İstifa eden memur banka promosyonunu geri öder mi

Kamu kurumlarında görev yapan memurların çalışmış oldukları kurum ile bankalar arasında yapılan protokollerle kurum personellerine banka promosyonu ödenmektedir. Banka promosyonlarına ilişkin düzenlemeler Mülga Başbakanlık genelgeleri ile 

09/07/2007 tarihinde "Banka Promosyonları" konulu 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlanmış, 2008/18 ve 2010/17 sayılı Başbakanlık Genelgeleriyle söz konusu Genelgede bazı değişiklikler yapılmıştır.

Memur esnaf sanatkarlar kooparatifinde görev alabilir mi? Memur esnaf sanatkarlar kooparatifinde görev alabilir mi?

Söz konusu genelgenin 2.,4. ve 5. maddeleri aşağıdaki şekildedir.

"2- Aylık ve ücretlerin hangi banka aracılığı ile ödeneceği, oluşturulacak üç kişilik bir komisyon tarafından istekli bankalardan teklif alınmak suretiyle tespit edilecektir. Komisyon, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili biriminin harcama yetkilisinin başkanlığında söz konusu birimde görev yapan toplam personelin en az % 10'unun sendikalı olması halinde yetkili sendikadan bir üye ile merkez teşkilatında üst yönetici; taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından ilgili birimde görev yapanlar arasından seçilecek bir üyeden oluşacaktır. Yetkili sendikadan üye bulunmadığı durumlarda üçüncü üye ilgili birimde görev yapan personel arasından harcama yetkilisi tarafından seçilecektir. Protokol, komisyon tarafından belirlenen banka ile harcama yetkilisi tarafından imzalanacaktır.

Birden fazla birimin aylık ve ücretlerinin birlikte ödenmesi talebinde bulunmaları halinde merkezde üst yönetici, taşrada ise söz konusu birimlerin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından görevlendirilecek ilgili harcama yetkililerinden birinin başkanlığında oluşturulacak üç kişilik bir komisyon tarafından aylık ve ücretlerin ödeneceği banka yukarıdaki esaslara göre tespit edilecektir. Bu şekilde oluşturulacak komisyona ilgili birimlerdeki yetkili sendikalardan bu birimlerin tamamı itibarıyla en fazla üyeye sahip olan sendikadan üye alınacaktır.

4- Banka tarafından verilecek promosyon miktarının tamamı personele dağıtılacaktır.

5- Dağıtılacak promosyonlar, ilgili banka tarafından personel adına açılan hesaba aktarılmak suretiyle ödenecektir."

İlgili genelgelerde istifa eden personele ilişkin bir hüküm bulunmamakta olup, bu husus idarelerle bankalar arasında imzalanan protokollerde yer alan hükümlere göre belirlenmektedir. Son yıllarda yapılan protokollere bakıldığında idarelerin ölüm istifa v.b sebeplerle ayrılışlarda promosyon iadesi yapılmayacağı hükmünü protokollere eklediği görülmektedir. Bu nedenle protokollerde yer alan bu hükümler gereği promosyon iadesi yapılmaması gerektiği kanısındayız.