Görevden alınan memurdan yeşil pasaport alınır mı?

yeşil hususi pasaport alan memurun daha alt göreve atanması durumunda memura verilen yeşil pasaport geri alınır mı

Görevden alınan memurdan yeşil pasaport alınır mı?

yeşil hususi pasaport alan memurun daha alt göreve atanması durumunda memura verilen yeşil pasaport geri alınır mı

Görevden alınan memurdan yeşil pasaport alınır mı?

Görevden alınan memurdan yeşil pasaport alınır mı?

Mezkûr Kanunun 22 nci maddesinde ise pasaport veya vesika verilmesi yasak olan haller ile bu hallerin gerçekleşmesi halinde verilen pasaportların geri alınmasına ilişkin hususlar açıkça düzenlenmiş olup hususi damgalı pasaport aldıktan sonra daha alt dereceli kadrolara atananlardan verilen pasaportun geri alınacağına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

NOT: Hususi damgalı pasaport aldıktan sonra daha alt dereceli kadrolara atananlardan pasaportun geri alınamayacağı hakkında

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü  

Sayı: E-53773008-622.02-8851798               22/02/2024

Konu: Görüş (Hususi Damgalı Pasaport Aldıktan Sonra Daha  Alt Dereceli Kadrolara Atananlardan Pasaportun Geri Alınamayacağı)  

……………  BELEDİYE BAŞKANLIĞINA  İlgi: …………. tarihli ve ………………… sayılı yazı.  

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesine istinaden 1 derecelik özel kalem müdürü kadrosuna atanan ve 1 derecelik kadroda görev yapması nedeniyle hususi damgalı pasaport alan personelin, daha sonra özel kalem müdürlüğünden istifa etmesi veya müktesebatına uygun 9 derecelik bilgisayar işletmeni kadrosuna atanması durumunda, sahip olduğu hususi damgalı pasaportun geri alınıp alınamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinde, "A) Hususî damgalı pasaportlar; birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle Sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, vakıf yükseköğretim kurumlarında görev yapanlardan en az 15 yıl mesleki kıdemi olan öğretim üyeleri ile birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanlarına; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. ... Hususi damgalı pasaportlar altı aydan az olmamak kaydıyla İçişleri Bakanlığınca belirlenecek sürelerde ... geçerli olmak üzere tanzim edilir. Bu pasaportlardan süresi bitenlerin, bu bendin birinci fıkrasında yazılı başvuru, İçişleri Bakanlığının muvafakati ve Dışişleri Bakanlığının vereceği talimat üzerine Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik ve elçiliklerince de aynı müddetler için beşer defa uzatılması mümkündür. ..." hükmü yer almaktadır

Mezkûr Kanunun 22 nci maddesinde ise pasaport veya vesika verilmesi yasak olan haller ile bu hallerin gerçekleşmesi halinde verilen pasaportların geri alınmasına ilişkin hususlar açıkça düzenlenmiş olup hususi damgalı pasaport aldıktan sonra daha alt dereceli kadrolara atananlardan verilen pasaportun geri alınacağına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

Bilgilerini rica ederim.                     …………..              

Bakan a.                        

Yerel Yönetimler Genel Müdürü 

YORUM EKLE