4483 S.K. Göre Yapılan Şikayete Yetkisiz Merciin Karar Vermesi

Şikayet üzerine 4483 sayılı Kanun uyarınca başlatılan araştırma-inceleme sürecinin yetkili merci kararı alınarak tam

4483 S.K. Göre Yapılan Şikayete Yetkisiz Merciin Karar Vermesi

Şikayet üzerine 4483 sayılı Kanun uyarınca başlatılan araştırma-inceleme sürecinin yetkili merci kararı alınarak tam

4483 S.K. Göre Yapılan Şikayete Yetkisiz Merciin Karar Vermesi

4483 S.K. Göre Yapılan Şikayete Yetkisiz Merciin Karar Vermesi

Şikayet üzerine 4483 sayılı Kanun uyarınca başlatılan araştırma-inceleme sürecinin yetkili merci kararı alınarak tamamlanması gerektiği hakkında karar.

T.C.

DANIŞTAY Birinci Daire

Esas No: 2015/553 Karar No: 2015/943

KARAR

Sivas Bölge İdare Mahkemesinin 19.03.2015 tarih ve E:2015/47 (MYHK), K:2015/52 (MYHK) sayılı görevsizlik kararıyla gönderilen dosya, Sivas İli, Kangal Belediye Başkanı ... ve Belediye Encümen Üyeleri hakkındaki şikayetle ilgili olarak ön inceleme yapılmasına gerek olmadığı hususunda şikayetçiye bilgi verilmesine ilişkin İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 10.02.2015 tarih ve 3314 sayılı yazısı ve ilgililer hakkında ön inceleme yapılmasına gerek olmadığına dair içişleri Bakanlığı işleminin iptali/kaldırılması ve yürütmesinin durdurulması istemine ilişkin şikayetçi Kangal Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş. vekili Av. ...'ın 02.03.2015 tarihli dilekçesi ve ekleri, Tetkik Hakimi Levent Kaya'nın açıklamaları dinlendikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi; durumun ihbar veya şikayette bulunana bildirileceği, Kanun’un 9’uncu maddesinde de, yetkili merciin, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararının Cumhuriyet başsavcılığına, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisine ve varsa şikayetçiye bildirileceği, soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisi; soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı ise Cumhuriyet başsavcılığı veya şikayetçi tarafından itiraz yoluna gidilebileceği, itiraz süresinin ise, yetkili merci kararının tebliğinden itibaren on gün olduğu hükmü yer almıştır.

Yukarıdaki hükümler uyarınca, soruşturma izni verme ya da vermeme, ihbar ve şikayetleri işleme koyup koymama ve ön inceleme başlatıp başlatmama yetkileri, Kanunda belirtilen makamlara bizzat kullanılmak üzere verilmiş münhasır yetkilerden olup, bu yetkinin başka bir makamca kullanılması mümkün bulunmamaktadır.

Dosyanın incelenmesinden, İçişleri Bakanlığının 10.11.2014 tarihli yazısı ile Sivas Valiliğinden, şikayetçi Kangal Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Sivas İli, Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk ve Belediye Encümen Üyeleri hakkında ileri sürülen iddiaların araştırılmasının istenildiği, Valiliğin iddialarla ilgili olarak bir araştırma raporu düzenlettiği ve 06.02.2015 tarih ve 1184 sayılı yazı ile Bakanlığa, ilgililer hakkında ön inceleme yapılmasına gerek olmadığı görüşünü ve söz konusu raporu sunduğu, Bakanlığın 10.02.2015 tarih ve 3314 sayılı yazısı ile Valilikten, şikayetçiye bu yazı doğrultusunda bilgi verilmesinin istenildiği, Valilikçe de tarihli yazı ile bu doğrultuda şikayetçiye bilgi verildiği, bunun üzerine şikayetçi vekili tarafından söz konusu yazılar ilgi gösterilmek suretiyle İçişleri Bakanlığı işleminin iptali/kaldırılması istemiyle Sivas Bölge idare Mahkemesine başvurulduğu, adı geçen Bölge İdare Mahkemesinin de....tarih ve E:2015/47 (MYHK), K:2015/52 (MYHK) sayılı görevsizlik kararıyla dosyayı Dairemize gönderdiği anlaşılmıştır.

Olayda, Kangal Belediye Başkanı ve Encümen Üyeleri hakkında yapılan şikayet üzerine, 4483 sayılı Kanunda izin vermeye yetkili merciler arasında sayılmayan İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün sadece şikayetçiye bilgi verilmesiyle yetinmesinin, 4483 sayılı Kanunun amacına aykırı olduğu gibi, bu şikayete ilgili yetkili merci kararı alınmasını sağlamak yerine şikayetin sonuçsuz kalmasını, şikayetçinin itiraz hakkını kullanmasını ve bu Kanun gereğince bizzat İçişleri Bakanına verilmiş bir yetkinin kullanımını engelleyerek şikayetle ilgili süreci tamamlamadığı açıktır.

Açıklanan nedenlerle, Kangal Belediye Başkanı ve Encümen Üyeleri hakkında yapılan şikayet üzerine, İçişleri Bakanınca ilgililer hakkında 4483 sayılı Kanun gereğince bir karar verilmesi, verilecek kararın türüne göre on günlük itiraz süresini ve itiraza bakmakla görevli yeri de belirten gerekli bildirimler yapıldıktan sonra yazılı bildirimlere ilişkin günlü ve imzalı bildirim alındıları ile karara karşı itirazda bulunulması durumunda itiraz dilekçelerinin de eklenerek Dairemize gönderilmesi için dosyanın karar ekli olarak İçişleri Bakanlığına, kararın bir örneğinin itiraz edenin vekiline gönderilmesine 04.06.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza Üye Olabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2022, 22:29
YORUM EKLE