Ölü doğum yapan memurun aylıksız izin hakkı

ölü doğum yapan memur ve eşi aylıksız izin hakkı varmı

Ölü doğum yapan memurun aylıksız izin hakkı

Ölü doğum yapan memurun aylıksız izin hakkı 

Doğum yapan memura analık izni süresinin bitiminden ve eşi doğum yapan memura ise doğum tarihinden itibaren yirmi dört aya kadar verilmekte olan aylıksız iznin, çocuğa bedensel, zihinsel ve duygusal gelişimi için gerekli olan anne bakımının sağlanmasını teminen kullandırıldığı hususundan hareketle, bu iznin Ölü doğum yapan Devlet memurlarına ve eşlerine verilmesinin mümkün olmadığı mütalaa edilmektedir

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

İlgi: 20/09/2012 tarihli ve B.08.0.İKG.0.04.00.00.906.05.04/43651 sayılı yazı.

657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinde yer alan doğum olayının gerçekleşmiş olması kriteri esas alındığından ve madde metninde doğum yapan memura ifadesi kullanılması nedeniyle, ölü doğum yapmış memura analık izni süresinin biliminden; eşi doğum yapan memura ise doğum tarihinden itibaren aylıksız izin verilip verilemeyeceği hususuna ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 saydı Devlet Memurları Kanununun Mazeret iznini düzenleyen 104'üncü maddesinin (A) bendinde; “ Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kuruntunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.” hükmü, aylıksız iznini düzenleyen 108 inci maddesinin (B) bendinde de; “Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümlerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde;

- söz konusu hükümde bahsi geçen analık izni, doğum yapan memurun gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve özürlülük hallerine mahsus mazeret izni kapsamında olup, ölü doğum yapan memura da ilgili hükümde geçen analık izninin verilmesi gerektiği,

-doğum yapan memura analık izni süresinin bitiminden ve eşi doğum yapan memura ise doğum tarihinden itibaren yirmi dört aya kadar verilmekte olan aylıksız iznin, çocuğa bedensel, zihinsel ve duygusal gelişimi için gerekli olan anne bakımının sağlanmasını teminen kullandırıldığı hususundan hareketle, bu iznin Ölü doğum yapan Devlet memurlarına ve eşlerine verilmesinin mümkün olmadığı mütalaa edilmektedir.           

Bilgilerinize arz ederim.

YORUM EKLE