Disiplin kurulu kararına karşı itirazın yüksek disiplin kuruluna yapılması gerektiği

Disiplin kurulu kararına karşı itirazın yüksek disiplin kuruluna yapılması gerektiği

Disiplin kurulu kararına karşı itirazın yüksek disiplin kuruluna yapılması gerektiği

Disiplin kurulu kararına karşı itirazın yüksek disiplin kuruluna yapılması gerektiği

Disiplin kurulu tarafından alman karar uyarınca tesis edilen dava konusu işleme karşı itirazın bir üst mercii olan Yüksek Disiplin Kuruluna yapılması ve itirazın anılan kurul tarafından karara bağlanması gerekirken, disiplin kurulu tarafından tesis edilen itirazın reddine ilişkin işlemde yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.


T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2016/2974

Karar No: 2019/7559

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay: .Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

inceleme ve Gerekçe:

Maddi Olay :

Davacının ..... ilçesi, ...Anaokulu müdür vekili olarak görev yaptığı dönemle ilgili olarak hakkında yapılan soruşturma sonucunda, 2012-2013, 2013-2014 eğitim öğretim yıllarında anaokulunda aidat toplandığı, okulda kermes yapıldığı, Okul Aile Birliğinin yaptığı iş ve işlemlerin ilgili mevzuata uygunluğunu denetlemediği, ... isimli kişinin .. .Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan ve aynı tarih ve saatlerde olan 3-6 Yaş Çocuk Etkinlikleri Kursu ile Bilgisayar İşletmenliği Kursuna kaydolduğu ve sertifika aldığı, 42 numaralı Çocuk Etkinlikleri Kursuna ait devam çizelgesini gerçeğe uygun olarak doldurmadığı, İş-Kur ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında düzenlenen protokol çerçevesinde ... Anaokulunda çalışan ...'a 20.02.2014 tarihinde Isparta’ya tedaviye gelmesine rağmen devam takip çizelgesine görevdeymiş gibi imza attırdığı fiillerinin sübuta erdiğinden bahisle tevhiden 657 sayılı Kanun'un 125/D-(f) maddesi uyarınca ve geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olduğundan bir alt ceza uygulanmak suretiyle aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, bu işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. .

İlgili Mevzuat:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-(f) maddesinde^ gerçeğe aykırı rapor ve belge . düzenlemek, kademe. ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmış, devamında geçmiş hizmetleri .sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olan cezanın uygulanabileceği hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanun'un 126. maddesinde ise uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarının disiplin amirleri tarafından verileceği, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler, il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verileceği, disiplin kurullarının ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi olmadığı, cezayı kabul veya reddedeceği, ret halinde atamaya yetkili amirlerin 15 gün içinde başka bir disiplin cezası verebileceği düzenlenmiştir. 128. maddesinde ise; kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyasının, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edileceği, Disiplin kurulunun, dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildireceği hükmüne yer verilmiştir.

657 sayılı Kanun'un 135. maddesinde, disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebileceği, itirazda sürenin, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gün olduğu, süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezalarının kesinleşeceği, itiraz mercilerinin, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorunda oldukları, itirazın kabulü halinde, disiplin amirlerinin kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebileceği veya tamamen kaldırabileceği, disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabileceği hükme bağlanmıştır.

Hukuki Değerlendirme:

Yukarıda yer verilen düzenlemelerde, uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarının hangi makamlar tarafından karara bağlanacağı ve bu cezaların hangi makamlar tarafından onaylanacağı belirlenmiştir. Bu bağlamda disiplin kurullarının ayrı bir ceza tayinine yetkisi olmadığı açık olmakla birlikte, soruşturmacı tarafından kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının teklif edildiği hallerde, fiilin yetkili disiplin kurullarınca değerlendirilmesi ve eylemin sabit görülmesi bununla birlikte bir alt ceza uygulanması gerektiği yönünde kanaate ulaşılması durumunda, disiplin kurullarının bu yetkilerini kendilerinin kullanacağı, verecekleri kararların ise yasada belirtilen makamlar tarafından onaylanacağı kuşkusuzdur.

Bakılan olayda; davacı hakkında teklif edilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının, 11.02.2015 tarihinde yapılan disiplin kurulu toplantısında değerlendirildiği, davacının 657 sayılı Kanun'un 125. Maddesinin (D) bendinin (f) alt bendi uyarınca bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezalandırılması gerektiği ancak ilgilinin geçmiş hizmetleri ile ödül ve başarı durumu değerlendirilerek 657 sayılı Kanun'un üçüncü fıkrası uyarınca bir alt cezanın uygulanmasına karar verildiği ve 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırıldığı, davacı tarafından anılan cezaya itiraz edildiği, disiplin kurulunun 25.03.2015 tarih ve 2014-2015/94 sayılı kararı ile itirazın reddine karar verildiği görülmektedir.

Bu durumda, disiplin kurulu tarafından alman karar uyarınca tesis edilen dava konusu işleme karşı itirazın bir üst mercii olan Yüksek Disiplin Kurulu'na yapılması ve itirazın Yüksek Disiplin Kurulu tarafından karara bağlanması gerekirken, disiplin kurulu tarafından tesis edilen itirazın reddine ilişkin işlemde yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Bu itibarla, işin esasına girilerek davanın reddi yönünde verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Karar sonucu:

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin temyize konu Isparta İdare Mahkemesinin 25/12/2015 tarih ve E:2015/443, K:2015/1294 sayılı kararının bozulmasına,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

YORUM EKLE