Sosyologların bir derece alma hakkı var mı?

657 sayılı Kanuna tabi sosyolog kadrolarında görev yapan personelin teknik bilimler lisansiyeri sayılıp sayılmayacağına ilişkin olarak Yükseköğretim Kurulunun iki farklı tarihte iki farklı görüşü olduğundan bahisle hangisinin dikkate alınacağına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından görüş talep edilmiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 05.06.2024 tarih ve 9674233 sayılı görüş yazısında,  sosyolog kadrolarının teknik bilimler lisansiyeri sayılması gerektiğini belirterek konu hakkında Yükseköğretim Kurulunun yeni tarihli görüşü dikkate alınarak işlem tesis edilmesinin uygun olacağının mütalaa edildiği belirtilmiştir.

T.C.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-53773008-622.02-9674233                                                               05/06/2024

Konu: Görüş (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tarafından Verilen Farklı Görüş Yazıları)

……………… BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İlgi: …………. tarihli ve ………………… sayılı yazı. 657 sayılı Kanuna tabi sosyolog kadrolarında görev yapan personelin teknik bilimler lisansiyeri sayılıp sayılmayacağına ilişkin olarak Yükseköğretim Kurulunun iki farklı tarihte iki farklı görüşü olduğundan bahisle hangisinin dikkate alınacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 43 üncü maddesinde, "... b. Aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim - öğretim yapan üniversitelerde, eğitim - öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir. ..." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde, "... 4 – Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartiyle jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (harekat araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (Ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler, tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallarından mezun olanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece, ..." hükmü bulunmaktadır.

657 sayılı Kanunun uygulama sürecinde özellikle sınıfların tespiti, kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususunda Yükseköğretim Kurulunca alınan kararlar temel belirleyicidir. Günün gelişen şartlarına paralel olarak mezkûr Kurulca daha önce alınan kararların değiştirildiği bilinmektedir.

İlgi yazıda da sosyolog kadrolarının teknik bilimler lisansiyeri sayılması gerekçelerine yer verilmiştir. Bu itibarla, konu hakkında Yükseköğretim Kurulunun yeni tarihli görüşü dikkate alınarak işlem tesis edilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

…………..

Hapiste olan memur için mehil müddeti işler mi? Hapiste olan memur için mehil müddeti işler mi?

Bakan a.

Yerel Yönetimler Genel Müdürü

Editör: Ümit Altınsoy