Öğretim üyesi, katılmadığı ÖABT sınav sorusunun iptali için adava açabililir mi?

Öğretim üyesi, katılmadığı ÖABT sınav sorusunun iptali için adava açabililir mi?

Öğretim üyesi, katılmadığı ÖABT sınav sorusunun iptali için adava açabililir mi?

Öğretim üyesi, katılmadığı ÖABT sınav sorusunun iptali için adava açabililir mi?

Coğrafya Bölümünde öğretim üyesi olan ilgilinin, 20/09/2020 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Sınavında adaylara yöneltilen coğrafya sorularından birinin hatalı olduğundan bahisle, sorunun iptali ya da cevap şıkkının doğrusu ile değiştirilmesi için 22/09/2020 tarihinde yaptığı başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istenmiyle açmış olduğu dava kişinin taraf olma ehliyetinin olmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2021/4852 E. , 2021/4405 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/4852
Karar No : 2021/4405

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …

VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVALI) : … Başkanlığı

VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünde öğretim üyesi olan davacının, 20/09/2020 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Sınavında adaylara yöneltilen coğrafya sorularından birinin hatalı olduğundan bahisle, sorunun iptali ya da cevap şıkkının doğrusu ile değiştirilmesi için 22/09/2020 tarihinde yaptığı başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istenilmiştir.
İdare Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesince; davacının, 20/09/2020 tarihinde gerçekleştirilen ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Sınavına girmediği, sınava giren öğrencileri tarafından coğrafya sorularının içerisinde yer alan bir soruda hata olduğu yönünde kendisine başvurulması üzerine, söz konusu soruda hata olduğundan bahisle, anılan sorunun iptali ya da cevap şıkkının doğrusu ile değiştirilmesi istemiyle davalı idareye başvuruda bulunduğu; dava konusu işlemin mevcut haliyle davacının hukuki menfaatini ihlal edici mahiyette olmadığı ve iptalinin istenmesinde de davacının hukuki yararı olmadığı; bu durumda, davacı ile iptali istenilen dava konusu işlem arasında, subjektif ehliyet olarak nitelendirilen ve dava açılabilmesi için aranan kişisel, meşru, aktüel bir menfaat ilişkisinin bulunduğundan söz edilemeyeceği gerekçesiyle, davanın ehliyet yönünden reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Coğrafya bölümünde öğretim üyesi olduğu, öğretmen adayları yetiştirdiği, iptali istenen sorunun kendi verdiği teorik bilgi ile tamamen zıt olduğu, dava ehliyetinin olduğu, İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davanın süresinde açılmadığı, kanun yolu başvurusunun süresinde yapılmadığı, davacının kendisinin girmediği bir sınava karşı dava açabilmek için subjektif ehliyetinin bulunmadığı, kararın onanması gerektiğini belirtilerek, istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle ehliyet yönünden reddi yolundaki ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un 20/B maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca kesin olarak, 01/07/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 

Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2021, 09:48
YORUM EKLE