Hastalık izni sonrasının yarıyıl tatiline denk geldiğinde işe ne zaman başlanacağı hakkında karar

Danıştay'dan hastalık izni sonra yıllık izin kullanımı hakkında önemli karar.

Hastalık izni sonrasının yarıyıl tatiline denk geldiğinde işe ne zaman başlanacağı hakkında karar

Danıştay'dan hastalık izni sonra yıllık izin kullanımı hakkında önemli karar.

Hastalık izni sonrasının yarıyıl tatiline denk geldiğinde işe ne zaman  başlanacağı hakkında karar

Danıştay'dan hastalık izni sonra yıllık izin kullanımı hakkında önemli karar.

Sınıf öğretmeni olarak görev yapan personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (b) alt bendi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının tekerrürü nedeniyle Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin karar ile bu kararın uygulanmasına ilişkin işlemin iptali ve mahrum kaldığı parasal haklarının ödenmesine karar verilmesi istemiyle dava açmıştır.

Davaya bakan ilk derece mahkemesi; Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesinde yarıyıl tatiline ilişkin bir düzenleme bulunmamakla birlikte öğretmenlerin yaz ve dinlenme tatillerinde yıllık izinli sayılacağı, hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin yıllık izninin bittiği tarihten önce sona ermesi hâlinde, memurun kalan yıllık iznini kullanmaya devam edeceğinin belirtildiği, dava konusu olayda davacının rapor süresinin bitiminin denk geldiği yarıyıl tatilinin bir dinlenme tatili olduğu, dolayısıyla davacının sağlık raporunun bitiminden sonra da yarıyıl tatili bitinceye kadar izinli sayılması gerektiği ve iznin yani yarıyıl tatilinin bitiminden sonra göreve başlamasının hukuka ve mevzuata uygun olduğuna hükmetmiştir.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2018/838 E. , 2022/1580 K.


"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/838
Karar No : 2022/1580

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Valiliği
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Mersin ili, Akdeniz ilçesi, … İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (b) alt bendi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının tekerrürü nedeniyle Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin … tarih ve … sayılı karar ile bu kararın uygulanmasına ilişkin … tarih ve … sayılı işlemin iptali ve mahrum kaldığı parasal haklarının ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesince verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararla; Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesinde yarıyıl tatiline ilişkin bir düzenleme bulunmamakla birlikte öğretmenlerin yaz ve dinlenme tatillerinde yıllık izinli sayılacağı, hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin yıllık izninin bittiği tarihten önce sona ermesi hâlinde, memurun kalan yıllık iznini kullanmaya devam edeceğinin belirtildiği, dava konusu olayda davacının rapor süresinin bitiminin denk geldiği yarıyıl tatilinin bir dinlenme tatili olduğu, dolayısıyla davacının sağlık raporunun bitiminden sonra da yarıyıl tatili bitinceye kadar izinli sayılması gerektiği ve iznin yani yarıyıl tatilinin bitiminden sonra göreve başlamasının hukuka ve mevzuata uygun olduğu, dava konusu işlemlerin ise hukuka ve mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle dava konusu işlemlerin iptaline, davacının mahrum kaldığı parasal hakların dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmiştir.


Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davalı idare tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı ile ilgili olarak maarif müfettişleri tarafından düzenlenen … tarih ve … sayılı soruşturma raporu ve ekleri ile üzerine atılı iddiaların ayrıntılı olarak incelendiği, davacıya isnat edilen fiillerin sübuta erdiği, sağlık raporunun bittiği tarihte görevine başlamadığı, işlem hukuka uygun olduğundan kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ: …
DÜŞÜNCESİ : Davalı idarenin temyiz isteminin kısmen reddi ile İdare Mahkemesi kararının iptal ve parasal hakların ödenmesine ilişkin kısmının onanması; kısmen kabulü ile parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine ilişkin kısmının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkün olup, temyize konu Mahkeme kararının dava konusu işlemin iptaline, mahrum kaldığı parasal hakların davalı idarece davacıya ödenmesine ilişkin kısmında 49. maddede belirtilen bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, kararın bu kısmına yönelik temyiz istemi yerinde görülmemiştir.
Kararın, davacının yoksun kaldığı parasal haklarının dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte ödenmesine ilişkin kısmı yönünden incelenmesinden;
Yargılama hukukunun temel ilkelerinden biri olan "taleple bağlılık" ilkesi uyarınca, idari yargı mercilerinde açılan davalarda, Mahkemelerin davacının istemi ile bağlı olup, istemi genişletecek biçimde karar vermeleri mümkün değildir.
Bakılan uyuşmazlıkta; davacının, dava dilekçesinde yoksun kaldığı parasal haklarının ödenmesine karar verilmesi isteminde bulunduğu, yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemi bulunmadığı halde, Mahkemece, yoksun kalınan parasal hakların dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verildiği anlaşılmaktadır.
Bu durumda; taleple bağlılık ilkesi gereği, İdare Mahkemesince, davacının talebi aşılarak yoksun kalınan parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmedilmesinde usul kurallarına uygunluk bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin kısmen reddi ile dava konusu işlemlerin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali ile yoksun kaldığı parasal hakların davacıya ödenmesine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının ONANMASINA,
2. Davalı idarenin temyiz isteminin kısmen kabulü ile Bölge İdare Mahkemesi kararının, işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine ilişkin kısmının BOZULMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın, bozulan kısım hakkında yeniden bir karar verilmek üzere … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesine, 31/03/2022 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE