Hizmet Alımı ve Danışmanlık Hizmet Alımına İlişkin Muayene ve Kabul İşlemleri

Hizmet Alımı ve Danışmanlık Hizmet Alımına İlişkin Muayene ve Kabul İşlemleri

Hizmet Alımı ve Danışmanlık Hizmet Alımına İlişkin Muayene ve Kabul İşlemleri

Hizmet Alımı ve Danışmanlık Hizmet Alımına İlişkin Muayene ve Kabul İşlemleri:

Hizmet alımı ve danışmanlık hizmet alımlarında muayene ve kabul işlemleri yapılırken dikkat edilmesi gereken hususların neler olduğunu başlılklar halinde bu yazımızda yer almaktadır.

Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği’nin 8.maddesi, Hizmet Alımları Genel Şartnamesi’nin 44.maddesi ve Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği 8.maddesi gereğince; sözleşme konusu iş tamamlandığında yüklenicinin, yapılmış olan hizmet işinin kabulün yapılması için idareye yazılı olarak başvuruda bulunacağı, bu başvuru üzerine, kontrol teşkilatınca yapılan ön inceleme sonucunda işin kabule uygun bulunması halinde durumun, (Danışmanlık) Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi düzenlenmek suretiyle yetkili makama bildirileceği, bu belgenin yetkili makama sunulduğu tarihten itibaren on (10) günü geçmemek üzere idarece belirlenecek süre içinde yetkili makamca, muayene ve kabul komisyonunun oluşturulacağı ve durumun yükleniciye yazılı olarak bildirileceği,

Kontrol teşkilatı tarafından hizmette önemli ve hizmetin fonksiyonelliğini engellediği için idarenin ihtiyacını karşılama açısından kabul edilemez eksiklik veya kusurların bulunduğu tespit edilirse durumun idareye bildirileceği ve kabul aşamasına geçilmeyeceği, idarenin bu bildirim üzerine hizmetin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanması için yükleniciye nedenleri açıkça belirtilen en az yirmi gün (hizmet alımlarında on gün) süreli bir ihtarda bulunarak işlerin tamamlanmasını isteyeceği, bu ihtardan sonra yüklenici işi süresi içinde kabul edilebilir hale getiremez ise sözleşmenin feshedileceği, bu tamamlama süresi, sözleşmenin süresinin aşılmasına neden olursa, aşan sürede cezalı olarak çalışılacağı,

Verilen bu sürede işin yapılması ve teslim için ikinci başvurunun yapılmasını müteakip, kontrol teşkilatının tekrar bir inceleme yapacağı ve kusur ve eksiklikleri giderilmiş haliyle işin sözleşme ve eklerinde belirtilen şartlara uygun olarak tamamlandığını veya tamamlanmamış olsa bile teslim alınması istenen işte, işin fonksiyonelliğine önemli ölçüde zarar verecek bir durumun olmadığını ve idarenin ihtiyacını karşılama açısından bu haliyle kabul edilebilir olduğunu, tespit ettiği eksiklikleri de gösteren bir liste ile idareye bildireceği,

Hükümlerine uygun olarak işlem yapılıp yapılmadığı,

Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği’nin 9.maddesi ve Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği 9.maddesi gereğince; muayene ve kabul komisyonunun işyerine giderek Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 44-49.maddelerinde yazılı hükümlere göre işi inceleyeceği, muayene edeceği ve gerekli gördüğü kısımların işletme ve çalışma deneylerini yapacağı,

Sürekli nitelikteki hizmetlerde, kontrol teşkilatının işin yürütülmesi sırasında tuttuğu kayıtlar ile yükleniciye yapılan ödemelere ilişkin belgeler esas alınarak kabul işlemlerinin gerçekleştirileceği

Muayene ve kabul komisyonunun, yaptığı inceleme ve muayene sonunda işi kabule hazır bulduğu takdirde, Kabul Tutanağı’nı düzenleyeceği ve bu tutanağın yüklenici tarafından imzalanacağı,

 Ayrıca, bu Yönetmeliklerin 11.maddeleri uyarınca, kabul tutanağının yetkili makam tarafından onaylandıktan sonra geçerli olacağı ve kabul işleminin tamamlanmış sayılacağı hükümlerine uygun olarak muayene ve kabul iş ve işlemlerinin yürütülüp yürütülmediği,

Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği’nin 10.maddesi, Hizmet Alımları Genel Şartnamesi’nin 44.maddesi ve Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği 10.maddesi gereğince; kabul sırasında tespit edilen kusur ve noksanlıklarla ilgili olarak, bu maddelerde belirtilen hususlara uygun olarak işlem yapılıp yapılmadığı,

YORUM EKLE