Düğünde takılan altınlar için memur mal bildirimi verir mi

Kamuda çalışan memurların mevzuatta belirlenen süre ve durumlarda mal bildirimi vermeleri gerekmektedir.Memurların  bu bildirimi zamanında vermemeleri durumunda kademe ilerlemesinin durdurulması  cezası ile karşı karşıya kalmaları muhtemeldir. Bu nedenle memurların bu duruma dikkat etmeleri gerekmektedir.Memurlar açısından merak edilen durumlardan biriside memurun kendi düğününde veya velayeti altında bulunan çocuklarının düğününde takılan altınları mal bildirimi ile kurumlarına bildirme zorunluluğunun olup olmadığı varsa bu ne zaman bildirecekleri konusunda oluşmaktadır.Mevzuat açısından ilgili durumu değerlendirmeye çalışalım.

Kadroya geçen 4 b li personel bekleme süresine tabi mi? Kadroya geçen 4 b li personel bekleme süresine tabi mi?

Memurlar hangi malları hakkında mal bildirimi yapmak zorundadır?

Konuya ilişkin olarak 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun “Bildirimlerin konusu” başlıklı 5’inci maddesinde “Bu Kanun kapsamına giren görevlilerin kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan taşınmaz malları ile görevliye yapılan aylık net ödemenin, ödeme yapılmayan görevlilerin ise, 1 inci derece Devlet Memurlarına yapılan aylık net ödemenin beş katından fazla tutarındaki her biri için ayrı olmak üzere, para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğer taşınır malları, hakları, alacakları ve gelirleriyle bunların kaynakları, borçları ve sebepleri mal bildiriminin konusunu teşkil eder.” hükmü yer almaktadır.

Yine konuya ilişkin olarak yayımlanan yönetmelikte Kendilerine aylık ödenenler, net aylık tutarının beş katından; aylık ödenmeyenler ise Genel İdare Hizmetleri Sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen net aylığın beş katından fazla değer ve tutarındaki;

1)  Para ve para hükmündeki kıymetli kâğıtları,

2)  Hisse senedi ve tahvilleri,

3)  Altın ve mücevheratı,

5)  Hakları,

6)  Alacakları,

7)  Borçları,

8)  Gelirleri,

mal bildirimine konu teşkil eder." denmekte olup ilgili mevzuat hükümlerine göre memurların gerek kendi gerekse velayeti altında çocukları için düğünlerde takılan takıların mal bildirimi ile kurumuna bildirmesi gerekmektedir.

Kanun ve yönetmelik maddesinden de anlaşılacağı üzere düğünde takılan takıların değeri edinme tarihinde memurun almış olduğu maaşın 5 katı tutarında ise bildirime konu olmaktadır. Takıların değeri memurun aldığı maaşın 5 katını geçmiyor ise bildirime gerek yoktur.

Düğün takılarını ne kadar süre içinde bildirim yapmalıdır?

3628 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinin d) bendinde yer alan " Mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içinde," şeklindeki hüküm gereği  düğün takıları için edinme tarihinden itibaren 1 aydır.

Düğün takıları için mal bildirimi vermeyen memura ne ceza verilir 

Düğün takılarının değerinin memurun almış olduğu maaşın 5 katını aşması durumunda memur 1 ay içinde bildirimde bulunmaz ise yapılacak soruşturma sonunda memura kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilebilir