Memur esnaf sanatkarlar kooparatifinde görev alabilir mi?

Kamuda memur olarak görev yapanlar kanunda belirlenen kooparatiflere üye olup ,yine ilgili kooparatiflerde kanunda sayılan görevleri yapabilirler. Devlet memurlarının üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatiflerinin yönetim, denetim ve disiplin kurullarına üye olmaları mümkün bulunmakla birlikte bunun dışındakilerde görev almaları ise mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle memur olan kişi Esnaf ve Sanatkarlar  Kredi ve Kefalet Kooperatifinde Görev Alamazlar.

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-53773008-622.02-9414578                    

Konu: Görüş (Devlet Memurunun Esnaf ve Sanatkarlar  Kredi ve Kefalet Kooperatifinde Görev Alamayacağı)

İstifa eden memur banka promosyonunu geri öder mi İstifa eden memur banka promosyonunu geri öder mi

……………BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İlgi: …………. tarihli ve ………………… sayılı yazı.

08/05/2024 Belediyenizde münhal bulunan özel kalem müdürü kadrosuna ataması düşünülen birinin halihazırda …………. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanlığı görevini yürüttüğünden bahisle atamasının yapılması halinde bu görevinden ayrılması gerekip gerekmediğine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesinde, "Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz. Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.

Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler." hükmü ile 59 uncu maddesinde, "...Özel Kalem Müdürlüklerine... bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve dereceye yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın tahsis edilmiş derece aylığı ile memur atanabilir.

Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirlikleri ile Devlet Konservatuvarında görevlendirilecek uluslararası ün yapmış üstün yeteneklere sahip Devlet sanatçılarının, olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler kategorisinde birden fazla Dünya şampiyonluğu kazananlar arasından atanacak spor müşavirlerinin atama ve ilerlemelerinde de bu hükümler uygulanır. ..." hükmü yer almaktadır.

Görüleceği üzere, 657 sayılı Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve dereceye yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın tahsis edilmiş derece aylığı ile istisnai kadrolara atama yapılması mümkün olmakla birlikte, ataması yapılan bu kişilerin mezkûr Kanunun diğer maddelerinde düzenlenen hak ve yükümlülüklere tabi olacakları açıktır.

Devlet memurlarının üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatiflerinin yönetim, denetim ve disiplin kurullarına üye olmaları mümkün bulunmakla birlikte bunun dışındakilerde görev almaları ise mümkün bulunmamaktadır.

Bu itibarla, adı geçenin başkanlık görevini yürüttüğü …………. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin yukarıda yer verilen yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifi kapsamına  girmediğinden ilgili mevzuatında belirtilen hükümler çerçevesinde gerekli iznin alınarak özel kalem müdürü olarak atanması halinde bu görevden ayrılması gerekmektedir.

Bilgilerini rica ederim. ………….. Bakan a. Yerel Yönetimler Genel Müdürü