2024 Yılı Temmuz Ayı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge 2024 Yılı Temmuz Ayı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge

Atanma şartlarını taşımayan personele ödenen ücret kamu zararı olur mu?

Yine 5393 sayılı Kanun’un 49’uncu maddesinin beşinci fıkrasında, “Bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır.” denilmekte ve 657 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre yürüteceği görev itibariyle sözleşmeli personel olabilme şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılıp sözleşmesi feshedilen kişiye yapılan ücret ödemesinin geri alınabileceğine dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Kamu İdaresi TürüBelediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı2018
Dairesi6
Karar No939
İlam No303
Tutanak Tarihi28.3.2024
Kararın KonusuPersonel Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Sözleşmeli Personel Ödemesi

… tarih ve … sayılı İlamın …’üncü maddesi ile hüküm dışı bırakılmasına karar verilen konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 50’nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereğince görüşülmesinin devamına karar verildi.

Anılan İlamın …’üncü maddesiyle sorgu konusu edilen, kadronun gerektirdiği şartları taşımayan personelle sözleşme yapılarak sözleşme ücreti ödenmesi hakkında gerekli incelemelerin ve lüzumu durumunda soruşturma yapılması için İçişleri Bakanlığına yazılması ve Bakanlıktan gelen cevap sonucu düzenlenecek Ek Raporun Dairemize intikaline değin konunun hüküm dışı bırakılmasına karar verilmişti.

Bu defa Denetçisi tarafından hüküm dışı bırakma gerekçesi dikkate alınarak düzenlenen ek raporun Dairemize intikal ettirildiği görülmekte olup dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda gereği düşünüldü:

Gerekli nitelikleri taşımayan sözleşmeli personel … ile Çözümleyici kadrosu için Sözleşme imzalanarak ücret ödenmesi sonucu kamu zararına neden olunduğu iddiası ile ilgili olarak;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun sözleşmeli personel çalıştırılmasını düzenleyen “Norm kadro ve personel istihdamı” başlıklı 49’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, “Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. …” denilmektedir.

Çözümleyici kadrosunun gerektirdiği nitelikler ise Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 7’nci maddesinde “5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan unvanlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

c) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların; bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, fizik, matematik mühendislikleri ile matematik, fizik veya istatistik bölümlerinden mezun olmak,

2) En az iki bilgisayar dilini bildiğini mezun olduğu okuldan alacağı belge veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurs sertifikası ile belgelemek,

3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,…” şeklinde belirlenmiştir.

Yine 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na dayanılarak çıkarılan 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esas”ların 22.11.2010 tarih ve 2010/1169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 15’inci maddesinde;

“Esaslara Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları ile Asgari Nitelikleri Gösterir (4) sayılı Cetvel eklenmiştir. Bu cetvelde belirtilenler dışında sözleşmeli personel pozisyonları kullanılamaz ve talepte bulunulamaz. Kurumlar, söz konusu cetvelde belirlenen asgari niteliklere, hizmetin gereği ilave nitelikler belirleyebilirler.” hükmü yer almaktadır.

Yine anılan Esasların ekinde yer alan “4 sayılı: A-Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları İle Asgari Nitelikleri Gösterir Cetvel”de, Çözümleyici pozisyonu için aranan şartlar “Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak ve istihdam edileceği bilgi işlem birimlerindeki programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek ve en az D düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.” şeklinde düzenlenmiştir.

… Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe bölümü mezunu olan, 200 saat teorik, 200 saat uygulamalı Programcılık seviyesinde bilgisayar kursu bitirme belgesi bulunan …’ın Çözümleyici kadrosu için sözleşmesi 18.01.2018 tarih ve … sayılı yazı ile 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yenilenmiştir. Ancak ilgilinin mezun olduğu felsefe bölümü yukarıdaki Yönetmelikte çözümleyici unvanı için belirlenen bölümlerden değildir. Ayrıca yukarıda belirtilen Esaslarda çözümleyici pozisyonu için aranan, en az D düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak şartını da sağlamamaktadır.

Bununla birlikte, Belediye ile … arasında imzalanan Hizmet Sözleşmesi’nin 14’üncü maddesinin (a) fıkrasında, “Sözleşmeli personelin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesine veya 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre yürüteceği görev itibariyle sözleşmeli personel olabilme şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya bu şartlardan birinin sonradan kaybetmesi halinde sözleşme feshedilmiş sayılır.” hükmü yer almaktadır.

Yine 5393 sayılı Kanun’un 49’uncu maddesinin beşinci fıkrasında, “Bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır.” denilmekte ve 657 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre yürüteceği görev itibariyle sözleşmeli personel olabilme şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılıp sözleşmesi feshedilen kişiye yapılan ücret ödemesinin geri alınabileceğine dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Söz konusu kişinin, “Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların; bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, fizik, matematik mühendislikleri ile matematik, fizik veya istatistik bölümlerinden mezun olmak ve en az D düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak” şartlarını gerçekleştirmediği, hizmetin yerine getirilmesi sırasında İdare tarafından tespit edilememiş, yapılan denetim sonucunda bu husus anlaşıldıktan sonra ilgilinin Çözümleyici kadrosu için hizmet sözleşmesi yenilenmeyerek şartlarını taşıdığı başka bir kadro için sözleşmesi yapılmıştır.

… tam zamanlı sözleşmeli olarak çalışırken kendi yükümlülüklerini yerine getirmiş ve bunun karşılığı ücretini almıştır. İdare de, bu kişinin yürüttüğü görev itibariyle sözleşmeli personel olabilme şartlarından bazılarını taşımadığını sonradan tespit edip Hizmet Sözleşmesi’nin 14’üncü maddesinin (a) fıkrası gereği ilgilinin sözleşmesini yenilemeyerek Çözümleyici kadrosunda işine son vermiştir.

Bu itibarla;

… tarih ve … sayılı İlamın …’üncü maddesinde verilen hüküm dışı kararının kaldırılmasına,

Kamu zararı oluşmayan … TL ödeme ile ilgili olarak ilişilecek husus bulunmadığına, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca Ek İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere,

oy birliğiyle karar verildi.

Editör: Ümit Altınsoy