4735 sayılı kanuna göre iş artışı işlemlerinde dikkat edilecek olan hususlar 

4735 sayılı kanuna göre iş artışı işlemlerinde dikkat edilecek olan hususlar 

4735 sayılı kanuna göre iş artışı işlemlerinde dikkat edilecek olan hususlar 

4735 sayılı kanuna göre iş artışı işlemlerinde dikkat edilecek olan hususlar 

Kamu idarelerinde ihalesi yapılan işlerde belli şartlar altında ihalede iş artışına gidilebilmektedir. Kamu ihale kanununa göre yapılan iş artışlarında idarelerce dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda yer almaktadır.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 24.maddesi gereğince; mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işin;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin %10’una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise %20’sine kadar oran dâhilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabileceği,

İşin bu şartlar dâhilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabın genel hükümlere göre tasfiye edileceği, ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinin zorunlu olduğu,

Sözleşme bedelinin %80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenicinin işi bitirmek zorunda olduğu, bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin %80’i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının %5’inin geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödeneceği,

YORUM EKLE