İdare kurulu üyelerine muhtaçlık kararının verildiği tarihten öncesi için borç çıkarılır mı?

İdare kurulu üyelerine muhtaçlık kararının verildiği tarihten öncesi için borç çıkarılır mı?

İdare kurulu üyelerine muhtaçlık kararının verildiği tarihten öncesi için borç çıkarılır mı?

İdare kurulu üyelerine muhtaçlık kararının verildiği tarihten öncesi için borç çıkarılır mı?

Muhtaçlık konusunda yapılacak inceleme sonucunda İl ya da İlçe İdare Kurulunca alınacak kararlar, karar tarihi itibarıyla hukuki durumu ortaya koyacağından ve karar tarihinden önceki dönem için ilgililer adına borç çıkarılmayacağından, İlçe İdare Kurulunca verilen muhtaç olmadığına dair karardan itibaren davacılar murisinin muhtaçlık halinin ortadan kalktığı kabul edilmek suretiyle yetim aylıklarının bu tarihten itibaren kesilerek borç çıkartılmasının mümkün olduğu gerekçesiyle, dava konusu işlem hukuka aykırı bulunarak iptaline karar verilmiştir. Davayı temyizen inceleyen  Danıştay 12. Dairesi ilk derece mahkemesi kararını onadı.
 

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2020/5233 E. , 2021/2409 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/5233
Karar No : 2021/2409

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Başkanlığı
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACILAR) : … Mirasçıları;
1- …
2- …
VEKİLİ : Av. …
3- …

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Davacılar murisine 01/07/2001 - 31/08/2006 tarihleri arasında ödenmiş olan muhtaç aylığının adına borç çıkarılmasına ilişkin işlemin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesince, Danıştay Onbirinci Dairesinin 28/09/2017 tarih ve E: 2017/1731, K: 2017/5345 sayılı bozma kararına uyularak; muhtaçlık konusunda yapılacak inceleme sonucunda İl ya da İlçe İdare Kurulunca alınacak kararlar, karar tarihi itibarıyla hukuki durumu ortaya koyacağından ve karar tarihinden önceki dönem için ilgililer adına borç çıkarılmayacağından, Yenimahalle İlçe İdare Kurulunca verilen muhtaç olmadığına dair 15/08/2006 tarihli karardan itibaren davacılar murisinin muhtaçlık halinin ortadan kalktığı kabul edilmek suretiyle yetim aylıklarının bu tarihten itibaren kesilerek borç çıkartılmasının mümkün olduğu gerekçesiyle, dava konusu işlem hukuka aykırı bulunarak iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, muhtaçlık halinin kaldırılmasına ilişkin işleme karşı açılan davada bozma kararına uyularak davanın reddine karar verildiği, anılan kararın temyiz edilmeyerek kesinleştiği, borç çıkarılması işleminin bu işlem üzerine tesis edildiği bu nedenle hukuka uygun olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacılar tarafından savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50/4. maddesinde, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1.Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2.Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3.Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4.Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5.2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 26/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE