Memurun emekli olduğu mesleğin özlük hakları değişirse emekli maaşı değişir mi?

Memurun emekli olduktan sonra çalıştığı kadroya makam ve temsil tazminatı veya ek göstergesi yükselirse memurun emekli maaşıda artması gerekir

Memurun emekli olduğu mesleğin özlük hakları değişirse emekli maaşı değişir mi?

Memurun emekli olduğu mesleğin özlük hakları değişirse emekli maaşı değişir mi?

Buna göre, 10/07/2011 tarihinde yürürlüğe giren 646 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle vergi müfettişlerine makam ve görev tazminatları ödenmesinin kurala bağlandığı, 5434 Sayılı Kanun'un Ek 68. maddesinde makam ve görev tazminatlarının Eşitlik Cetvelinin oluşturulduğu tarihten geriye dönük ödeme yapılmayacağı yönünde bir düzenlemeye yer verilmediği, ayrıca 5434 Sayılı Kanun'un 117. maddesiyle de, bu Kanuna göre yapılacak ödemelerin, hak kazanıldığı tarihten itibaren 5 yıllık süre içinde istenebilmesinin mümkün olduğu dikkate alındığında, emekli vergi denetmenlerinin makam ve görev tazminatlarının 646 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği 10/07/2011 tarihinden itibaren ödenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

DANIŞTAY 12. DAİRE Esas Numarası: 2020/3853 Karar Numarası: 2021/1829 Karar Tarihi: 31.03.2021

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, İdare Mahkemesince daha önce verilen kararın, Danıştay Onbirinci Dairesince bozulması sonrasında; Mahkemece bozma kararına "makam ve görev tazminatı yönünden" uyulması, "ek gösterge yönünden" ise uyulmayıp ilk kararında ısrar edilmesi üzerine; Mahkeme kararının "ek gösterge yönünden davanın reddine" ilişkin kısmının Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 21/11/2019 tarih ve E:2018/720, K:2019/5781 Sayılı kararıyla onanarak, Mahkeme kararının "makam ve görev tazminatına" ilişkin kısmının temyiz incelemesini teminen Dairemize gönderilen dosyada, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, işin gereği görüşüldü:

KARAR : İLGİLİ MEVZUAT VE HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Uyuşmazlık konusu olayda, 01/03/2012 tarihinden itibaren davalı idare tarafından makam ve görev tazminatı ödenen davacıya, makam ve görev tazminatı ödenip ödenmeyeceği konusunda herhangi bir ihtilaf bulunmamakta olup, uyuşmazlığın ödemenin başlangıç tarihinden kaynaklandığı görülmektedir.

5510 Sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun Geçici 4. maddesi uyarınca uygulanmaya devam olunan 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun Ek 67. maddesinde; personel kanunlarında ya da aylık ödenmesine dayanak teşkil eden diğer kanunlarda kendileriyle eşit olarak ek gösterge verilmekte olan kadrolarda bulunanların yararlandıkları ek göstergelerden faydalanma imkânı da kalmayacak şekilde kadro unvanları personel kanunlarından ya da aylık ödenmesine dayanak teşkil eden diğer kanunlardan çıkarılan ve yararlanacakları ek gösterge hakkında ayrıca bir düzenleme yapılmamış olan kadro unvanları üzerinden emekli, dul ve yetim aylığı bağlanmış olanlar ile bu durumda olup iştirakçiliği devam edenlere uygulanacak ek göstergelerin; Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından birlikte belirleneceği kurala bağlanmış; bu şekilde ek göstergeleri belirlenenlere, bu belirleme işleminden önce ödenmiş emekli, dul ve yetim aylıkları ile emekli ikramiyeleri için herhangi bir fark ödemesi yapılmayacağı öngörülmüştür.

10/07/2011 tarih ve 27990 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 646 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, vergi denetmeni kadrosu kaldırılarak vergi müfettişi kadrosu ihdas edilmiş; 5434 Sayılı Kanun'un Ek 67. maddesine istinaden, Maliye Bakanlığının 28/02/2012 tarih ve 32 Sayılı oluru ile yürürlüğe konulan (XXXI) sayılı Eşitlik Cetveliyle de "vergi denetmeni" kadrosu "vergi müfettişi" kadrosuna eşitlenmiştir.

5434 Sayılı Kanun'un Ek 68. maddesinde, makam tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde toplam 2 yıl bulunduktan sonra emekliye ayrılanlara makam ve görev tazminatlarının ödenmesi öngörülmüş olmakla birlikte; anılan maddede, ek göstergede (Ek 67. maddede) olduğu gibi eşitleme işleminden önce ödenmiş emekli, dul ve yetim aylıkları için herhangi bir fark ödemesi yapılmayacağına yönelik bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

5434 Sayılı Kanun'un 117. maddesinde de, "Bu kanun gereğince çeşitli adlarla ödenecek paralardan; istihkak kesbedildiği tarihlerden itibaren beş yıl sonuna kadar alınmıyan veya yazı ile müracaat edilerek aranmıyanlar Sandık lehine zamanaşımına uğrar." kuralı yer almıştır.

Buna göre, 10/07/2011 tarihinde yürürlüğe giren 646 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle vergi müfettişlerine makam ve görev tazminatları ödenmesinin kurala bağlandığı, 5434 Sayılı Kanun'un Ek 68. maddesinde makam ve görev tazminatlarının Eşitlik Cetvelinin oluşturulduğu tarihten geriye dönük ödeme yapılmayacağı yönünde bir düzenlemeye yer verilmediği, ayrıca 5434 Sayılı Kanun'un 117. maddesiyle de, bu Kanuna göre yapılacak ödemelerin, hak kazanıldığı tarihten itibaren 5 yıllık süre içinde istenebilmesinin mümkün olduğu dikkate alındığında, emekli vergi denetmenlerinin makam ve görev tazminatlarının 646 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği 10/07/2011 tarihinden itibaren ödenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Bu durumda, 10/07/2011 ilâ 01/03/2012 dönemine ilişkin makam ve görev tazminatlarının davacıya ödenmesi gerekirken, aksi yönde tesis edilen işlemde ve bu kısım yönünden davanın süre aşımı nedeniyle reddi yolunda verilen Mahkeme kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Nitekim, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 23/01/2017 tarih ve E:2015/855, K:2017/204 Sayılı kararı da bu yöndedir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 Sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2. Ankara 17. İdare Mahkemesi'nin 05/07/2017 tarih ve E:2016/3647, K:2017/1787 Sayılı kararının "10/07/2011-01/03/2012 dönemine ilişkin makam ve görev tazminatının ödenmesi istemi yönünden davanın süre aşımı nedeniyle reddine" ilişkin kısmının BOZULMASINA,

3. Dosyanın bozulan kısım hakkında yeniden bir karar verilmek üzere Mahkemeye gönderilmesine,

4. 2577 Sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 31/03/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi..

YORUM EKLE