise ve Dengi Okul Mezunu)

SH

3/1

19.931,95

24.914,94

Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

SH

3/1

19.931,95

24.914,94

Pedagog (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

22.758,43

28.448,04

Psikolog

SH

1/1

22.758,43

28.448,04

Radyoterapist (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

22.758,43

28.448,04

Sağlık Fizikçisi (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

22.758,43

28.448,04

Sağlık Memuru (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

22.818,89

28.523,61

Sağlık Memuru (Önlisans Mezunu)

SH

1/1

22.219,79

27.774,74

Sağlık Memuru (Lise ve Dengi Okul Mezunu)

SH

3/1

19.931,95

24.914,94

Sağlık Teknikeri

SH

1/1

22.219,79

27.774,74

Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

SH

3/1

19.931,95

24.914,94

Sosval Çalışmacı (Yükseköğrenim Mezunu)

SH

1/1

22.758,43

28.448,04

Tabip

SH

1/1

27.561,15

34.451,44

Tıbbi Teknolog (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

22.758,43

28.448,04

Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre)

SH

1/1

27.589,72

34.487,15

Uzman Tabip

SH

1/1

30.670,95

38.338,69

Veteriner

SH

1/1

27.248,96

13.624,48

34.061,20

Veteriner Sağlık Teknikeri

SH

1/1

22.348,36

27.935,45

Veteriner Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

SH

3/1

20.139,08

25.173,85

Arkeolog

TH

1/1

25.984,73

32.480,91

Çözümleyici (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

23.441,05

29.301,31

Dekoratör (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

23.395,71

29.244,64

Desinatör (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

23.395,71

29.244,64

Ekonomist (Lisans Mezunu)

TH

1/1

18.646,35

23.307,94

Fizikçi

TH

1/1

25.761.35

32.201,69

Grafiker (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

23.395,71

29.244,64

Heykelmiş (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

23.395.71

29.244,64

Hidrobiyolog

TH

1/1

23.441.05

29.301,31

Flidrolog

TH

1/1

25.761,35

32.201,69

İstatistikçi

TH

1/1

25.761,35

32.201,69

Jeofizikçi

TH

1/1

25.761,35

32.201,69

Jeolog

TH

1/1

25.761,35

32.201,69

Jeomorfolog

TH

1/1

25.761.35

32.201,69

Kaptan (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

23.395,71

29.244,64

Kimyager

TH

1/1

25.761.35

32.201,69

Kütüphaneci (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

23.456,17

29.320,21

Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

19.204.41

24.005,51

Matematikçi

TH

1/1

25.761,35

32.201.69

Mimar

TH

1/1

28.789,45

14.394,73

35.986.81

Mühendis

TH

1/1

28.789,45

14.394,73

35.986,81

Ölçü Ayar Memuru (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

19.432,97

24.291,21

Paleontolog (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

23.441,05

29.301,31

Peyzaj Mimarı

TH

1/1

28.789,45

35.986,81

Pilot

TH

1/1

23.441,05

29.301,31

Programcı (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

23.441,05

29.301,31

Restoratör (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

23.395,71

29.244,64

Sanat Tarihçisi

TH

1/1

23.395,71

29.244,64

Sosvolog

TII

1/1

23.441,05

29.301.31

Şehir Plancısı

TH

1/1

28.789,45

35.986.81

Tekniker

TII

1/1

23.381,43

29.226,79

Teknisyen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

19.204,41

24.005,51

Teknik Ressam (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

23.270,46

29.088,08

Teknik Ressam (i.ise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

19.204,41

24.005,51

Topograf (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

19.204,41

24.005.51

(2) SAYILI CETVEL

5393 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EK ÖDEME ORAN VE TUTARLARI

UNVAN

Öğrenim Durumu

Hizmet Yılı

Oran (%)

1/7/2024-31/12/2024 DÖNEMİ BRÜT TUTAR (TL)

Hukuk Müşaviri

a) 13 yıl ve daha fazla olanlar

170

14.660,91

b) 0-12 (dahil) yıl arasında olanlar

130

11.211,28

Avukat

a) 19 yıl ve daha fazla olanlar

150

12.936,09

b) 13-18 (dahil) yıl arasında olanlar

140

12.073,69

c) 0-12 (dahil) yıl arasında olanlar

130

11.211,28

Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı

a) 18 yıl ve daha fazla olanlar

150

12.936,09

b) 12-17 (dahil) yıl arasında olanlar

140

12.073,69

c) 0-11 (dahil) yıl arasında olanlar

130

11.211,28

Fizikçi, Kimyager, İstatistikçi, Jeolog, Arkeolog, Hidrolog, Jeofizikçi, Jeomorfolog, Matematikçi

a) 18 yıl ve daha fazla olanlar

120

10.348,87

b) 12-17 (dahil) yıl arasında olanlar

110

9.486,47

c) 0-11 (dahil) yıl arasında olanlar

100

8.624,06

Restoratör, Tekniker, Grafiker, Kaptan, Teknik Ressam, Hidrobiyolog, Pilot, Sanat Tarihçisi, Sosyolog, Ekonomist, Topograf, Teknisyen, Laborant, Ölçü Ayar Memuru, Kütüphaneci, Dekoratör, Desinatör, Heykeltraş, Paleoııtolog

Lisans mezunu olanlar

a) 21 yıl ve daha fazla olanlar

110

9.486,47

b) 15-20 (dahil) yıl arasında olanlar

100

8.624,06

c) 6-14 (dahil) yıl arasında olanlar

90

7.761,66

d) 0-5 (dahil) yıl arasında olanlar

85

7.330,45

Önlisans mezunu olanlar

a) 23 yıl ve daha fazla olanlar

110

9.486,47

b) 17-22 (dahil) yıl arasında olanlar

100

8.624,06

c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar

90

7.761,66

d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar

85

7.330,45

Diğerleri

a) 25 yıl ve daha fazla olanlar

100

8.624,06

b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar

90

7.761,66

c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar

85

7.330,45

Uzman Tabip

a) 13 yıl ve daha fazla olanlar

200

17.248,12

b) 7-12 (dahil) yıl arasında olanlar

190

16.385,72

c) 0-6 (dahil) yıl arasında olanlar

180

15.523,31

Tabip, Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre)

a) 16 yıl ve daha fazla olanlar

190

16.385,72

b) 10-15 (dahil) yıl arasında olanlar

180

15.523,31

c) 0-9 (dahil) yıl arasında olanlar

170

14.660,91

Diş Tabibi

a) 17 yıl ve daha fazla olanlar

185

15.954,51

b) 11-16 (dahil) yıl arasında olanlar

175

15.092,11

c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar

165

14.229,70

Veteriner

a) 17 yıl ve daha fazla olanlar

165

14.229,70

b) 11-16 (dahil) yıl arasında olanlar

155

13.367,30

c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar

145

12.504,89

Eczacı

a) 17 yıl ve daha fazla olanlar

140

12.073,69

b) 11-16 (dahil) yıl arasında olanlar

130

11.211,28

c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar

120

10.348,87

Psikolog, Diyetisyen, Fizyoterapist, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Bakteriyolog, Çocuk Gelişimcisi, Antropolog, Sağlık Fizikçisi

a) 18 yıl ve daha fazla olanlar

115

9.917,67

b) 12-17 (dahil) yıl arasında olanlar

105

9.055,27

c) 3-11 (dahil) yıl arasında olanlar

95

8.192,86

d) 0-2 (dahil) yıl arasında olanlar

90

7.761,66

Sağlık Teknikeri, Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru, Veteriner Sağlık Teknikeri, Diş Protez Teknisyeni, Sağlık Teknisyeni, Laborant, Veteriner Sağlık Teknisyeni, Fizikoterapist, Pedagog, Tıbbi Teknolog, Radyoterapist

Sağlık bilimleri lisansiyeri olanlar

a) 21 yıl ve daha fazla olanlar

115

9.917,67

b) 15-20 (dahil) yıl arasında olanlar

105

9.055,27

c) 6-14 (dahil) yıl arasında olanlar

95

8.192,86

d) 0-5 (dahil) yıl arasında olanlar

90

7.761,66

Önlisans mezunu olanlar

a) 23 yıl ve daha fazla olanlar

115

9.917,67

b) 17-22 (dahil) yıl arasında olanlar

105

9.055,27

c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar

95

8.192,86

d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar

90

7.761,66

Diğerleri

a) 25 yıl ve daha fazla olanlar

105

9.055,27

b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar

95

8.192,86

c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar

90

7.761,66

Çözümleyici, Programcı, Mütercim

a) 25 yıl ve daha fazla olanlar

115

9.917,67

b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar

110

9.486,47

c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar

100

8.624,06

Çocuk Eğitimcisi, Çocuk Rehberi ve Gözlemcisi, Tercüman, Eğitmen, Çocuk Eğiticisi, Kameraman

Yükseköğrenim mezunu olanlar

a) 23 yıl ve daha fazla olanlar

110

9.486,47

b) 17-22 (dahil) yıl arasında olanlar

100

8.624,06

c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar

90

7.761,66

d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar

85

7.330,45

Diğerleri

a) 25 yıl ve daha fazla olanlar

100

8.624,06

b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar

90

7.761,66

c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar

85

7.330,45

Editör: Mustafa Rüzgar