Değerlendirme Komisyonları kimlerden oluşur?

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması değerlendirme komisyonları kimlerden oluşur?

Değerlendirme Komisyonları kimlerden oluşur?

Değerlendirme Komisyonları kimlerden oluşur?

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu yayımlandı.Bu Kanun kapsamında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

Değerlendirme Komisyonu Kanunu 7315 sayılı yasanın 7 inci maddesinde düzenlenmiştir.  Mezkur maddedeye göre;

-Yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi amacıyla Değerlendirme Komisyonu kurulacak.

Değerlendirme Komisyonu;

Cumhurbaşkanlığında İdari İşler Başkanının görevlendireceği bir üst kademe yöneticisinin,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığında genel sekreter yardımcısının,

bakanlıklarda bakan yardımcısının,

diğer kamu kurum ve kuruluşlarında en üst yöneticinin görevlendireceği bir üst kademe yöneticisinin,

üniversitelerde rektör yardımcısının,

valiliklerde vali yardımcısının başkanlığında,

teftiş/denetim, personel ve hukuk birimleri ile uygun görülecek diğer birimlerden birer üyenin katılımıyla başkan dahil en az beş kişiden ve tek sayıda olacak şekilde oluşturulacak.

Milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis ve hizmetlerde istihdam edilecekler hakkındaki değerlendirme, ilgili bakanlık ya da kamu kurumları bünyesindeki Değerlendirme Komisyonunca yapılacak.

- Memuriyet veya kamu görevlerine uygunluğunun değerlendirilmesini sağlayacak yorum içermeyen olgusal veriler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli birimlerce ilgili kurum ve kuruluş bünyesinde kurulan Değerlendirme Komisyonuna iletilecek..

- Değerlendirme Komisyonu kendisine iletilen verilere ilişkin nesnel ve gerekçeli değerlendirmelerini yazılı olarak atamaya yetkili amire sunacak. Mahkemeler tarafından istenildiğinde bu bilgiler sunulacak.

Değerlendirme komisyonları, veri güvenliğine ilişkin önlemleri alacak.  Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sırasında elde edilen kişisel veriler, işlenme amacının ortadan kalkması hâlinde veya her durumda iki yılın sonunda değerlendirme komisyonlarınca silinecek ve yok edilecek.

YORUM EKLE