Başkası yerine girilen sınav sonucunda yapılan atama iptal edildi

Başkası yerine girilen sınav sonucunda yapılan atama iptal edildi

Başkası yerine girilen sınav sonucunda yapılan atama iptal edildi

Başkası yerine girilen sınav sonucunda yapılan atama iptal edildi

KPSS sınavı  sonucunda memur olarak yerleşen kişinin atamasına dayanak teşkil eden sınava kendisi yerine  bir başkasının girdiğinin tespit edilmesi üzerine yapılan atama iptal edilerek kşinin memuriyetin son verildi. Atama işleminin iptali istemiyle açılan davayı görüşen ilk derece mahkemesi idarenin işleminin hukuka uygun olduğuna hükmederek başvuruyu reddetti. 

Davayı temyizen inceleyen Danıştay 12. Dairesi, ilk derece mahkemesi kararını onadı.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2021/6165 E. , 2021/4629 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/6165
Karar No : 2021/4629


TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ...
VEKİLİ : Av. ...

KARŞI TARAF (DAVALI) : ... Başkanlığı
VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:.., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: 2010 Kamu Personel Seçme Sınavına katılan davacının, söz konusu sınava kendisinin yerine bir başkasının girdiği gerekçesiyle söz konusu sınavının, bu sınava göre yapılan yerleştirme sonuçlarının, yasaklılık döneminde girdiği sınav ve yerleştirme işlemlerinin iptal edilmesine yönelik ... tarih ve ... sayılı işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesince; dava konusu olayda, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ... tarihli ve ... sayılı soruşturması kapsamında yaptırılan, Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğünün tetkik ve mukayese konusu (Başvuru belgesi/cevap kağıdı veya ÖSYM arşivinde fotoğrafı bulunan kişi -Joker- ile sınava yerine girilen gerçek şahsın) fotoğrafları arasında morfoloji yöntemi kullanılarak karşılaştırmalı incelemesi neticesinde, " olay tetkik konusu fotoğraf (A) ile mukayese konusu fotoğraf (B) arasında; genel kafa anatomisi, saç, alın, kaş, göz, burun, dudak ve çene yapıları yönlerinden karakteristik izler yönünden fark görüldüğü, söz konusu fotoğrafların "tam fark" derecesinde farklı şahıslara ait olduğu kanaatine varıldığı"nın belirtildiği, bu rapor üzerine anılan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ... numaralı iddianamesinde yapılan değerlendirmede; "M.K.Ö.'nün liderliğinde faaliyet gösteren suç örgütünde başkalarının yerine joker olarak sınavlara girdiği tespit edilen örgüt üyesi B.D.'nin kardeşleri hakkında ÖSYM kayıtlarının kontrol edildiği, davacı ...'ın yerine İzmir ilinde B.D.'nin 2010 KPSS Ortaöğretim sınavına joker olarak girdiği, sınavda KPSS P94 puan türünde 88,227 puan aldığı, tespit edilmiştir. Sosyal Güvenlik Başkanlığı'nın ... tarih ve ... sayılı cevabi yazısında ... isimli şahsın Şanlıurfa Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde memur olarak görev yaptığının anlaşıldığı, Harran Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığının ... tarih ve ... sayılı cevabi yazılarında ... isimli şahsın Üniversitenin İlahiyat Fakültesi emrinde teknisyen olarak görev yapmakta olduğu, ÖSYM tarafından yapılan KPSS 7 Temmuz sonuçlarına göre KPSS-2011/1 Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirmesi ile Üniversiteye yerleştiği, 04/08/2011 tarihinde göreve başladığının bildirildiği" tespitlerinin yapıldığı; iddianamenin ... Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek ... esas numaralı dosyasına kayden derdest olduğunun anlaşıldığı, bu durumda, iddianame içeriğindeki veriler ile davalı idarenin yaptırdığı tetkik neticesinde elde edilen bilgiler birlikte değerlendirildiğinde, ilgili sınavda davacı yerine başkasının sınava katıldığı hususu sabit olduğundan, davalı idarece davacının bu fiiline uygun olarak söz konusu sınavın ve bu sınav sonucuna göre yapılan yerleştirmenin, 6114 sayılı Kanun'un 10/5 maddesi uyarınca davacının yasaklılık döneminde girdiği sınav ve yerleştirme işlemlerinin iptal edilmesine ilişkin yaptırım uygulanmasına yönelik dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Hakkında yürütülen ceza soruşturmasının henüz sonuçlanmadığı, masumiyet karinesinin ihlal edildiği, davalı idarece işlemin tebliğ edilmediği, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu, İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 17/07/2020 tarihli iddianamesinde yer alan tespitlerin ihbar değerlendirme komisyonuna havale edildiği ve anılan tespitlerin incelenmesi sonucunda, 2010 Kamu Personel Seçme Sınavına davacı yerine bir başkasının girdiğinin açık bir şekilde ortaya konulduğu, davacı hakkında açılan ceza davasının devam ettiği, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : ...
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Kullanılmayan ...-TL yürütmeyi durdurma harcının davacıya iadesine,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un 20/B maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere), 28/09/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE