Yapım İşlerine İlişkin Muayene ve Kabul İşlemleri

Yapım İşlerine İlişkin Muayene ve Kabul İşlemleri, yapım işlerinde muayane işlemlerinde dikkat edilecek hususlar , yapım işi kabul işlemlerinde dikkat edilecek hususlar

Yapım İşlerine İlişkin Muayene ve Kabul İşlemleri

Yapım İşlerine İlişkin Muayene ve Kabul İşlemleri:

-Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği’nin 4.maddesi gereğince; geçici veya kesin kabul komisyonlarının, yetkili makam tarafından, biri başkan olmak üzere en az üç (3) teknik elemandan oluşturulup oluşturulmadığı ve işin denetiminde bulunan yapı denetim görevlisine muayene ve kabul komisyonlarında görev verilip verilmediği, bu görevlilerin kabul çalışmaları sırasında işyerinde hazır bulunup bulunmadığı,

- Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği’nin 5.maddesi gereğince; geçici kabul komisyonunun, kurulmasından itibaren en geç on (10) gün içinde işyerine giderek yüklenici tarafından gerçekleştirilen işleri Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 42.maddesine göre inceleyeceği, muayene edeceği ve gerekli gördüğü kısımların işletme ve çalışma deneylerini yapacağı, geçici kabule engel bir durum bulunmadığı takdirde, işin geçici kabulünü yapacağı,

Kesin kabul komisyonunun, kurulmasından itibaren en geç on (10) gün içinde işyerine giderek yüklenici tarafından gerçekleştirilen işleri Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 42’nci ve 45.maddelerine göre inceleyeceği, muayene edeceği ve gerekli gördüğü kısımların işletme ve çalışma deneylerini yapacağı, kesin kabule engel bir durum bulunmadığı takdirde, işin kesin kabulünü yapacağı

Yukarıda belirtilen sürelerin, gerekmesi halinde yetkili makam tarafından uzatılabileceği,

Hükümlerine uygun olarak işlem tesis edilip edilmediği,

-Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği’nin 6.maddesi gereğince; muayene ve kabul komisyonlarının eksiksiz olarak görev yapacağı ve kararlarını çoğunlukla alacağı, kararlarda çekimser kalınamayacağı, çoğunluk kararına karşı olanların, karşı olma nedenlerini kararın altına yazarak imzalamak zorunda oldukları hususlarına riayet edilip edilmediği,

- Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği’nin 7.maddesi gereğince; taahhüt edilen iş, sözleşme ve eklerinde yer alan hükümlere uygun olarak tamamlandığında yüklenicinin idareye geçici kabulün yapılması için yazılı olarak başvuruda bulunacağı; zorunlu bir neden olmadığı takdirde, başvuru tarihinden itibaren en geç on (10) gün içinde iş yapı denetim görevlisince ön incelemeye tabi tutulacağı; inceleme sonucu işin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığının ve kabul işleminin yapılmasında Yapım İşleri Genel Şartnamesine göre bir engel bulunmadığının anlaşılması durumunda, yapı denetim görevlisinin Geçici Kabul Teklif Belgesini düzenleyeceği ve yetkili makama göndereceği ve yetkili makamın en geç on (10) gün içinde Geçici Kabul Komisyonunu oluşturacağı hükmüne uygun olarak işlem yapılıp yapılmadığı,

Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 41.maddesi uyarınca ise; yapı denetim görevlisince yapılan ön incelemede, iş kabule hazır değilse, eksik ve kusurlu işleri gösteren ön inceleme tutanağının, yapı denetim görevlisinin işin kabule hazır hale gelmesi bakımından yaklaşık bitim tarihini tespit eden görüşleriyle birlikte en geç üç gün içerisinde idareye gönderileceği,

Yüklenici geçici kabul başvurusunda gecikmiş olursa veya işi süresinde kabule elverişli duruma getirememişse; sözleşmeye göre işin bitmesi gereken tarihte yapı denetim görevlisi veya idarece görevlendirilecek işin niteliğine uygun sayıda teknik eleman tarafından iş yerinde incelenerek o günkü durumun bir tutanakla tespit edileceği, yükleniciye yapılacak tebligata rağmen kendisi veya vekili gelmezse yapı denetim görevlisi veya idarenin bu incelemeyi tek taraflı olarak yapacağı ve düzenlenen tutanakta bu hususun belirtileceği,

Kabul komisyonunun oluşturulması ve işyerine gönderilebilmesi için, yapılan işin kusurlu ve eksik kısımlarının bedelleri toplamının işin sözleşme bedelinin yüzde beşinden fazla olmaması gerektiği ve bu oranı geçmeyen kusur ve eksikliklerin, aynı zamanda işin idareye teslimine ve kullanılmasına ve/veya işletilmesine engel olmayacak ve herhangi bir tehlikeye meydan vermeyecek nitelikte olmasının gerektiği,

Kabul komisyonunun tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmezse bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için, giderilecek eksikliklerin durumuna göre sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan tutarın %10’u oranında günlük ceza uygulanacağı ve geçici kabul tarihinin kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine erteleneceği, ancak gecikme otuz günü geçerse ceza uygulamasına devam edilmekle birlikte idarece kusur ve eksiklikler yüklenici nam ve hesabına giderilebileceği, bu durumda kabul tutanağının eksikliklerin giderilmesinden sonra idarece işleme konularak onaylanacağı ve bu tarihin kabul tarihi olarak dikkate alınacağı,

Hükümlerine uygun olarak işlem yapılıp yapılmadığı,

-Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği’nin 8.maddesi gereğince; geçici kabul komisyonunun işyerine giderek yüklenici tarafından yapılan işleri muayene edeceği ve inceleyeceği;

a) Komisyonun, yapmış olduğu inceleme ve muayene sonucunda işi geçici kabule hazır bulduğu takdirde, işin genel durumuna ilişkin görüşleri ile uygun göreceği diğer kayıt ve şartları belirten Geçici Kabul Tutanağını düzenleyeceği ve bu tutanağın komisyon üyeleri ve yüklenici tarafından imzalanacağı,

Geçici kabul inceleme ve muayenesi sırasında, komisyon kabule engel nitelikte olmamakla birlikte yapılan işte kusur ve noksanlıklar tespit ederse, bu eksiklikleri tutanakta belirteceği ve görülen kusur ve noksanlıkların giderilerek tamamlanması için işin özelliğine göre yeterli süreyi belirleyeceği; bu şekilde tanzim edilen tutanaktan birer nüshanın yapı denetim görevlisine ve yükleniciye verileceği ve tespit edilen noksan ve kusurlar tamamlandığında yapı denetim görevlisinin durumu tutanağın altına kaydederek imzalayacağı ve tutanağı yetkili makama göndereceği,

Söz konusu noksan ve kusurlar komisyonca belirlenen süre içinde tamamlanmadığı takdirde, yapı denetim görevlisi tarafından Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 42.maddesi hükümlerinin uygulanacağı,

b) Komisyonun, yapmış olduğu inceleme ve muayene sonucunda işi geçici kabule hazır bulmadığı takdirde, durumu bir tutanakla tespit edeceği ve idareye bildireceği, bu durumda geçici kabulün yapılmamış sayılacağı,

Ayrıca, Yönetmeliğin 10.maddesi uyarınca, geçici kabul tutanağının yetkili makam tarafından onaylandıktan sonra geçerli olacağı ve geçici kabulün yapılmış sayılacağı,  

Hükümlerine uygun olarak işlem tesis edilip edilmediği,

-Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği’nin 9.maddesi gereğince; yüklenicinin, taahhüdündeki işi sözleşmesinde veya idarece verilen en son süre uzatım kararında öngörülen iş bitim tarihinde tamamladığı, yapı denetim görevlileri tarafından yapılan ön incelemede tespit edilmiş olması şartı ile kabul komisyonunun iş yerine geç gitmesi ve kabul işlemini geç yapması halinde, kabul tutanağında itibar tarihi olarak işin fiilen bitmiş olduğu tarih gösterilip gösterilmediği ve bu tarihin işin geçici kabul tarihi kabul edilip edilmediği,

- Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince; kesin kabul için öngörülen süre tamamlandığında, yüklenicinin idareye kesin kabulün yapılması için yazılı olarak başvuruda bulunacağı, bu başvuru üzerine, yapı denetim görevlisince veya idarece görevlendirilen teknik eleman tarafından yapılan inceleme sonucunda işin kesin kabule uygun bulunması halinde, Kesin Kabul Teklif Belgesinin hazırlanacağı, bu belgenin hazırlandığı tarihten itibaren en geç on (10) gün içinde yetkili makamca, kesin kabul komisyonunun oluşturulacağı ve durumun yükleniciye yazılı olarak bildirileceği,

 Yönetmeliğin 12.maddesi uyarınca, kesin kabul komisyonunun işyerine giderek Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 42’nci ve 45.maddelerinde yazılı hükümlere göre işi inceleyeceği, muayene edeceği ve gerekli gördüğü kısımların işletme ve çalışma deneylerini yapacağı; kesin kabul komisyonunun, yaptığı inceleme ve muayene sonunda işi kesin kabule hazır bulduğu takdirde, Kesin Kabul Tutanağını düzenleyeceği ve bu tutanağın komisyon üyeleri ve yüklenici tarafından imzalanacağı,

Yönetmeliğin 14.maddesi uyarınca ise, kesin kabul tutanağının yetkili makam tarafından onaylandıktan sonra geçerli olacağı ve kesin kabulün yapılmış sayılacağı hükümlerine uygun olarak kesin kabul iş ve işlemlerinin yürütülüp yürütülmediği,

-Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği’nin 13.maddesi gereğince; kesin kabul sırasında tespit edilen kusur ve noksanlıkların kabul yapılmasına engel olmayacak nitelikte bulunması halinde, kesin kabul tutanağının düzenleneceği, ancak kusur ve noksanlıkların tutanakta açıkça gösterileceği ve tamamlanmaları için verilen süre tutanakta belirtileceği, bu şekilde tanzim edilen tutanaktan birer nüshanın yapı denetim görevlisine ve yükleniciye verileceği,

Kesin kabul tutanağının, kusur ve noksanlıkların tamamlandığının yapı denetim görevlisi tarafından tespit edilmesi ve bu tespitin tutanağın altına yazılmasından sonra işleme konulacağı,

b) Kesin kabul sırasında tespit edilen kusur ve noksanlıkların kesin kabule engel olacak nitelikte bulunduğu takdirde, kabulü engelleyen kusur ve eksikliklerin bir tutanakla tespit edileceği ve kesin kabul işlemi yapılmaksızın kusur ve eksikliklerin giderilmesi için bir süre belirlenerek durumun idareye bildirileceği, kesin kabul muayenesinin noksan ve kusurların giderilmesinden sonraya bırakılacağı ve idarenin bu kusur ve eksikliklerin giderilmesi hususunu yükleniciye bildireceği,

Her iki halde de komisyonca tespit olunan sürelerde kusur ve noksanlıklar yüklenici tarafından tamamlanmadığı durumda Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 44.maddesine göre, idarenin kusur ve noksanlıkları yüklenici nam ve hesabına tamamlatacağı, ayrıca gerek kusur ve eksikliklerin yüklenici hesabına giderilmesi bedellerini, gerekse vukuunda belirtilen bekleme cezalarını yüklenicinin varsa hakedişinden, hakedişi kalmamışsa teminatından kesebileceği,

Hükümlerine uygun olarak kesin kabul iş ve işlemlerinin yürütülüp yürütülme

YORUM EKLE