10 yıl hizmeti olan memur 30 gün izni ne zaman kullanabilir ?

memurların yıllık izin sürelerinin 10 yıl üzeri olması halinde 30 gün olması hk bakanlık görüşü

10 yıl hizmeti olan memur 30 gün izni ne zaman kullanabilir ?

memurların yıllık izin sürelerinin 10 yıl üzeri olması halinde 30 gün olması hk bakanlık görüşü

10 yıl hizmeti olan memur 30 gün izni ne zaman kullanabilir ?

10 yıl hizmeti olan memur 30 gün izni ne zaman kullanabilir ?

memurların yıllık izin sürelerinin 10 yıl üzeri olması halinde 30 gün olması hk bakanlık görüşü 

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-53773008-622.02-8979902          

Konu: Görüş (10 Yıl Hizmet Süresinin Dolduğu Günü Takip Eden  Günden İtibaren Yıllık İzinlerin 30 Gün Olacağı)

…………… BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İlgi: …………. tarihli ve ………………… sayılı yazınız.

08/03/2024 İlgi yazınızla 10 yıl hizmet süresini dolduran personelin yıllık izin süresinin ne kadar olacağı hususunda görüş talep edilen ilgi yazı incelenmiştir

. Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Yıllık izin" başlıklı 102 nci maddesinde, "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmü ile "Yıllık izinlerin kullanılışı" başlıklı 103 üncü maddesinde, "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer..." hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan, 06.06.2002 tarihli ve 24777 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 154 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde ise; yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiği ifade edilmiştir. Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (C) bendinde; söz konusu bentte sayılan hizmet sınıflarına atanan Devlet memurlarından, memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle, memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin buralarda geçen hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi hüküm altına alınmıştır. Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerekmektedir. Bir önceki yıldan devreden izin ile cari yıl izni toplamının kısmen veya tamamen kullanılamaması halinde, sadece cari yıl iznine tekabül eden kısmının bir sonraki yılda kullanılması mümkün bulunmaktadır. Bu şekilde yıl içinde kullanılan izinler öncelikle bir önceki yıldan devreden izin sürelerinden mahsup edilecektir. Bu itibarla, 10 yıl (en az 10 yıl 1 gün) hizmet süresini dolduran personelin söz konusu hizmet süresini doldurduğu günü takip eden günden itibaren yıl içinde 30 günlük izin hakkına sahip olacağı değerlendirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim. 

YORUM EKLE