4735 sayılı kanuna göre sözleşme devri

4735 sayılı kanuna göre sözleşme devri

4735 sayılı kanuna göre sözleşme devri

4735 sayılı kanuna göre sözleşme devri 

Kamu ihale kanununa göre yapılan ihaleler sonucunda ihale edilen işler 4735 sayılı kanunda sayılan hallerin varlığı halinde başka firmalara yüklencilere devir edilebilir. Devir işlemlerinde idarelerin dikkat etmesi gereken düzenlemelere aşağıda yer verilmiştir.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 16.maddesi gereğince; sözleşmenin, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebileceği, ancak devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranmasının zorunlu olduğu, ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşmenin devredilemeyeceği veya devir alınamayacağı, izinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında Kanunun 20, 22 ve 26.maddesi hükümlerinin uygulanacağı hükmüne uygun hareket edilip edilmediğine dikkat edilmelidir.

YORUM EKLE