Mehil müddetinde tutuklanan memur ne zaman göreve başlar

Mehil müddetinde tutuklanan memur ne zaman göreve başlar

Mehil müddetinde tutuklanan memur ne zaman göreve başlar

Mehil müddetinde tutuklanan memur ne zaman göreve başlar

Kamu kurumlarında görev yapan memurların naklen veya açıktan bir göreve atanmalarında göreve başlama sürelerine ilişkin düzenleme 657 sayılı kanunun 62. maddesinde açılanmıştır. Mehil müddetine ilişkin yapılan düzenlemeye göre herhangi bir mazaret olmaksızın belirlenen sürelerde göreve başlamayan memurların memurluktan çekildiğine ilişkin düzenleme bulunmaktadır.Memurun mehil müddeti içinde tutuklanması ve görev yerinde işe başlamaması durumunda yapılacak işlemleri kısaca açıklamaya çalışalım.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesinde; "İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle; a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü, b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir." düzenlemesi bulunmaktadır. Aynı Kanunun 63 üncü maddesinin ikinci fıkrasında ise; "Başka yerdeki bir göreve atananlardan 62 nci maddedeki süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamıyanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerinde işe başlamıyanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar." hükmü mevcuttur. Anılan düzenlemelerden; yeniden veya yer değiştirme suretiyle atanan personel için belli sürelerle mehil müddetinin öngörüldüğü, bu müddetin aylık verilmemek şartıyla bazı durumlarda bir defaya mahsus olmak üzere 10 gün daha uzatılabileceği ve belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın belirlenen süreler içinde göreve başlamayanların memuriyetten çekilmiş sayılacakları anlaşılmaktadır.

Konuya ilişkin olarak, Devlet Personel Başkanlığının 07.03.2016 tarihli ve 1405 sayılı görüşünde; naklen atama işleminin tutuklu olan ilgiliye tebliğine engel bir hal bulunmamakla birlikte ilgilinin yeni göreve başlaması tutukluluk hali nedeniyle fiilen imkânsız olduğundan, yeni görev yerine hareket etme ve göreve başlamaya ilişkin sürelerin tutukluluk halinin ortadan kalktığı andan itibaren başlatılması gerektiği, salıverilmesinden 15 gün sonra göreve başlamaz ise 10 gün aylıksız süre verilebileceği ve bu süre sonunda da başlamaması halinde memuriyetten çekilmiş sayılacağı belirtilmektedir.

Yukarıda ayrıntılı olarak anlatıldığı üzere mehil müddeti içinde tutuklanan memur için bir mazeret oluştuğundan DPB görüşünde yer aldığı şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

YORUM EKLE