İhalelerde sözleşme imzalanmadan önce sunulacak belge tarihi

İhalelerde sözleşme imzalanmadan önce sunulacak belge tarihi , 4734 sayılı kanununun 10 maddesine göre istenecek olan belgelerin idareye sunulmasında ihale tarihine göre belge istenmeli

İhalelerde sözleşme imzalanmadan önce sunulacak belge tarihi

İhalelerde sözleşme imzalanmadan önce sunulacak belge tarihi 

4734 sayılı kanuna göre yapılan ihalelerde isteklilerden istenecek olan belgelerin isteklilinin ihaleye kazanması durumunda idareye sunulurken hangi tarihi taşıması gerektiği tereddüt konusu olmaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinin 4 üncü fıkrasının (c) bendinde; Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim ve vergi borcu olan isteklilerin ihale dışı bırakılacağı, hüküm altına alınmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İsteklilerden 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre istenecek belgeler” başlıklı 17’nci maddesinin 17.6.1 bendinde; İhale üzerinde kalan istekliden, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesinin zorunlu olduğu ve bu belgelerin, ihale tarihinde isteklinin anılan bentlerde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerektiği; 17.6.2. bendinde ise; ihale üzerinde kalan isteklinin ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri vermemesi durumunda, Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabileceği belirtilmiştir.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerine göre, ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunlu olduğundan, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendinde belirtilen ve Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim ve vergi borcu olup olmadığını tevsik eden belgenin de isteklilerce sözleşme imzalanmadan önce verilmesi gerekmekte olup söz konusu belgenin isteklinin ihale tarihi itibariyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim ve vergi borcu olmadığını göstermesi gerekmektedir

YORUM EKLE