Danıştay'dan şeflere vhki yan ödemesi verilmesi için nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında karar

Danıştay'dan şeflere vhki yan ödemesi verilmesi için nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında karar

Danıştay'dan şeflere vhki yan ödemesi verilmesi için nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında karar

Danıştay'dan şeflere vhki yan ödemesi verilmesi için nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında karar

Danıştay'dan şeflere vhki yan ödemesi verilmesi için nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında karar

Danıştay'dan şeflere vhki yan ödemesi verilmesi için nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında karar

Şef kadrosunda görev yapan personelin, şef kadrosu yanında veri hazırlama ve kontrol işletmenine ait görevleri de yaptığından bahisle, (2250) yan ödeme puanından yararlandırılması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davayı temyizen inceleyen Danıştay 12. Dairesi, 20218/8353 E., 2022/817 K. sayılı kararında şeflere vhki yan ödemesi verilmesi için nelere dikkat edilmesi gerektiği hususuna açıklık getirdi.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2018/8353 E. , 2022/817 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/8353
Karar No : 2022/817

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Bakanlığı
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …'ü temsilen … Sendikası
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: … Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şef kadrosunda görev yapan davacının, şef kadrosu yanında veri hazırlama ve kontrol işletmenine ait görevleri de yaptığından bahisle, (2250) yan ödeme puanından yararlandırılması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin … tarih ve … sayılı işlemin iptali ile başvuru tarihinden itibaren yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince; davacı tarafından, şef kadrosunda görev yapmasına rağmen, halen veri hazırlama ve kontrol işletmeninin görevlerini de yerine getirdiği ileri sürülerek dava açıldığından, bu konudaki uyuşmazlığı aydınlığa kavuşturmak amacıyla, 24/09/2014 tarihli ara kararı ile davacının şu an fiilen yaptığı görevin ne olduğu hususunun davalı idareden sorulması neticesinde, gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; davacının hastanenin tıbbi arşiv biriminde şef kadrosunda görev yaptığı ve bilgisayar kullandığının belirtildiği görülmekle, 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri uyarınca şef kadrolarında bulunanlardan, fiilen veri hazırlama ve kontrol işletmeninin görevini yapmaya devam edenlere (2250) puan üzerinden yan ödeme yapılacağının açık olması karşısında, aynı zamanda veri hazırlama ve kontrol işletmeninin görevini de yerine getiren davacıya (2250) puan üzerinden yan ödeme yapılması gerekirken, aksi yönde tesis olunan dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline, yoksun kaldığı parasal hakların davalı idareye başvuru tarihinden itibaren hesaplanarak davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: İlgili mevzuat uyarınca, sadece uzman, uzman yardımcısı, şef ve amir kadrolarında bulunanlara, daha önce çözümleyici, programcı, çözümleyici yardımcısı, programcı yardımcısı, bilgisayar işletmeni ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarında bulunmuş olmaları ve halen aynı görevi yapmaya devam etmeleri halinde ilave yan ödeme puanının verilebileceği, sayılan kadroların birinde bulunmadan şeflik görevine atananlar hakkında bu kuralın uygulanamayacağı, ayrıca bu hususta idarenin takdir yetkisinin bulunduğu, harç muafiyetine rağmen, aleyhlerine harca hükmedilmesinin de bozma sebebi teşkil ettiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince; Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 203. maddesi uyarınca Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yerine Sağlık Bakanlığı hasım mevkiine alınarak, işin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:
MADDİ OLAY :
… Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şef kadrosunda görev yapan davacı tarafından, şef kadrosu yanında veri hazırlama ve kontrol işletmenine ait görevleri de yaptığından bahisle, (2250) yan ödeme puanından yararlandırılması talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin … tarih ve … sayılı işlemin iptali ile başvuru tarihinden itibaren yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle, bakılan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun, "Zam ve Tazminatlar" başlıklı 152. maddesinin "I- Zamlar" bölümünde, "a) Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara iş güçlüğü zammı,
b) Hayat ve sağlık için tehlike arzeden hizmetlerde çalışanlara iş riski zammı,
c) Sayıştay'a hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla, vezne açığından malen sorumlu olan veznedar ve diğer görevlilere mali sorumluluk zammı,
d) Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için temininde güçlük zammı, ödenir." kuralına yer verilmiştir.
Aynı maddenin "III- Ortak Hükümler" bölümünde, "Bu zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları ilgili kurumların yazılı isteği ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca bütün kurumları kapsayacak şekilde ve 154. madde uyarınca katsayının Bakanlar Kurulunca değiştirilmesi durumu hariç yılda bir defa olmak üzere hazırlanır ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur." kuralı yer almıştır.
657 sayılı Kanun'un 152. maddesine istinaden, 17/04/2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan ''Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar''a ekli "İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı" başlıklı (I) sayılı Cetvel'in "A- Genel İdare Hizmetleri Bölümü''nde kadro (görev) unvanına göre zam (yan ödeme) oranlarına yer verilmiştir.
Diğer taraftan, aynı Karar'a ekli (I) sayılı Cetvel'in ''A-Genel İdare Hizmetleri Bölümü''nün "Dipnot" kısmının 3. sırasında; "...b) 17. sırada sayılanlara (750) puana kadar temininde güçlük zammı,
c) 16 ve 17. sırada sayılanlara (500) puana kadar iş riski zammı, kadro unvanları ile ilgili görevleri fiilen yaptıkları sürece ayrıca verilebilir.
d) Uzman, uzman yardımcısı, şef ve amir kadrolarında bulunanlardan daha önce 16/c, d ve e sıraları ile 17. sırada sayılan kadrolarda bulunmuş olup aynı görevi yapmaya devam edenlere belirtilen sıralar ile dipnotun (a), (b) ve (c) sıralarında sayılan puanlar verilebilir." kuralına yer verilerek, şef kadrolarında bulunanlardan daha önce veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarında bulunmuş olup, aynı görevi yapmaya devam edenlere, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu için öngörülen (1000) puana ilaveten (750) puan temininde güçlük zammı ve (500) puan iş riski zammının ayrıca ödenebileceği belirtilmiştir.
11/05/2006 tarih ve 26165 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 160 sayılı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği'nin "B- I Sayılı Cetvele İlişkin Açıklamalar" bölümünün 5. sırasında, "Veri hazırlama ve kontrol işletmenlerine (A) Genel İdare Hizmetleri Bölümü'nün 17. sırasından iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı ile yine dipnot 3/b sırasından ek temininde güçlük zammı, 3/c sırasından ise iş riski zammı verilmesi öngörülmüştür. Bu zamların ödenebilmesi için söz konusu personelin, kadrolarının gerektirdiği işlerde (bilgisayar, kelime işlem makinası, daktilo gibi araçları kullanarak veri hazırlama ve yazım işlerinde) fiilen çalışmaları gerekmekte, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosunda bulunmakla birlikte memur, sekreter gibi farklı işlerde görev yapan personele ise söz konusu sıralardan ödeme yapılması mümkün bulunmamaktadır.", 6. sırasında da; "I sayılı Cetvel'in (A) Genel İdare Hizmetleri Bölümü'nün dipnot 3/d sırasında, uzman, uzman yardımcısı, şef ve amir kadrolarında bulunanlardan daha önce 16/c, d ve e sıraları ile 17. sırada sayılan kadrolarda bulunmuş olup aynı görevi yapmaya devam edenlere belirtilen sıralar ile dipnotun (a), (b) ve (c) sıralarında sayılan puanların verilebileceği hükme bağlanmış bulunmaktadır. Bu hüküm uyarınca, sadece “uzman, uzman yardımcısı, şef veya amir” kadrolarında bulunanlara, daha önce anılan sıralarda belirtilen “çözümleyici, programcı, çözümleyici yardımcısı, programcı yardımcısı, bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni” kadrolarında bulunmuş olmaları ve halen aynı görevleri yapmaya devam etmeleri şartıyla, söz konusu puanlar verilebilecektir." açıklamalarına yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden; 657 sayılı Kanun'un 152. maddesiyle memurlara iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının ödenmesinin kurala bağlandığı, söz konusu zamların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esaslarının 17/04/2006 tarih ve 2006/10344 sayılı ''Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Karar''ı ile düzenlendiği, anılan Karar'a ekli (I) sayılı Cetvel'de, kadro (görev) unvanlarına göre söz konusu zamların oranlarına yer verildiği, devamında ''A-Genel İdare Hizmetleri Bölümü''nün "Dipnot" kısmı 3. sırasında ise, şef kadrolarında bulunanlardan daha önce veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarında bulunmuş olup, veri hazırlama ve kontrol işletmenine ait görevleri yapmaya devam edenlere, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu için öngörülen (1000) puana ilaveten ayrıca (750) puan temininde güçlük zammı ve (500) puan iş riski zammı olmak üzere, toplam (2250) puan üzerinden zam ödenmesinin öngörüldüğü, böylece "veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosunda olup, fiilen bu kadroya ait görevi yerine getirenler" ile "şef kadrosunda olup, daha önce veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosunda bulunan ve halen veri hazırlama ve kontrol işletmenine ait görevleri de yerine getirenlere" aynı tutarda (2250 puan) zam ödenmesinin amaçlandığı sonucuna ulaşılmıştır.
Bu kapsamda, dava konusu uyuşmazlığın görüm ve çözümü için gerekli görüldüğünden, Dairemizin 09/11/2021 tarihli ara kararıyla, şef olarak görev yapan davacının, daha öncesinde veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosunda bulunup bulunmadığı, bu görevinin yanında, fiilen veri hazırlama ve kontrol işletmenine ait görevleri de yapıp yapmadığı, sorulmuş; davalı idarenin 09/02/2022 tarihli yazısıyla, davacının … Sağlık Meslek Lisesinde şef iken … Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi şef kadrosuna naklen tayin edildiği, anılan Hastanenin … Eğitim ve Araştırma Hastanesiyle birleştirilmesi üzerine de, burada şef kadrosuna naklen tayin edildiği, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosunda görev yapmadığı, 15/03/2019 tarihinde de emekliye ayrıldığı belirtilmiştir.
Bu durumda, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar'a ekli (I) sayılı Cetvel'in (A) Bölümü'nün "Dipnot" kısmının 3/d sırasında, şef kadrolarında bulunanlardan daha önce veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarında bulunmuş olup, veri hazırlama ve kontrol işletmenine ait görevleri yapmaya devam edenlere, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu için öngörülen (1000) puana ilaveten ayrıca (750) puan temininde güçlük zammı ve (500) puan iş riski zammı olmak üzere, toplam (2250) puan üzerinden zam ödenmesinin kurala bağlandığı dikkate alındığında, şef kadrosunda görev yapmasına rağmen daha önce veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosunda bulunmayan davacı açısından, (2250) yan ödeme puanından yararlandırılmasına ilişkin koşulların gerçekleşmediği açık olup, bu yönde tesis edilen işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali ile parasal hakların ödenmesi isteminin kabulü yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline, yoksun kalınan parasal hakların davalı idareye başvuru tarihinden itibaren hesaplanarak davacıya ödenmesine ilişkin temyize konu … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının BOZULMASINA,
3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
4. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 02/03/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE