Diploması geç düzenlenen memur görevde yükselme sınavına girebilir

Diploması geç düzenlenen memur görevde yükselme sınavına girebilir

Diploması geç düzenlenen memur görevde yükselme sınavına girebilir

Diploması geç düzenlenen memur görevde yükselme sınavına girebilir

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünde VHKİ olarak görev yapan personelin görevde yükselme sınavına yaptığı başvuru diploması düzenlenmemesi sebebiyle iptal edilmiştir. Başvurusu reddedilen memur, başvuru tarihinde mezun olduğu diplomasının geç düzenlenmesi sebebiyle başvuru esnasında diplomasını sunamadığını, bu hususun kendi kusurundan kaynaklanmadığını belirterek yapılan işlemin iptali için dava açmıştır.

Davaya bakan ilk derece mahkemesi, ilgili personelin sınava başvuru tarihinden önce mezun olmaya hak kazandığını, bu durumun dosyada bulunan diplomasından anlaşıldığını, diplomanın geç düzenlenmiş olmasının kişinin kusuru olarak değerlendirilemeyeceğini, aksi takdirde hukuk ve yasanın mezuniyet tarihi itibari ile kendisine tanıdığı haklardan yararlanmasına engel teşkil edeceğini;sonuç itibarıyla dava konusu işlemde hukuka ve hakkaniyete uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptaline hükmetmiiştir.

Davayı temyizen inceleyen Danıştay 2. Dairesi ilk derece mahkemesi kararının hukuka uygun olduğuna hükmederek söz konusu kararı onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

Esas No: 2016/15335

Karar No: 2020/160

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem : Dava; ... Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bağlı . Sosyal Güvenlik Merkezinde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunda görev yapan davacının, duyurusu yapılan şef ve memur kadroları için görevde yükselme ile diğer kadrolar için ise unvan değişikliği sınavına katılmak üzere yaptığı başvurunun, başvuru süresini kaçırdığı gerekçesiyle reddine ilişkin . günlü, . sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : ... İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; dosyadaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, davacının başvurusu, her ne kadar sınav başvuru sürelerinin kaçırılması nedeniyle reddedilmiş ise de anılan üniversiteden 25/01/2016 tarihi itibariyle, yani sınavlara başvuru tarihleri olan 25/01-08/02/2016 tarihlerinden önce mezun olmaya hak kazandığı, bu durumun dosyada bulunan diplomasından anlaşıldığı, diplomanın geç düzenlenmiş olmasının davacının kusuru olarak değerlendirilemeyeceği, aksi takdirde hukuk ve yasanın mezuniyet tarihi itibari ile kendisine tanıdığı haklardan yararlanmasına engel teşkil edeceği;sonuç itibarıyla dava konusu işlemde hukuka ve hakkaniyete uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davacının, sınav başvuru tarihlerinin bitiminden itibaren 15 gün sonra sunduğu ... Diplomasında öğrenimini 25/01/2016 tarihinde tamamladığı, ancak diplomanın 15/02/2016 tarihinde tanzim edildiği, davacının da diplomayı 23/02/2016 tarihinde ibraz ettiği, bu anlamda başvuru süresi içinde diplomasını sunmadığı için sınava başvuru süresini kaçırdığı, kendisi ile aynı durumda olan tüm personele aynı uygulamanın yapıldığı, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI: 25/01/2016 tarihi itibarıyla . Fakültesi Sosyoloji Lisans Bölümünden mezun olmaya hak kazandığı, davalı idarenin ilana çıktığı tarihte diplomasının henüz eline ulaşmadığı, yaptığı başvuru neticesinde 27/01/2016 tarihli . Üniversitesi . Fakültesi Dekanlığı Kocaeli Gebze Büro Yöneticiliğinden aldığı ''Ön Lisans Yazısı'' ile davalı idareye bu sınavlara katılmak için aynı tarihli dilekçeyle başvuruda bulunduğu, ancak davalı idarece Dekanlıktan alınan Ön Lisans Yazısının diploma yerine geçmeyeceği gerekçesiyle reddedildiği, diplomasının 15/02/2016 tarihinde geç düzenlenmiş olmasının kendisinden kaynaklanmadığı, bu nedenle sınava alınmamasının başta hakkaniyet ilkesi olmak üzere hukukun genel ilkelerine aykırılık teşkil ettiği yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ:

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

....

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2021, 10:27
YORUM EKLE