Vekalet Ettiği Kadronun Eğitim Şartını Taşımayan Kişinin Zam ve Tazminat Farkı

vekalet ettiği kadronun eğitim şartlarını taşımayan kişiye ödenen zam ve tazminat farklarının tazminine karar verilmiş olup temyiz kurulu da vermiş

Vekalet Ettiği Kadronun Eğitim Şartını Taşımayan Kişinin Zam ve Tazminat Farkı

vekalet ettiği kadronun eğitim şartlarını taşımayan kişiye ödenen zam ve tazminat farklarının tazminine karar verilmiş olup temyiz kurulu da vermiş olduğu 25.01.2017 tarihli kararı ile tazmin hükmünü onamıştır.

Vekalet Ettiği Kadronun Eğitim Şartını Taşımayan Kişinin Zam ve Tazminat Farkı

Vekalet Ettiği Kadronun Eğitim Şartını Taşımayan Kişinin Zam ve Tazminat Farkı

Bir kadroya vekaleten bakan kişinin vekalet ettiği kadroya ilişkin zam tazminat farkı ve vekalet aylığını alabilmesi için asilde aranan şartları taşıması gerekmektedir. Bu husus DMK ve yan ödeme kararnamelerinin ilgili maddelerinde hüküm altına alınmıştır. Sayıştay denetçilerince yapılan denetimde vekalet ettiği kadronun eğitim şartlarını taşımayan kişiye ödenen zam ve tazminat farklarının tazminine karar verilmiş olup temyiz kurulu da vermiş olduğu 25.01.2017 tarihli kararı ile tazmin hükmünü onamıştır.

Kamu İdaresi TürüBelediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı2014
Dairesi6
Dosya No40924
Tutanak No42663
Tutanak Tarihi25.1.2017
Kararın KonusuPersonel Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Asilde Aranan Eğitim Şartlarını Taşımadıkları Halde Vekaleten Atama Yapılarak Bu Kadrolara Ait Özel Hizmet Tazminatı Ve Ek Ödemenin Verilmesi 

2-) 110 sayılı İlam’ın 2’nci maddesi ile, müdürlük kadrolarına vekalet eden bazı memurlara asilde aranan eğitim şartlarını taşımadıkları halde vekaleten atama yapılarak bu kadrolara ait özel hizmet tazminatı ve ek ödemenin verilmesi nedeniyle …-TL’ye tazmin hükmü verilmiştir.

Sorumlu, dilekçesinde özetle;

...’ün 11.05.1999 tarih ve 1-781 sayılı yazı ile Hesap İşleri Müdürlüğünü yürütmek üzere vekaleten atandığını; 09.04.2009 tarih ve 2009/3-67 sayılı yazı ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü yürütmek üzere vekaleten atandığını; Kurum içerisinde eğitim, bilgi ve liyakat bakımından en uygun aday olması sebebiyle Başkanlık Makamının Oluru ile görevlendirilen ...’ün görevlerini en iyi şekilde yürütmeye devam ettiğini ve görevlerinden dolayı üstlendiği sorumluluğun karşılığı olarak vekalet aylığı ödendiğini;

12.05.2014 tarih ve 32058771.00.00/3-309 sayılı Başkanlık Makamı Oluru ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne vekaleten atanan ...’e 04.07.2009 tarih ve 27278 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin geçici 1’inci maddesinde belirtilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarda Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği 18.04.1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle 2 yıllık yüksekokul mezunu olanlar diğer koşullara sahip oldukları takdirde 7’inci maddenin uygulanması bakımından 4 yıllık yükseköğretim mezunu kabul edilir hükmüne istinaden 2 yıllık yüksekokul mezunu olduğundan vekalet aylığı ödendiğini;

...’in 11.06.2010 tarih ve 2010/3-488 sayılı yazı ile Destek Hizmetleri Müdürlüğünü yürütmek üzere vekaleten atandığını; Kurum içerisinde eğitim, bilgi ve liyakat bakımından en uygun aday olması sebebiyle Başkanlık Makamı Oluru ile görevlendirilen ...’in müdürlük görevine atanmış olduğu tarihten itibaren görevini en iyi şekilde yürütmeye devam ettiğini ve görevlerinden dolayı üstlendiği sorumluluğun karşılığı olarak vekalet aylığı ödendiğini;

...’un 18.10.2011 tarih M.16.6.GEM.0.71.(03) 662 sayılı yazı ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünü yürütmek üzere vekaleten atandığını; Kurum içerisinde eğitim, bilgi ve liyakat bakımından en uygun aday olması sebebiyle Başkanlık Makamı Oluru ile görevlendirilen ...’un müdürlük görevine atanmış olduğu tarihten itibaren görevini en iyi şekilde yürütmeye devam ettiğini ve görevlerinden dolayı üstlendiği sorumluluğun karşılığı olarak vekalet aylığı ödendiğini;

...’ın 08.05.2014 tarih ve 32058771.00.00/03-285 sayılı yazı ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünü yürütmek üzere vekaleten atandığını; Kurum içerisinde eğitim, bilgi ve liyakat bakımından en uygun aday olması sebebiyle Başkanlık Makamı Oluru ile görevlendirilen ...’ın müdürlük görevine atanmış olduğu tarihten itibaren görevini en iyi şekilde yürütmeye devam ettiğini ve görevlerinden dolayı üstlendiği sorumluluğun karşılığı olarak vekalet aylığı ödendiğini;

Sonuç olarak Belediyenin ihtiyacı olan hizmeti liyakat sahibi bir kamu görevlisi eliyle vekaleten gördürüp ilgili çalışanın karşılığını bir nebzede olsa karşılamak maksadıyla ve Başkanlık Oluru ile görevlendirilen müdürlere Anayasanın 18’inci maddesine istinaden üstlendiği sorumluluklarından dolayı vekalet aylığı ödendiğini belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmiştir.

Başsavcılık karşılama yazısında;

Daire kararının korunması yönünde görüş bildirmiştir.

Dosyada mevcut belgeler okunup incelendikten sonra gereği görüşüldü;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Vekalet, İkinci görev aylık ve ücretleri ile diğer ödemeler” başlıklı 175’inci maddesinde; “Kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet edenlere vekalet aylığı ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunludur.” hükmü bulunmaktadır.

Aynı Kanunun “Derece yükselmesinin usul ve şartları” başlıklı 68’inci maddesinin (B) bendinde ise; “Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,

b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl,

c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,

hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır.” denilmektedir.

2014 yılı için de uygulanması hükme bağlanan 17.04.2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın “Vekalet” başlıklı 9’uncu maddesinde: 

“(1) 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca;

a) 1) Kurumlarınca bir göreve kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet ettirilenlere;

(…)

cc) Vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) bir arada taşımaları, kaydıyla; vekalet ettikleri kadro veya görevler için bu Karar uyarınca öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarının, asli kadro veya görevleri karşılığında fiilen aldıkları zam ve tazminatların toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark; 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapıldığı sürece ödenir.

(…)” denilmektedir.

İlgili Bakanlar Kurulu Kararında da açıkça ifade edildiği üzere, bir göreve kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet ettirilenlere, vekillerin asaleten atanmada aranan tüm şartları bir arada taşımamaları halinde vekalet ücreti ödenmeyecektir.

Bununla birlikte, 04.07.2009 tarih ve 27278 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar” başlıklı 7’nci maddesinin (a) bendi uyarınca, Müdür kadrosuna atanabilmek için;

“1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen atanma şartlarını taşımak,

2) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) Teknik öğrenim gerektiren müdürlüklere atanabilmek için; yükseköğretim kurumlarının, kadronun görev alanı ile ilgili eğitim ve öğretimde bulunan en az dört yıllık bölümlerinden veya bu bölümlere denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

4) Teknik öğrenim gerektiren müdürlüklere yapılacak atamalar dışında, diğer müdürlükler için son müracaat tarihi itibariyle üç yılı uzman, şef, ayniyat saymanı, kontrol memuru ve muhasebeci kadrosunda olmak kaydıyla en az on yıl hizmeti bulunmak,” şartlarının gerçekleşmiş olması gerekmekle birlikte, aynı Yönetmeliğin geçici 1’inci maddesinde; “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilir.” hükmü bulunmaktadır. 

Buna göre, 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar da, diğer koşullara sahip oldukları takdirde dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilerek müdür kadrolarına atanabilirler.

Fakat, İnsan Kaynakları Müdürlüğüne vekalet eden ..., Destek Hizmetleri Müdürlüğüne vekalet eden ..., Ruhsat Denetim Müdürlüğüne vekalet eden ... ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğüne vekalet eden ...’ın lise mezunu olmaları nedeniyle asilde aranan eğitim şartlarını taşımadıkları; Mali Hizmetler Müdürlüğüne vekalet eden ve 13.08.1999 tarihi itibariyle ön lisans mezunu olan ...’in de asilde aranan eğitim şartını taşımadığı görülmüştür.

Bu itibarla, sorumlu iddialarının reddedilerek 110 sayılı İlam’ın 2’nci maddesi ile verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE, Oybirliği ile;

Karar verildiği 25.01.2017 tarih ve 42663 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2022, 22:18
YORUM EKLE